Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri

Dil, ilk insandan bu yana yeryüzünde bütün insanların birincil iletişim aracı olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca dil üzerine pek çok çalışma ve incelemelerin yapıldığı tartışmasız bir vakıadır. Dil olgusu farklı kategorilerde, farklı disiplinler bağlamında çeşitli nitelikleri bakımından dakik ve hassas bir biçimde araştırma konusu yapılmış ve bu özelliği ile birçok araştırma sahasının merkezinde olmuştur. Farklı disiplinlerin başını çeken dil olgusu özellikle dilbilim çalışmalarının başlaması ve ilerlemesinde biricik tetikleyici unsur olmuştur. Çeşitli toplum ve milletlerde farklı dillerde yapılan çalışmalar da bu kanıyı desteklemektedir. Dil tek başına sözlü bir araç değildir. Sesli birimlerden oluşan dile ek olarak işaret dili, yazı dili, doğal ve yapay diller de bu sistemin bir parçasını teşkil etmektedir. Uzun ve köklü geçmişe sahip olan dil çalışmalarını tetikleyici farklı nedenler bulunmakla birlikte en önemli nedenlerinden biri de dini etkenler olmuştur. Sanskritçe metinleri ve kutsal kitapları anlama çabalarına yönelik yapılan çalışmalar bu savı güçlendirmektedir. Bu nedenle dilbilimin eski bir tarihe sahip olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu çalışmada modern dilbilim çalışmalarının bir parçasını oluşturan göstergebilim maddesini ele alacağız. Metin tahlil yöntemini kullanacağımız şiirde göstergebilimin detay ve inceliklerini örnekler üzerinden vereceğiz. Bu bağlamda özellikle tabiatta göndergesi bulunan göstergeleri irdelemeyi hedeflediğimiz çalışmada, Tunuslu şâir Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbi’nin divanından seçtiğimiz ‘Çoban türküleri’ ( من الأغاني الرعاه) adlı pastoral temalı şiiri tercih ettik. Tabiatın ve dış dünyanın tasvir edildiği pastoral şiir üzerinden göstergebilimin inceliklerini ortaya koymaya gayret edeceğiz.

Kaynakça

Aksan, Doğan, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yayın Evi, 2006.

Ali, Muhammed Yunus, Medhal İlâ el-Lisaniyyât. Beyrut: Dâru’l-Kitabi’l-Cedidi’l-Müttehide,2004.

Ebu’l Kâsım, eş-Şâbbî, Eğani’l-Hayat. Tunus: Daru’l Maarif, 2009.

Ebu Zeyd, Siza Kâsım Nasr, Medhal İlâ es- Semiyotika. Kâhire: Dâru’l- Âlemi’l- Arabî, 1986.

Kuddur, Ahmed Muhammed, Mebêdiü’l-Lisâniyyât. Dımeşk: Dâru’l-Fikr,2008.

el-Muntasır, Abdu’l- Halîm vd. , Mu’cemu’l-Vasît. Mısır: Mektebetü’ş-Şurûku’d-Düveliyye, 2004.

Özmakas, Utku “Charles Sandres Peırce’in Gösterge Kavramı” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2/1 (2009): 2-3. Erişim 22 Mayıs 2021.

Rifat, Mehmet Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları, 2009.

_______XX. Yüzyılda dilbilim ve Göstergebilim Kuramları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

Saussure, Ferdinand, Genel Dilbilim Dersleri, çev. Berke Vardar (İstanbul: Multilingual yayınları, 1998).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mizan988305, journal = {Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi}, issn = {2149-9896}, eissn = {2636-8161}, address = {İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Balatçık Yerleşkesi, 35620 Çiğli-İzmir}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {433 - 458}, doi = {}, title = {Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri}, key = {cite}, author = {Avcı, Gülbahar} }
APA Avcı, G. (2021). Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri . Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi , (13) , 433-458 .
MLA Avcı, G. "Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri" . Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi (2021 ): 433-458 <
Chicago Avcı, G. "Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri". Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi (2021 ): 433-458
RIS TY - JOUR T1 - Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri AU - Gülbahar Avcı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 433 EP - 458 VL - IS - 13 SN - 2149-9896-2636-8161 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri %A Gülbahar Avcı %T Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri %D 2021 %J Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi %P 2149-9896-2636-8161 %V %N 13 %R %U
ISNAD Avcı, Gülbahar . "Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri". Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi / 13 (Aralık 2021): 433-458 .
AMA Avcı G. Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri. MİZAN. 2021; (13): 433-458.
Vancouver Avcı G. Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri. Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi. 2021; (13): 433-458.
IEEE G. Avcı , "Göstergebilimsel Bir Analiz: Ebü’l Kâsım eş-Şâbbî’nin “Çoban Türküleri” Şiiri", Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, sayı. 13, ss. 433-458, Ara. 2021