Kur'an'daki Kutsal Mekân, Zaman ve Eşya Kavramlarının Sembolik Değeri

Bu makalede Kur'an dili içinde yer alan zaman, mekân ve eşya isimlerinin, Kur'an dilinin semantik alanı içindeki sembolik değerleri ele alınacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için de bir iletişim unsuru olan sembolün, genel hatlarıyla yapısından, özelliklerinden, çeşitlerinden ve sembollerle gerçekleşen sembolik dil kuramından söz edilerek, Kur'an'da yer alan sembolleşmiş zaman, mekân ve eşya isimlerine, örnekleme şeklinde uygulanacaktır.

Symbolic Values of Concept of Sacred Places, Times and Objects in the Quran

In this article it will be dealt  with symbolic values of place, time and object's names in the semantic domain of Qur'anic language. To do this, it  will be took the symbol, its structure, its peculiarities, its varieties as an element of communication and theory of symbolic language in general. In the end, this theory will be applied to some sample names of times, places and objects in the  Qur'anic language.

Kaynakça

Fawcett, Thomas, The Symbolic Language of Religion, SCM Press Ltd. Lon- don 1970.

Cassell’s Latin-English English-Latin Dicrtionary, ed. D.P. Simpson, Macmil- lan Publishing, London 1994.

A Greek-English Lexion of the New Testament and Other Early Christian Litera- ture, ed. Walter Bauer’s, trc. William F. Arndt – F.Wilbur Ginrich, The University of Chicago Press, USA 1979.

Webster’s Third New International Dictionary of English Language Unabridged, ed., Philip Babcock Gove, Könemann, Germany 1993.

Hinnels, John R. (ed.), The Penguen Dictionary of Religion, Penguen Middle- sex, England 1984.

Wellek, Rene – Austin Varren, Edebiyat Teorisi, trc., Ömer Faruk Huyu- güzel, Akademi Kitabevi, İzmir 1993.

Nelson’s Illustrated Bible Dictionary, ed. Herbert Lockyer, Thomas Nelson Publishers, New York 1986.

Knudsen, R.N, “Symbol” New Dictionary of Theology, ed. Sinclair B. Fergu- son – Daviid F. Wright, İnter Varsity Press, England 1996.

Alston, “Religious Language”, Encyclopedia of Philosophy, ed. Paul Edwards, The Macmillan CO., New York 1972, VII

Koç, Turan, Din Dili, Rey Yay. Kayseri ts

Durand, Gilbert, Sembolik İmgelem, trc. Ayşe Meral, İnsan Yay., İstanbul 1998.

Kılıç, Sadık , Kur’an Sembolizmi Renklerin ve Şekillerin Dünyası, Kılıç Yay., Ankara 1991

Williams, Rowan, “Imagery, Religious”, A New Dictionary of Christian Theology, ed. Alan Richardson – Jon Bowden, SCM Press Ltd., Bri- tian 1996,

Emmet, Dorothy, The Nature of Metaphysical Thinking, Mc. Millan Co. Ltd., London 1961

Yavuz, Ömer Faruk ,Kur'an'da Sembolik Dil, Ankara Okulu Yayınları, An- kara, 2006.

Kırbaşoğlu, Hayri, “Müteşabihât Konusundaki Yaklaşımların Değerlendi- rilmesi ve Yeni Bir Yaklaşım Önerisi”, 1. Kur’an Sempozyumu, , Bilgi Vakfı Yay., Ankara 1994.

Hick, John, Philosophy of Religion, Prentice–Hall, London 1963.

Fromm, Erich, Rüyalar Masallar Mitoslar, trc. Aydın Arıtan- Kaan H. Ökten, Arıtan Yayınevi İstanbul 1992, 2. bs.

Kırbaşoğlu, Hayri, “Müteşabihât Konusundaki Yaklaşımların Değerlendi- rilmesi ve Yeni Bir Yaklaşım Önerisi”, 1. Kur’an Sempozyumu, Ankara 1994, Bilgi Vakfı Yay., s. 363-374

Esed, Muhammed, “Kur’an’da Sembolizm ve Alegori”, Kur’an Mesajı Meal-Tefsîr, trc. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İşaret Yay. İstanbul 1996, III, 1329-1332.

Paçacı, Mehmet, “Kur’an’da Dil ve Varlık Alanları”, 2. Kur’an Sempozyu- mu, Bilgi Vakfı Yay., Ankara 1996, s. 121-134.

Dhavamony, Marıasusaı, Phenomenology of Religion, Gregorian University Press, Rome 1973.

Otto, Rudolf, The İdea of The Holy, trc. Jhon W. Harvey, Oxford University Press, London 1936, 6. bs.

Pazarlı, Osman, Din Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1982, 3. bs.

Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1993.

Kılıç, Sadık, Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerîm, Nil Yay., İzmir 1993.

Eliade, Mircea, Kutsal ve Dindışı, trc. Mehmet Ali Kılıçbay, Gece Yay., An- kara 1991.

Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, I-X, Zaman Yay., İstanbul ts. el-Gazalî, Ebu Hamid Muhammed, el-Maksadu’l-Esnâ fi Şerhi Meani’l- Esmâillahi’l-Hüsnâ, nşr. Bessâm Abduvahhab el-Câbî, el-Ceffan ve’l-Câbî li’t-Tıba ve’n-Neşr, Limasol 1987. er-Rağıbu’l-İsfehânî, Ebu’l-Kasım Hüseyn b. Muhammed, Müfredâtu Elfâzi’l-Kur’an, thk. Safvân Adnan Davûdî, Dâru’l-Kalem – ed- Dâru’ş-Şamiyye, Beyrut 1997.

İbn Manzûr, Lisanü’l-Arab, nşr. Emin Muhammed Abdulvehhâb – Mu- hammed es-Sadık el-Ubeydî, I-XVIII, Dâru İhyai’t-Turasi’l-Arabî, Beyrut, 1996.

İbn Âşûr, Tahir, Tefsîru't-Tahrîr ve't-Tenvîr, I-XXX, ed-Dâru’t-Tûnisiyye, Libya ts.

Eliade, Mircea ,İmgler Simgeler, trc. Mehmet Ali Kılıçbay, Gece Yay., Anka- ra 1992,

Düzenli, Yaşar, “Sembolizm Açısından İsra ve Miraç’a Yeni Bir Yaklaşım Denemesi”, Eskişehir Osmangazi Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 1, (2001), s. 39-40.

Burckhard, Titus, Aklın Aynası, trc. Volkan Ersoy, İnsan Yay., İstanbul 1987.

Symbolic Values of Concept

of Sacred Places, Times and Objects in the Quran

Citation/©: Yavuz, Ömer Faruk, (2005-6). The Symbolic Values of Concept of

Sacred Places, Times and Objects in the Quran, Milel ve Nihal, 3 (1-2), 37-65.

Abstract: In this article it will be dealt with symbolic values of place, time and

object's names in the semantic domain of Qur'anic language. To do this, it

will be took the symbol, its structure, its peculiarities, its varieties as an

element of communication and theory of symbolic language in general. In

the end, this theory will be applied to some sample names of times, places

and objects in the Qur'anic language.

Key Words: Symbol, Symbolic Language, Sacred, Place, Time, Object, Kâbe, Âsa.

Kaynak Göster

Chicago Yavuz, Ö . "Kur'an'daki Kutsal Mekân, Zaman ve Eşya Kavramlarının Sembolik Değeri". Milel ve Nihal 3 (2006 ): 39-68