Christians in Society: Luther, The Bible, and Social Ethics

Öz William H. Lazarethʹin Lutheran öğretilere ve kutsal metne dayanan dinsel ölçütlerin Hıristiyan yaşamındaki sosyal etiğin oluşmasındaki etkisini ele aldığı çalışması üç kısım içinde sekiz alt bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda bazı Protestan düşünürlerin Lutheran etiğe ilişkin yorumlarına değinilmektedir. Daha çok 19. yüzyıl rasyonalizmi ile sindirildiği dile getirilen Alman Lutheranizmi’nin terimleriyle yapılan Lutheran etik tanımlamaları eleştirilmektedir. Nazi dönemi sonrasında Lutheranizm’in toplumsal sorumluluk anlayışının yeniden keşfi bağlamında, Lutheranizm’e yöneltilen “sosyal tutuculuk”, “Hukuk-İncil ayırımına dayanan mistisizm”, iki krallık doktrini bağlamında ʺAugustinci Dualizm” ve dinsel gelenek açısından ʺkültürel yozlaşma” gibi suçlamalar çerçevesinde E. Tro-elstch, K. Barth, J. Heckel ve R. Niebuhr’un görüşleri değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Christians, Society, Luther

Kaynak Göster

Chicago Lazareth, W . "Christians in Society: Luther, The Bible, and Social Ethics". Milel ve Nihal 1 (2003 ): 115-120