Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Sınavına Yönelik Kaygıları

Öz Müzik eğitiminin önemli alan derslerinden biri olan çalgı eğitiminde yaşanan sınav kaygısı, öğrencilerin sınav başarısı kadar eğitim sürecini de olumsuz etkilemektedir. Öğrencinin çalgı eğitimi sürecinde kazanması gereken müzikal veya teknik unsurlar yerine sınav kaygısı ile sadece doğru çalmaya yönelmesi, kazanması beklenen devinişsel davranışların yeterince kazanılamamasına yol açmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin “Bireysel Çalgı” dersi sınavında içinde bulundukları kaygı düzeylerini ve bu kaygıların farklı değişkenlere göre anlamlılığını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada, betimsel araştırma modeli kullanılmış ve nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmış, farklı bölgelerde yer alan 6 üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında “Bireysel Çalgı” dersini alan 272 kız 186 erkek toplam 459 öğrenci çalışma grubu olarak seçilmiştir. Çalışma sonunda araştırmacıların beklentilerinin aksine öğrencilerin büyük çoğunluğunun bireysel çalgı sınavlarında yüksek düzeyde kaygı yaşamadıkları tespit edilmiştir. Çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğunun sınavlarda orta düzeyde kaygı içerisinde oldukları görülmüştür. Ayrıca kız öğrencilerin bireysel çalgı sınavlarında erkek öğrencilere göre daha fazla kaygı içerisinde oldukları, bireysel çalgı sınavlarında duyulan kaygının mezun olunan lise türüne göre farklılık göstermediği göze çarpan sonuçlar arasındadır.

Kaynakça

Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Erkan, Z. (1994). Grup Rehberliğinin Yükek Sınav Kaygısı Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Fehm, L., Schmidt, K. (2006). Performance anxiety in gifted adolescent musicians. Journal of Anxiety Disorders, Sayı 20, s.98-108.

Kurtuldu, M.K. (2009). Müzik Öğretmenliği Bölümü Piyano Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Yönelik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, s.107 -126

Piji Küçük, D. (2010). Müzik Öğretmeni Adaylarının Sınav Kaygısı, Benlik Saygısı ve Çalgı Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, Aralık, s. 37-50.

Sazak N., Ece S. (2004). Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin ÖSS ve Özel Yetenek Sınavlarına Yönelik Kaygıları. Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 7-10 Nisan 2004, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.

Sansgiry S. S., Sail K. (2006), Effect of students’ perceptions of course load on test anxiety, American Journal of Pharmaceutical Education, 70(2), 1-6.

Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Zeidner, M. (1998). Test-anxiety: The state of the art. New York: Plenum Publishing Corporation. [Online]

Kaynak Göster

APA Nacakcı, Z , Dalkıran, E . (2011). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Sınavına Yönelik Kaygıları . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (5) , 46-56 .