MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AK

Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesini etkileyen önemli kavramlardan biri kendine saygıdır. Benlik saygısı ve öz saygı olarakta literatürde inceleme konusu olan kendine saygı kavramı, kişilerin kendilerini benimsemelerini, onaylamalarını, kendilerine değer vermelerini ve saygı duymalarını ifade etmektedir. Öğrencilerin kendine saygıları sosyal hayatlarının çeşitli alanlarında etkili olabilmektedir. Bu hususlardan biri de öğrencilerin yakın ve uzak çevresi ile iletişim niteliği taşıyan ve bu çevre ile bütünleşmesi anlamında kullanılan sosyal uyum kavramıdır. Öğrencilerin kendilerine saygıları ile sosyal uyumları arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin kendine saygı düzeyleri ile sosyal uyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada nicel bir veri toplama aracı olan anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören, %57,3’ ü kız, %42,7 ’si ise erkek olan 316 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularında öğrencilerin kendine saygı düzeyleri ile sosyal uyumları arasında anlamlı pozitif yönlü (0,465) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir  (p<0,05).
Anahtar Kelimeler:

Kendine Saygı, Sosyal Uyum

___

Akıncı, Gökçen (2007), Engelli Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Babaların Aile İşlevlerini Algılamaları ile Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ali, Hassan, Jami, Humaira and Aqeel, Muhammad (2016), Academic Self-Concept, Self-Esteem, and Academic Achievement among Truant and Punctual Students, Pakistan Journal of Psychological Research 31 (1), 223-240.

Altıok, Hatice Öner, Ek, Nurcan ve Koruklu, Nermin (2010), Üniversite öğrencilerinin benlik saygı düzeyi ile ilişkili bazı değişkenlerin incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 99-120.

Arı, Ramazan (1989), Üniversite öğrencilerinin baskın ben durumları ile bazı özlük niteliklerinin ben durumlarına, atılganlık ve uyum düzeylerine etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ayvalı, Meşale (2012), İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı ile sosyal uyum düzeyi ilişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Baker, Robert W. and Siryk, Bohdan (1984), Measuring Adjustment to College, Journal of Counseling Psychology, 33 (1), 31-38.

Balabanlı, Fatma (1990), Öğretmen liselerinde okuyan öğrencilerin kişisel ve sosyal uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Benice, Ayça (2012), Saygılı Birey Yetiştirmek, Arel Eğitim Kurumları Dergisi, 31(12), 4.

Branden, Nathaniel (1992), The power of self-esteem, Deerfield Beach, Florida, Health Communications, Inc.

Bubb, Wilbur W. (1993), A study of the self-esteem of ninth and tenth grade students in nonpublic schools compared with the same grade students in Vocational/ Technical schools in Delaware, Doctor of Education, Temple University, USA.

Campbell, Jennifer D., and Fehr, Beverley (1990), Self-esteem and perceptions of conveyed impressions: Is negative affectivity associated with greater realism? Journal of Personality and Social Psychology, 58(1), 122. Campbell, Jennifer D. and Lavallee, Loraine F. (1993), Who am I? The role of self-concept confusion in understanding the behavior of people with low selfesteem. Self-esteem, New York: Springer US, 3-20.

Ceyhan, Esra (2010), Problemli internet kullanım düzeyi üzerinde kimlik statüsünün, internet kullanım amacının ve cinsiyetin yordayıcılığı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1323-1355.

Coopersmith, Stanley (1967), The antecedents of self esteem, San Francisco: W.H. Freeman.

Cüceloğlu, Doğan (2004), İnsan ve İnsan Davranışı, Remzi Kitabevi, 15. Basım, İstanbul.

Deniz, A. Çağlar (2014), Üniversite Gençliğinin Uyum Sağlama Süreçleri: Bir Bibliyografya Denemesi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 99-121.

Dilmaç, Bülent ve Ekşi, Halil (2008), Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları Ve Benlik Saygılarının İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 279-289.

Dinç, Engin (2008), Meslek seçiminde etkili faktörlerin incelenmesi: Meslek Yüksek Okulu-Muhasebe Programı öğrencileri üzerine bir araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 90-106.

Duru, Erdinç (2008), Üniversiteye Uyum Sürecinde Yalnızlığı Yordamada Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılığın Doğrudan ve Dolaylı Rolleri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 29 (3), 13-24.

Ercoşkun, M. Hanifi ve Nalçacı, Ahmet (2005), Öğretimde Psikolojik İhtiyaçların Yeri ve Önemi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 364.

Freeman, Tierra M., Anderman, H. Lynley and Jensen, M. Jane (2007), Sense of Belonging in College Freshmen at the Classroom and Campus Levels, The Journal of Experimental Education, 75 (3), 203-220.

Güngör, Abide (1989), Lise öğrencilerinin özsaygı düzeylerini etkileyen etmenler, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Iazzetti, Anthony M. (1992). The relationship between self-esteem and learning style preferences among selected students in Catholic high schools in the Archdiocese of New York, Degree of Doctor Thesis, University of San Francisco.

Koç, Mustafa (2009), Dindarlık ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (1), 473-493. Korkmaz, Nimet Haşıl (2007), Yaz Spor Okulları İle Çocukların Benlik Saygısı Arasındaki İlişki, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 49-65.

Maslow, Abraham Harold (1970). Motivation and Personality, Harper and Row, 2. Ed., New York.

Mohtashemi J, Noghani F. and Madadi AA. (2008), Individual and social psychology. 1st ed. Tehrani Jameenegar, In Persian.

Pullmann, Helle, and Allik, Juri (2008), Relations of academic and general selfesteem to school achievement, Personality and Individual Differences, 45(6), 559-564.

Tutkun, Ömer Faruk (2006), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Türkiyeli Öğrencilerin Uyum Sorunları, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15.

Toy, Belgin (2006), Sanat Eğitimi Alan ve Almayan 15-17 Yaş Grubundaki Ergenlerin Sosyal Uyumlarının ve Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Valizadeh, Leila, Zamanzadeh, Vahid, Gargari, Rahim Badri, Ghahramanian, Akram, and Jabbarzadeh, Faranak (2016), Self-esteem challenges of nursing students: an integrative review, Res Dev, 5(1), 5-11.

___

APA Bektaş, M. & Kenar, G. (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , , 356-368 . DOI: 10.20875/makusobed.316903
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

16.2b9.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - THE RELATIONSHIP BETWEEN SEX ROLE STEREOTYPES AND PERCEPTION OF SUCCESSFUL ENTREPRENEUR IN FACULTY AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS

Ömer Lütfi ANTALYALI, Ahmet Sait ÖZKUL

BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF MAKING INDIVIDUALISTIC CAREER PLAN ON STUDENT’S SUCCESS: A RESEARCH INTO THE STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

Raşit ACAR, Kürşat ÖZDAŞLI

STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Meral BEKTAŞ, Şerife KARAGÖZ

MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA. YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet YILDIRM, Oğuzhan ÇARIKÇI

MUHASEBE ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HEDEFLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ - A QUALIFIED RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE BUSINESS OBJECTIVES OF ACCOUNTING ASSOCIATE DEGREE PROGRAM STUDENTS: THE SAMPLE OF AKDENİZ UNIVERSITY V

Ayşegül CİĞER, Bülent KINAY, Nilgün KOÇ

3+1 MESLEKİ UYGULAMA SONRASI SOSYAL PROGRAMLAR İLE TEKNİK PROGRAMLARDA OKUYAN ÖGRENCİLERİN UYGULAMA SONRASI BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON THE EXPECTATIONS OF SOCIAL AND TECHNICAL PROGRAM STUDENTS AFTER 3 + 1 PROFESSIONAL PRACTİCE

Kartal TÜRK, Süleyman BAKKAL, Dilek TÜRK

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AK

Meral BEKTAŞ, Gökhan KENAR

MUHASEBE ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HEDEFLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ - A QUALIFIED RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE BUSINESS OBJECTIVES OF ACCOUNTING ASSOCIATE DEGREE PROGRAM STUDENTS: THE SAMPLE OF AKDENİZ UNIVERSITY V

Ayşegül CİĞER, Bülent KINAY, Nilgün KOÇ

YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI - IMPORTANCE OF VOCATIONAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION AND A FIELD STUDY

Murat AYDIN, Rahim MERDAN, Önder AKYÜREKLİ

MUHASEBE ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HEDEFLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ - A QUALIFIED RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE BUSINESS OBJECTIVES OF ACCOUNTING ASSOCIATE DEGREE PROGRAM STUDENTS: THE SAMPLE OF AKDENİZ UNIVERSITY V

Ayşegül CİĞER, Bülent KINAY, Nilgün KOÇ