MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KARİYER ÇALIŞMALARI İLE ÜNİVERSİTE ADAYLARINA KATKILARI: HARRAN ÜNİVERSİTESİ HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - CONTRIBUTIONS TO UNIVERSITY CANDIDATES WITH CAREER STUDIES OF VOCATIONAL SCHOOLS: UNIVERSITY OF HARRAN, EXAMPLE OF HILVAN VOCATIONAL SCHOOL

Öz Üniversiteler genel olarak bilimsel bilgi üreten ve yayan kuruluşlar olmalarının yanı sıra bölgesel kalkınmanın da temel dinamiklerinden biri olarak kabul edilmişlerdir. Tarihsel süreci içerisinde değişik misyonlar yüklenmiş olan meslek yüksekokulları, ilçelerin pek çok alanda gelişimine de katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, Hilvan Meslek Yüksekokulu’nun, üniversite adaylarının eğitim hayatına, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkılarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma,Hilvan Belediyesi bünyesindeki Bilgi Evi’ne kayıtlı üniversite adaylarını kapsamaktadır.Örneklem büyüklüğü belirlenirken, 150 olarak bilinen evren büyüklüğü için, %5 hata oranı ile evreni temsil edebilecek 91 deneğe ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilen 15 soruluk anket formudur. Anket analizinde SPSS 18 paket program ile veriler analiz edilmiştir. Çalışmada her bir ifade için güvenilirlik testi yapılmış ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Analizlerde akademisyenlere karşı önyargı ile ders ortamına karşı önyargı, kişinin sosyalleşmesi ile özgüveni veüniversiteli olma isteği ile özgüvenleri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Özgüven, Önyargı, Sosyalleşme

Kaynakça

Referans 1 Alkan, R., Suiçmez, M., Aydınkal, M., Şahin, M. (2014). Meslek yüksekokullarındaki mevcut durum: sorunlar ve bazı çözüm önerileri. Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi. 4(3), 133-140.

Referans 2 Batur, H. Z., ve Adıgüzel, O. (2014). Schein'in Kariyer Değerleri Perspektifinde Öğrencilerin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Fen Lisesi Öğrencileri Örneği, 327-348.

Referans 3 Başar, H. (2003). Önyargısız ve ezbersiz eğitim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 34(34), 214-235.

Referans 4 Çakır, M. A. (2004). Mesleki karar envanterinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 1-14.

Referans 5 Çulha, M., ve Dereli, A. A. (1987). Atılganlık eğitimi programı. Psikoloji Dergisi, 6(21), 124-127.

Referans 6 Decenzo, D, A,, ve Robbins, S, P, (2007), Fundamentals Of Human Resource Management, John Wiley ve Sons, Inc,: United States Of America, Ekinci, H. (2013). Müzik öğretmeni adaylarının solo sahne performansına ilişkin özgüven algılarının bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü dergisi, 2(2), 52-64.

Referans 7 George, D., ve Mallery, P. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guilde and reference 18.0 update. 11. Baskı, Paperback, sep.

Referans 8 Göregenli, M. (2013). Önyargıyı ve Ayrımcılığı Azaltmak.

Referans 9 Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi.

Referans 10 Koç, S., ve Gün, N. (2007). Özsaygı: Öncelikler listende kaçıncı sıradasın? (3.baskı). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

Referans 11 Örs, F., "Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi, Bir Meslek Yüksekokulunun Kurumsal İmaj Araştırması" Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2003 Sayı 10 http://akademik.mu.edu.tr/data/06020000/resim/file/105%20ferl%C3%83%C2%A2l%20%C3%83%C2%B6rs. Pdf

Referans 12 Örs, F. (2011). Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi Bir Meslek Yüksekokulunun Kurumsal İmaj Araştırması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(10).

Referans 13 Özden, M. C. (2015). Üniversite Yönetmelikleri Çerçevesinde Kariyer Merkezlerinin Amaç ve Faaliyetleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12).

Referans 14 Özpolat, A. (2010). Ailede Demokratik Sosyalleşme. Aile ve Toplum, 9-24.

Referans 15 Özyürek, R., ve Atıcı, M. K. (2016). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında kendilerine yardım eden kaynakların belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(17).

Referans 16 Saylan, T., (1990), Bir Sağlık Bilimci Gözüyle Üniversite ve Toplum, Yükseköğretimde Sorunlar ve Çözümler, Cem Yayınevi, İstanbul, s. 31-36.

Referans 17 Şahin,İ., Zoraloğlu, R.Y. ve Fırat, N.Ş. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları,Eğitsel Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (3), 429-452.

Referans 18 Üskül, Z., (1990), Taşra Üniversitelerinin Kültürel Etkinlikleri ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Örneği, Yükseköğretimde Sorunlar ve Çözümler, Cem Yayınevi, İstanbul, s. 289-294.

Referans 19 Yıldız, E., Talih, D., (2011). Üniversitelerin Kalkınmadaki Rolü: Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği, 269-287.

Referans 20 Yılmaz, M. T. (2004), Okullardaki Mesleki Rehberlik Uygulamalarında İki Temel Sorun Öğrencilerin Alan/Bölümlere Yönelik “Mesleki Benlik Tasarımları” nın Oluşumuna Okul Ortamının Etkisi Üzerine Bir İnceleme.XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

Referans 21 Yılmaz, M., ve Karadeniz, O. (2011). Öğrenci adaylarının tercih ettikleri programlara kayıt yaptırmama nedenleri ve yeniden yapılandırma: Pamukkale üniversitesi araştırması. Çalışma İlişkileri Dergisi, Temmuz, 2(1), 66-78.

Referans 22 https://tr.wikipedia.org/wiki/Önyargı

Referans 23 http://www.hasansabrikayaoglu.com/sosyallesme-nedir-ve-neden-onemlidir/

Kaynak Göster

APA Arslan, İ , Bakırcı, H , Aytar, E . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KARİYER ÇALIŞMALARI İLE ÜNİVERSİTE ADAYLARINA KATKILARI: HARRAN ÜNİVERSİTESİ HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - CONTRIBUTIONS TO UNIVERSITY CANDIDATES WITH CAREER STUDIES OF VOCATIONAL SCHOOLS: UNIVERSITY OF HARRAN, EXAMPLE OF HILVAN VOCATIONAL SCHOOL . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , , 397-411 . DOI: 10.20875/makusobed.317274
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

5.2b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

MUHASEBE ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HEDEFLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ - A QUALIFIED RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE BUSINESS OBJECTIVES OF ACCOUNTING ASSOCIATE DEGREE PROGRAM STUDENTS: THE SAMPLE OF AKDENİZ UNIVERSITY V

Ayşegül CİĞER, Bülent KINAY, Nilgün KOÇ

TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY

Osman Kürşat ONAT, Osman AKIN, Aslan AYDOĞDI

MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA. YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet YILDIRM, Oğuzhan ÇARIKÇI

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI STAJLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR - PROBLEMS ENCOUNTERED IN VOLUNTARY INTERNSHIPS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS

Mehmet KAYAKUŞ, Mustafa TERZİOĞLU, Murat İÇMEN

YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - UNIVERSITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE: A SAMPLE AGLASUN VOCATIONAL SCHOOL

Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI, Eda TELLİ

FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - THE RELATIONSHIP BETWEEN SEX ROLE STEREOTYPES AND PERCEPTION OF SUCCESSFUL ENTREPRENEUR IN FACULTY AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS

Ömer Lütfi ANTALYALI, Ahmet Sait ÖZKUL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN VE KULLANIM AMAÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS SMARTPHONE ADDICTION LEVELS AND USAGE PURPOSES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Ali MİNAZ, Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION

Hakan YILDIRIM, Esra SERTEL, Serel ÖZMEN AKYOL

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ FARKINDALIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - INDIVIDUAL PENSION SYSTEM AWARENESS: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS Nazlıgül GÜLCAN

Nazlıgül GÜLCAN

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNE ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF PERSONALITY CHARACTERISTICS ON TIME MANAGEMENT SKILLS: RESEARCH ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Musa KARAÇOR, Ozan ÇATIR, Kenan SAKALLI