BEYPAZARI KENT KİMLİĞİNİN BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Özellikle tarihi kentlerde ve yerleşim alanlarında yapılacak olan müdahaleler, hem geçmişle kurulan bağın devam ettirilmesi, hem de kentin turizm potansiyelinin artırılması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin önemli bir tarihi yerleşim alanı olarak kabul edilen Beypazarı tarihi yerleşim alanı ve gelişmekte olan çevresinin algılanmasını bilişsel haritalama yöntemi ile ortaya koymaktır. Bu çalışma kapsamında, bilişsel haritalama yöntemine başvurularak, kentsel kimliğin kentin yaşayanları tarafından imgelenebilirlik düzeyleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Beypazarı İlçesi’nde yaşayan farklı yaş ve cinsiyet gruplarından oluşan yetişkin bireylerin bilişsel haritalamaları kendilerine verilen A4 beyaz renkli boş bir kâğıda yaptırılmış ve sonrasında 5 imge öğesi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Eski Beypazarı’nın Yeni Beypazarı’na göre kimlik algısının daha güçlü olduğu bilişsel haritalarda ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Aklanoğlu, Filiz (2010).Geleneksel Yerleşmelerde Kültür Turizmi: Beypazarı Örneği.Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, (125-136).

Aklanoğlu, Filiz- Arslan, Mükerrem (2010).Beypazarı Peyzaj Potansiyelinin Geliştirilmesi.Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Cilt.24, Sayı.4,(45-52)

Aklanoğlu, Filiz (2002).Beypazarı Peyzaj Potansiyelinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü,Ankara

Akgül, İbrahim (2009).Fiziksel Ve Kişisel Özelliklerin Bilişsel Haritalar Üzerindeki Etkileri: Sanal Mekânlarda Deneysel Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, (14)

Beyhan, Şefika Gülin- Gürkan, Ülkü Çelebi (2015). Analyzing The Relationship Between Urban Identity and Urban Transformation Implementations In Historical Process: The Case Of Isparta. International Journal of Architectural Research: ArchNet-IJAR, Cilt.9, Sayı.1, (158-180).

DenizTopçu, Kadriye (2011). Kent kimliği üzerine bir araştırma: Konya örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt.8, Sayı.2, (1052).

Dülger Türkoğlu, Handan (2011). Kentsel imge: İstanbul'dan bulgular. İTÜDERGİSİ, Cilt:1 Sayı:1 Eylül, (58).

Göregenli, Melek (2010). Çevre psikolojisi: insan-mekan ilişkileri. İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Günay, Zeynep (2010). Neoliberal Kentleşme Dinamikleri Çerçevesinde Tarihi Çevrenin Sürdürülebilirliği: Sürdürülebilir Kentsel Koruma Modeli. Doktora Tezi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Gültekin, Nevin (2007). Geleneksel Konut Dokusunda Kullanım Sürecinin Değerlendirilmesi-Beypazarı Örneği. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.

Imania, Fatemeh, Tabaeianb, Marzieh (2011). Recreatingmental image with the aid of cognitive maps and its role in environmental perception. MS candidate, Islamic Azad University of Isfahan, Khorasga nBranch, Architecture department. bDepartment of Art and Architecture, Islamic Azad University, Tehran, Iran. International Conference of Cognitive Science.

Kara, Baris (2012). Landscape Design and Cognitive Psychology. World Conference on Psychology and Sociology,82, (288 – 291).

Karataş, Zeki (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi Cilt.1, Sayı.1, (62-80).

Kutay Karacor, Elif (2016). Public vs. Private: The Evaluation of Different Space Types in Terms of Publicness Dimension. European Journal of Sustainable Development, 4(5), xxx-xxx.

Kutay Karacor, Elif (2014). Place Making Approachment to Accomplish Social Sustainability. European Journal of Sustainable Development, Cilt.3, Sayı.4, (253-262).

Lynch, Kevin (2012). Kent imgesi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul.

Lynch, Kevin (2010). Kent imgesi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul.

Özdağoğlu, Aşkın (2010). Bilişsel Haritalama ve Analitik Serim Süreci (ASS) Entegrasyonu. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.17, Sayı.1, (1-10).

Proshansky, Harold-Fabian, Aabbe-Kaminoff, Robert (1983). Place-identity: Physical world socialization of the self. Journal of environmental psychology, Cilt.3, Sayı.1, (57-83).

Sihombing, Antony (2013).Drawing Kampungthrough Cognitive Maps Case Study: Jakarta.Department of Architecture, Faculty of Engineering, UniversitasIndonesia.2013 5th International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering (ICBEE 2013)

Topçu¹ Kadriye Deniz, Topçu² Mehmet (2012). Visual presentation of mental images in urban design education: cognitive maps. Selcuk University, Faculty of Eng.& Architecture, Department of Urban and Regional Planning

UN-Habitat,(2008). UN-Habitat State of the World's Cities 2008/2009: Harmonious Cities ISBN: 978-92-1-132010-7

Uslu, Aysel-Kiper, Tuğba (2006). Turizmin Kültürel Miras Üzerine Etkileri: Beypazarı/Ankara Örneğinde Yerel Halkın Farkındalığı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.3, Sayı.3, (305-314).

Ülkeryıldız, Evren- Durmuş Arsan, Zeynep- Akış, Tonguç (2009). Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt.11,Sayı.1, (72-82).

WWF, (2010). WWF Reinventing the City: Three Prerequisites for Green Urban Infrastructureshttp://www.panda.org/ (01.06.2016).

Kaynak Göster

APA Türk, S . (2017). BEYPAZARI KENT KİMLİĞİNİN BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (19) , 483-499 . DOI: 10.20875/makusobed.324147
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

4.6b 2.4b