YÜKSEK JEOPOLİTİK RİSK, TÜRKİYE'NİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARINI SINIRLIYOR MU?

Ülkeler arasındaki sermaye transferlerinin küreselleşme ile birlikte hız kazanması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırımların önemini arttırmıştır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sermaye yetersizliği sorunu ekonomik büyümeyi sağlayacak yatırımların önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) bu bağlamda, sermaye yetersizliğinin yarattığı olumsuzlukların giderilmesinde destekleyici bir öneme sahiptir. Bir ülkeye yönelik doğrudan yabancı yatırımların birçok belirleyicisi bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ülkenin jeopolitik risk düzeyidir. Bu çalışmada Türkiye için 1994- 2018 döneminde, ARDL Sınır Testi yaklaşımı ile jeopolitik riskin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Ayrıca jeopolitik riskin yanı sıra, doğrudan yabancı yatırımları etkileyen reel döviz kuru, toplam iş gücü, reel GSYH ve tasarruf oranları da analize dahil edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, jeopolitik risk ile toplam işgücü DYY üzerinde negatif bir etkiye sahipken; reel GSYH, reel döviz kuru ve tasarruf oranları ise DYY üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.

DOES HIGHER GEOPOLITICAL RISK LIMITS TURKISH FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ?

The acceleration of capital transfers between countries after globalization has increased the importance of foreign direct investments in developing countries. Lack of capital in developing countries such as Turkey, constitute obstacles to investment. In this context, foreign direct investments that will come to the country are important in terms of eliminating the negativities caused by the lack of capital. Foreign direct investments are affected by many factors. One of them is the country's geopolitical risk. In this study, it is aim to investigate the impact of geopolitical risk on foreign direct investment in Turkey by using ARDL Bound Test for the 1998-2018 period. In addition to the geopolitical risk, real exchange rate, labor force, real GDP and savings that affect foreign direct investments were also included in the study. According to the analysis re-sults obtained, while geopolitical risk and labor force had a negative effect on FDI; real GDP, real exchange rate and savings have and positive effect on FDI.

Kaynakça

Agayev, S. (2010). Foreign Direct Investment and Economic Growth Relationship: Panel Coordination and Panel Causality Analysis in the Example of Transition Economies. Gazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, 12 (1).

Akdag, S., Lightning, H. and Kesebir, M. (2019) Political, Social and Cultural Aspects of Turkey and Russia, Berikan Publisher, Kızılay / ANKARA.

Aslan, A., Altınoz, B. and Esmeray, M. (2019). Financial Highlights The Impact of Foreign Direct Investment: The Case of Turkey. International Journal of Management Economics and Business, 15 (3), pp. 649-659.

Arslan, C. K. (2019) Effect on Foreign Direct Investments. Journal of Eurasian Social and Economic Research, 6 (6), pp. 477-485.

Antonakakis, N., Gupta, R., Kollias, C. and Papadamou, S. (2017). Geopolitical risks and the oil-stock nexus over 1899–2016. Finance Research Letters, 23, pp. 165-173.

Busse, M. and Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions and foreign direct investment. European journal of political economy, 23 (2), pp. 397-415.

Bezgin, M. S. (2010). Turkey's geopolitical risk, the Istanbul Stock Exchange Index Return Investigation of the Effect.

Bilgin, M. H., Gozgor, G. and Karabulut, G. (2018). How Do Geopolitical Risks Affect Government Investment? An Empirical Investigation. Defense and Peace Economics, 1-15.

Butler, K. C. and Joaquin, D. C. (1998). A note on political risk and the required return on foreign direct investment. Journal of International Business Studies, 29 (3), pp. 599-607.

Caldara, D. and Iacoviello, M. (2018). Measuring geopolitical risk. FRB International Finance Discussion Paper, (1222).

Cheng, C. H. J. and Chiu, C. W. J. (2018). How important are global geopolitical risks to emerging countries? International economics, 156, pp. 305-325.

Çetin, D. T. (2019), Geopolitical risk in Turkey and the Islamic Causal Relationship Between Stock Index: An Empirical Analysis. In International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (p. 108).

Das, D., Kannadhasan, M. and Bhattacharyya, M. (2019). Do the emerging stock markets react to international economic policy uncertainty, geopolitical risk and financial stress alike? The North American Journal of Economics and Finance, 48, pp. 1-19.

Johnson, A. (2006), 'The Effects of FDI Inflows on Host Country Economic Growth', CESIS Working Paper Series, Paper No. 58, Royal Institute of Technology, Sweden.

Kurt, Ü., Kılıç, C. and Özekicioğlu, H. (2019). Direct CO2 Emissions Impact on Foreign Investments: Ardle Bounds Test Approach for Turkey. Selcuk University Journal of Vocational School of Social Sciences, 22 (1), pp. 213-224.

Li, G., Lin, K. and Zheng, Y. (2019). Geopolitical Risk, Firm Balance Sheets, and Corporate Investment: International Evidence. Firm Balance Sheets, and Corporate Investment: International Evidence (April 15, 2019).

Narayan, P. K. and Narayan, S. (2005), Estimating Income and Price Elasticities of Imports for Fiji in a Cointegration Framework, Economic Modeling, C: 22, pp. 423-438.

Narayan, P. K. and Smyth, R. (2005), Trade Liberalization and Economic Growth in Fiji An Empirical Assessment Using the ARDL Approach, Journal of The Asia Pacific Economy, C: 10, No: 1, pp. 96-115.

Pamuk, M., and Bektaş, H. (2014). Relationship Between Education Expenditure and Economic Growth in Turkey: ARDL Bound Testing Approach, Journal of Politics, Economics and Management Research, 2 (2), pp. 77-90.

Pan, W. F. (2019), Geopolitical Risk and R&D investment. Available at SSRN 3258111.

Pesaran, M. H., Shin, Y. and Smith, R.J. (2001), Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, pp. 289-326.

Pistoresi, B. (2000), “Foreign Direct Investment and Factor Localization: Latin America and South East Asia”, Rivista di Politica Economica, 90, pp. 27-44.

Shamsuddin, A.F. (1994), “Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Less Developed Countries”, The Pakistan Development Review, 33, pp. 41-51.

Vijayakumar, N., Sridharan, P., and Rao, K. C. S. (2010), Determinants of FDI in BRICS Countries: A panel analysis. International Journal of Business Science & Applied Management (IJBSAM), 5 (3), pp. 1-13.

Yaprakli, S. (2006), Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Turkey via Econometric Analysis, Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Faculty Journal 21 (2).

Yenisu, E. (2019), Turkey Exports, Imports and Economic Growth Relationship: ARDL Bound Testing Approach. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (3), pp. 1175-1193.

Wang, X., Wu, Y., and Xu, W. (2019), Geopolitical Risk and Investment. Available at SSRN 3305739.

Wheeler, D. and Mody, A. (1992), “International Investment Location Decisions: The Case of US Firms”, Journal of International Economics, 33, pp. 57-76.

Zhang, K. H. (2001), "How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth in China?" Economics of Transition, 9 (3), pp. 679-693.

Kaynak Göster

APA Afşar, M. , Doğan, E. & Özarslan Doğan, B. (2021). DOES HIGHER GEOPOLITICAL RISK LIMITS TURKISH FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ? . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (3) , 1456-1475 . DOI: 10.30798/makuiibf.859137