HEMŞİRELER ARASINDA DAMGALAMA OLGUSU ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA

Bu araştırmada, hastanede çalışan hemşireler arasındaki damgalama türlerinin, nedenlerinin, sonuçlarının ve damgalamayı yönetebilmek için önerilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılarak, konuyla ilgili deneyimli, araştırmaya katılmayı kabul eden ve en az 10 yıl çalışma deneyimi olan 20 hemşireyle yarı yapılandırılmış görüşme formuyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Ölçüt ve kartopu amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen katılımcıların görüşleri açık, eksen ve seçici kodlama yapılarak, tümevarımsal yöntem doğrultusunda kategorilere ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, hemşireler açısından damgalama türleri, nedenleri, sonuçları ve damgalamadan korunmaya dair öneriler belirlenmiştir. Hastanede çalışan hemşireler arasında mesleki, siyasi, ahlaki konular başta olmak üzere damgalamanın yaygın olduğu; bu nedenle damgalanan kişilerin boşanma, şehir değiştirme, sürgün edilme, emekli olmaya zorlanma gibi yıkıcı etkenlerle karşılaştığı keşfedilmiştir.

HEURISTIC STUDY ON STIGMATIZATION PHENOMENON AMONG NURSES

This study aims to determine the types, reasons, results of stigma, and suggestions for managing stigmatization among nurses working in the hospitals. In the study, the in-depth interviews were conducted with 20 nurses, who have the related experiences, agreed to participate in the study and had have at least 10 years of working experience, through a semi-structured interview form by using phenomenological design. Once the views of the participants, selected by using criterion and snowball purposeful sampling methods, were coded as open, axis and selective, the categories were reached in accordance with the inductive method.As a result of the study, the types, reasons, and results of stigma and the preventative suggestions for stigmatization were determined. It has been found that stigmatization is common among the nurses working in the hospital, especially on professional, political and moral issues. As a result, stigmatized people face devastating factors such as divorce, relocation, exile, being forced to retire.

Kaynakça

Goffman, E., (1963), Stigma: Notes On The Management of Spoiled Identity, ABD: Prentice-Hall, Inc.

Yaman, E. ve Güngör, H., (2013), “Relationship Between Stigma Tendencies of School Administrators’ and Teachers' and Organizational Culture”, International Online Journal of Educational Sciences, 5(3): 783-797.

Yaman, E. ve Güngör, H., (2014), “Damgalama Eğilimine İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18): 823-851.

Yaman, E. ve Ruçlar, K., (2014), “Örgüt Kültürünün Yordayıcısı Olarak Üniversitelerde Örgütsel Sessizlik” Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(1): 36-50.

Zorlu, M. ve Çalım, S. İ., (2012), “İşyerinde Damgalama ve Ayrımcılık Faktörü Olarak HIV/AIDS”, Çalışma ve Toplum, 4: 165-187.

Kaynak Göster

APA Özmen, S. & Erdem, R. (2021). HEMŞİRELER ARASINDA DAMGALAMA OLGUSU ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (3) , 1407-1435 . DOI: 10.30798/makuiibf.834593
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2149-1658
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

20.6b12.6b