ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMAYLA SANAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: TEKSTİL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu araştırmanın amacı tekstil çalışanlarının örgütsel yabancılaşmayla sanal kaytarma arasındaki ilişkilerini belierlemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Marmara Bölgesi’ndeki tekstil çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Bursa ilinde faaliyet gösteren tekstil firmalarında çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak örgütsel yabancılaşma ve sanal kaytarma olmak üzere iki ölçek kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediği tespit edilmiştir. Verilerin basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ile +1 arasında olduğu için verilere parametrik testler uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere istatistiksel analizler, t-testi ve ANOVA istatistiksel analizleri yapılmıştır. Tekstil çalışanlarının önemli ve önemsiz sanal kaytarmayla ilgili görüşleri ile örgütsel yabancılaştırma boyutları arasında yer alan kendinden uzaklaşma, çevreden uzaklaşma, işten uzaklaşma, güçsüzlük, anlamsızlık ve normsuzluk boyutları arasında yüksek düzeyde bir ilişki vardır. Tekstil çalışanlarının aylık ücretleriyle sanal kaytarmayla ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Çalışanların aylık ücretleriyle örgütsel yabancılaşma içerisinde yer alan kendinden uzaklaşma, güçsüzlük ve normsuzluk boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL ALIENATION AND CYBER LOAFING: A STUDY ON TEXTILE WORKERS

he aim of this research is to reveal the relationship between textile workers' organizational alienation and cyber loafing. In the research, relational scanning model, one of the quantitative research models, was used. Textile workers in the Marmara Region constitute the universe of the research. The sample group of the research consists of employees in textile companies operating in Bursa. In the study, two scales, organizational alienation and virtual loafing, were used as data collection tools. In the research, it was first determined whether the data showed normal distribution or not. Since kurtosis and skewness values of the data are between -1 and +1, parametric tests were applied to the data. Statistical analysis, t-test and ANOVA statistical analysis were performed on the data obtained from the research. There is a high level of correlation between the views of textile workers on important and insignificant cyber loafing and the dimensions of detachment from self, alienation from the environment, dismissal from work, powerlessness, meaninglessness and normlessness, which are among the dimensions of organizational alienation. It is seen that there is no significant difference between the monthly wages of textile workers and their views on cyber loafing. There is a significant relationship between the monthly wages of the employees and the dimensions of self-alienation, powerlessness and normlessness that are included in organizational alienation.

Kaynakça

Awang, A. (2017). Work Alienation Intervention in Job-Related Tension, Role Overload and Work Effort. Revista de Administração de Roraima-RARR, 7(2), 268-296.

Babadağ, M. (2018). İşe Yabancılaşmanın Sanal Kaytarma Üzerindeki Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21(39), 207-239.

Babür, S. (2009). Turizm Sektöründe Örgütsel Yabancılaşma: Antalya Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Bozçalı, Ümit Caner (2020). İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Özdeşleşmeye ve Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Çavuşoğlu ve Palamutçuoğlu, B. T. (2017). İş Tatmininin Sanal Kaytarma Üzerindeki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 430-444.

Darıyemez, K. (2010). Örgütlerde Ortaya Çıkan Yabancılaşma Sorunu ve Bu Sorunun Çözümü Açısından Halkla İlişkiler Çalışmalarının Önemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eroğluer, K. (2020). Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişkide İş Zenginleştirmenin Aracılık Etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 15(21). 323-355. Güler, S. B., Minaslı, A. V. ve Demiralay, T. (2019). Örgüt Kültürünün Örgütsel Yabancılaşma Davranışlarına Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 8(1), 209-222.

Hanaylı, B. (2020). Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Jamaluddin, H., Ahmad, Z., Alias, M. ve Simun, M. (2015). Personal Internet Use: The Use of Personal Mobile Devices at the Workplace. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 172, 495-502.

Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2014). Örgüt kültürünün örgütsel yabancılaşmaya etkisi örgütsel güvenin aracılık rolü. Turkish Journal of Educational Studies, 1(3). Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kayaalp, E. ve Özdemi̇r, T. (2020). Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Yalnızlık ve Örgütsel Yabancılaşma Algılarının Örgütsel Sinizm Düzeyleriyle İlişkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), 101-113.

Kılıç, İ., Saraçlı, S., Doğan, İ., & Pelit, E. (2017). Hastane İşletmelerinde Mobbingin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar'da Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4). 734-747.

Kim, S. J., & Byrne, S. (2011). Conceptualizing Personal Web Usage in Work Contexts: A Preliminary Framework. Computers in Human Behavior, 27(6), 2271-2283.

Köse, S. Oral, L. ve Türesin, H. (2012). İş Yaşamında Sosyal Kolaylaştırma Kavramı ve Sanal Kaytarma ile İlişkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 287-295.

Niaei, M., Peidaei, M.M. ve Nasiripour, A.A. (2014). The Relation Between Staff Cyberloafing and Organizational Commitment in Organization of Environmental Protection. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 3(7), 59-71.

Örücü, E. ve Yıldız, H. (2014). İşyerinde kişisel internet ve teknoloji kullanımı: Sanal kaytarma. Ege Akademik Bakış. 14(1). 99-114.

Özkan, Z. (2019). Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu

Özüdoğru, M. ve Yıldırım, Y. (2020). Sanal Kaytarma ve İşgören Performansı İlişkisinde İş Stresinin Düzenleyici Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 467-490

Parsak, G. (2010). Örgütlerde Yabancılaşma Ve İş Tatmini İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Salihoğlu, G. H. (2014). Örgütsel Yabancılaşma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 1-11.

Seeman, M. (1959). On The Meaning of Alienation. American Sociological Review, 24(6), 783-791.

Seeman, M. (1983). Alienation Motifs in Contemporary Theorizing: The Hidden Continuity of the Classic Themes. Social Psychology Quarterly, 46(3), 171-184.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik (1. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şimşek, M. Ş., Çelik, A., Akgemci, T. ve Fettahlıoğlu, T. (2006). Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 569-587.

Restubog, S. L. D., Garcia, P. R. J. M., Toledano, L. S., Amarnani, R. K., Tolentino, L. R. ve Tang, R. L. (2011). Yielding to (Cyber)-Temptation: Exploring the Buffering Role of Self-Control in the Relationship Between Organizational Justice and Cyberloafing Behavior in the Workplace. Journal of Research in Personality, 45(2), 247-251.

Tanrıverdi, H. ve Kılıç, N. (2016). Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1(1), 1-18.

Tolan, B. (1981). Çağdaş Toplumun Bunalımı Anomi ve Yabancılaşma. Ankara: Toplum Bilimleri Araştırma Merkezi Yayınları.

Turhan, Ö. (2019). Duygusal emeğin örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisinde örgütsel yaşamda yalnızlığın aracı rolü: Bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Tutar, H. (2010). İşgören Yabancılaşması ve Örgütsel Sağlık İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65(1), 175-204.

Vitak, J., Crouse, J., & LaRose, R. (2011). Personal Internet Use at Work: Understanding Cyberslacking. Computers in Human Behavior, 27(5), 1751-1759.

Yıldız, T. (2019). Örgütsel Yabancılaşma, Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış (1. Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi.

Zadeh, J. M., Kahouei, M., Cheshmenour, O., & Sangestani, S. (2016). Work Ethics, Organizational Alienation and Justice Among Health Information Technology Managers. Materia socio-medica, 28(3), 224.

Kaynak Göster

APA Kasap, M . (2021). ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMAYLA SANAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: TEKSTİL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 561-576 . DOI: 10.30798/makuiibf.863155