HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA KAPSAMINDA GELİR YARATICI / GİDER AZALTICI FAALİYETLERİN İNCELENMESİ

Son dönemlerde finansal skandallar ve finansal krizlerle birlikte ortaya çıkan ve mesleki hile türlerinden biri olan finansal tablo hileleri tüm paydaşlar gibi özellikle finans aktörlerini de yakından ilgilendirmektedir. Finansal tablo hileleri yapılış amacına göre farklılık göstermektedir. Hileyi gerçekleştiren kişilerin amacı işletme performansını yüksek göstermek ise işletmenin karlılığı, gelirleri veya varlıkları olduğundan yüksek ve/veya işletme gider veya zararları olduğundan düşük; hileyi gerçekleştiren kişilerin amacı vergiden kaçınmak ve/veya daha az kar payı dağıtmak şeklinde ise tam tersi uygulamalar yoluna gidilecek ve bu kapsamda gerçeğe uygun olmayan bir raporlama yapılacaktır. Bu açıdan ele alındığında finansal tablolar finans piyasalarında yer alan tüm finans aktörleri için diğer bir ifade ile yatırımcılar, tedarikçiler, alacaklılar ve diğer tüm paydaşlar için karar verme süreçlerinde yol gösterici niteliktedir. Dolayısıyla tüm paydaşlar açısından işletmeleri doğru ve gerçekçi finansal tablolar üzerinden değerlendirmek önem taşımaktadır. Bu çalışma da Antalya’da faaliyet gösteren bir işletmenin belirlenen varsayımlar temelinde hileli ve/veya hatalı finansal raporlama uygulamaları sonucunda oluşturulmuş finansal tabloları ve muhasebe kayıtları ile hile ve/veya hatadan arındırılmış finansal tablolarında yer alan mali kalemlerin karşılaştırma analiz ile değerlendirmesi yapılmıştır.

ANALYSIS OF INCOME-CREATING / EXPENSE REDUCING ACTIVITIES UNDER FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING

Financial statement fraud, which has recently emerged with financial scandals and financial crises and is one of the types of professional fraud, is of particular concern to financial actors as well as all stakeholders. Financial statement frauds differ according to their purpose. If the purpose of the fraudsters is to show high business performance, the profitability, income or assets of the business are high and/or low due to operating expenses or losses; If the purpose of fraudulent persons is to avoid taxes and/or to distribute less dividends, the opposite will be followed and a false reporting will be made within this scope. From this point of view, financial statements are guiding in decision-making processes for all financial actors in financial markets, in other words, investors, suppliers, creditors and all other stakeholders. Therefore, it is important for all stakeholders to evaluate businesses based on accurate and realistic financial statements. In this study, the financial statements and accounting records created as a result of fraudulent and / or erroneous financial reporting practices on the basis of the determined assumptions of an enterprise operating in Antalya and the financial items included in the financial statements free of fraud and /or error were evaluated by comparison analysis.

Kaynakça

ACFE, 2011. Fraud Examiners Manual. Association of Certified Fraud Examiners, Inc.

ACFE. 2011. Fraud Examiners Manual – International Edition. Association of Certified Fraud Examiners, Inc. USA.

ACFE. 2020. Report To The Nations – 2020 Global Study On Occupational Fraud and Abuse.

Albrecht, W.S., Albrecht, C.O., Albrecht, C.C. ve Zimbelman, M.F. (2011). Fraud Examination. South-Western Cengage Learning, 4th Edition. USA.

Alptürk, E. (2008). Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi. Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.

Can, A.V. (2010). Krizin Muhasebesi ve Muhasebenin Krizi. Mali Çözüm Dergisi, Sayı 97, 21-47.

Coenen, T. (2008). Essentials Of Corporate Fraud. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.

Çıtak, N. (2009). Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama Mıdır?. Mali Çözüm, Sayı:91, 81-112.

Demir, Ş. (2014). Muhasebe Hataları ve Hileleri ile Bunlara Dair Yaptırımların Yasal Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi, MÖDAV Dergisi, Sayı:1, 169-193.

Demir, V. ve Bahadır, O. (2007). Muhasebe Manipülasyonu – Yöntemler ve Teknikler. Mali Çözüm Dergisi, Sayı 84, 103-120.

Du Toit, E. (2008). Characteristics of companies with a higher risk of financial statement fraud: A survey of the literature. South African Journal of Accounting Research. 22 (1), 19-44.

Ertikin, K. (2017). Hile Denetimi: Kırmızı Bayrakların Tespiti için Kullanılan Proaktif Yaklaşımlar. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Temmuz/2017, 71-94.

Gee, J. ve Button, M. (2019). The Financial Cost of Fraud 2019. Tech. Rep. Crowe. University of Portmouth.

Harman, S.A. ve Bernawati, Y. (2020). Determinants of Financial Statement Fraud: Fraud Pentagon Perspective in Manufacturing Companies. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 13 (4), 1453- 1472.

Jones, M.J. (2011). Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals. John Wiley and Sons, Ltd. Publication, The Atrium, Southern Gate, Chichester, England.

Kamu Gözetim Kurulu. (2018). Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2018 Sürümü.

Küçük, E. ve Uzay, Ş. (2009). Hileli Finansal Raporlamanın Oluşumu ve Doğurduğu Sorunlar. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı 32, Ocak-Haziran, 239-258.

Küçüksözen, C. (2004). Finansal Bilgi Manipülasyonu: Nedenleri, Yöntemleri, Amaçları, Teknikleri, Sonuçları Ve İmkb Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Küçüksözen, C. ve Küçükkocaoğlu, G.(2005). Kurumsal Şirket Yönetiminde Finansal Tabloların Rolü. Muhasebe ve Denetime Bakış, 16, 1-25.

Mulford, C.W. ve Comiskey, E.E. (2002). The Financial Numbers Game - Detecting Creative Accounting Practices. John Wiley & Sons, Inc. New York.

Okoye, E. ve Ndah, E.N. (2019). Forensic Accounting And Fraud Prevention in Manufacturing Companies in Nigeria. International Journal of Innovative Finance and Economic Research, 7 (1), 107-116.

Rahman, A., Deliana, D. ve Rihaney, N. (2020). Detection Of Financial Statement Fraud Triangle (Fraud Triangle) In LQ45 Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. International Journal of Technical Vocational and Engineering Technology. 2 (1), 70-78.

Rezaee, Z. (2005). Causes, Consequences, And Deterence Of Financial Statement Fraud. Critical Perspectives On Accounting, Vol.16, 277-298.

Sevilengül, O. (2011). Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara.

Sherman, H.D., Young, S.D. Ve Collingwood, H. (2003). Profits You Can Trust: Spotting And Surviving Accounting Landmines. Pearson, New Jersey.

Singleton, T.W. ve Singleton, A.J. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey. 5th Edition

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu. (2011). Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Genel Tebliğ.

Wells, J.T. (2017). Corporate Fraud Handbook – Prevention and Detection. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 5th Edition.

Yao, J., Pan, Y., Yang, S., Chen, Y. Ve Li, Y. (2019). Detecting Fraudulent Financial Statements for the Sustainable Development of the Socio-Economy in China: A Multi-Analytic Approach. Sustainability, Vol.11, 1579.

Yörük, N. ve Doğan, E. (2009). Finansal Bilgi Manipülasyonu ve Finansal Bilgi Manipülasyonunun Belirlenmesine Yönelik İMKB’de Bir Uygulama, Detay Yayıncılık, Ankara.

Zack, G.M. (2013). Financial Statement Fraud Strategies for Detection and Investigation. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Kaynak Göster

APA Erdogan, M , Oruç Erdoğan, E . (2021). HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA KAPSAMINDA GELİR YARATICI / GİDER AZALTICI FAALİYETLERİN İNCELENMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 457-478 . DOI: 10.30798/makuiibf.858638