GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN VE MOTİVASYONLARININ YAŞ KUŞAKLARI EKSENİNDE İNCELENMESİ

Gösterişçi tüketim, tüketici davranışlarının en eski konularından bir tanesidir. Veblen’den günümüze araştırmacılar; kişilerin, arzuladıkları kimliklere ve karakterlere seçtikleri ürünlerle ulaştıklarını söylemektedir. Bu çalışmada; tüketicilerin gösterişçi tüketimleri, Veblen’in Aylak Sınıfın Teorisi bağlamında ele alınarak, kuşaklar arası bir kıyasa gidilmiştir Araştırmanın amacı, gösterişçi tüketimin temel motivasyonlarını ve bu motivasyonlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak, bu yapının kuşaklara göre değişimini anlamaktır. Araştırma kapsamında; online ve yüz yüze anket yöntemleri ile 20 Temmuz- 15 Ekim 2019 tarihleri arasında 477 kişiden anket toplanmıştır. Elde edilen veriler; kikare analizi, frekans analizi, bağımsız t-testi, MANOVA testi, keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizleri kullanılarak, SPSS ve AMOS paket programları yardımıyla analiz edilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi ile tüketicilerin sosyal kabul ihtiyacının ve statü arayışının gösterişçi tüketimlerini pozitif yönde etkilediği; prestij duyarlılıklarının ise gösterişçi tüketimlerini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Gösterişçi tüketim eğiliminde tüketicilerin cinsiyeti ve gelirine göre anlamlı bir farklılık görülmezken yaş değişkenine ilişkin anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, ulaşılan bulgular çerçevesinde tartışılmış, araştırmacılara ve uygulamacılara birtakım öneriler sunulmuştur.

EXAMINING THE CONSPICUOUS CONSUMPTION AND MOTIVATIONS IN TERMS OF GENERATIONS

Conspicuous consumption is one of the oldest subjects of consumer behavior. From Veblen to now, researchers reveal that people reach the identities and characters they desire with the products they choose. In this study, the conspicuous consumption of the consumers has been handled within the context of Veblen's Theory of the Leisure Class and a generational comparison has been made. The aim of this research is to reveal the basic motivations of conspicuous consumption and the relationship between these motivations, to understand the change of this structure according to generations. In the scope of the research; Questionnaires were collected from 477 people between 20 July - 15 October 2019 using online and face-to-face survey methods. The obtained data was analyzed using the SPSS and AMOS package programs by using chi-square analysis, frequency analysis, independent t-test, MANOVA test, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and path analysis. Structural equation modelling determined that the need for social acceptance and seeking status in consumers positively affected the conspicuous consumption, while the sensitivity of prestige negatively affected their conspicuous consumption. While no significant difference was observed in the conspicuous consumption trend according to the gender and income of the consumers, significant results were obtained regarding the age variable. The results of the research were discussed within the framework of the findings.

Kaynakça

Afsahhosseini, F. A., & Kamali, K. (2014). The influence of buying price, prestige sensitivity and brand consciousness on behavior and buying decisions of compulsive consumers. Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 2(5), 128-137.

Allison, G. (2008). A cross-cultural study of motivation for consuming luxuries. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Lincoln University.

Aslay, F., Ünal S. & Akbulut Ö. (2013). Materyalizmin statü tüketimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi, 27(2). 43-62.

Assimos, B. M., Pinto, M.R., Leite, S.R. & Andrade, L.M. (2019). Conspicuous consumption and its relation to brand consciousness, status consumption and self-expression. Brazilian Business Review, 16 (4), 350-368.

Aydın, G., & Altuntaş, B. K. (2015). Y-jenerasyonunda sözsüz iletişim yönetimi olarak gösterişçi tüketim kullanımıyla ilgili deneysel bir çalışma. İletişim Çalışmaları Dergisi (7), 110-131.

Bagwell, L. S. & Bernheim, B. D. (1996). Veblen effects in a theory of conspicuous consumption. The American Economic Review, 86(3), 349-373.

Bahri-Ammani, N., Coulibaly, D. & Mimoun, M. S. B. (2020). The bandwagon luxury consumption in Tunisian case: The roles of independent and interdependent self concept. Journal of Retailing and Consumer Services. 52. 1-11.

Bao, Y. & Mandrik, C. A. (2004). Discerning store brand users from value consciousness consumers: the role of prestige sensitivity and need for cognition. Advances in Consumer Research, 31, 707-712.

Barut, D. ve Güneş, S. (2018). Gösterişçi tüketimin nedenleri ve mobilya firmalarının gösteriş üzerine geliştirdikleri algı. International Journal of Academic Value Studies, 4(18), 81-8.

Bassiouni, D. & Hackley, C. (2014). Generation Z children’s adaptation to digital consumer culture: A critical literature review. Journal of Customer Behaviour, 13 (2), 113-133.

Belk, R. (1988). Possessions and the extended self. Journal of Consumer Research, 15(2), 139‐168.

Bloch, F., Rao, V. & Desai, S. (2004). Wedding celebrations as conspicuous consumption signaling social status in rural India. Journal of Human Resources, University of Wisconsin Press, vol. 39(3).676-695.

Boğa, Ö. & Başçı, A. (2016). Ağızdan ağıza pazarlamanın gösterişçi tüketim üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(45), 439-489.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. The Guilford Press, New York.

Çakır, İ. (2018). Sosyal medya kullanımının tüketicilerin gösterişçi tüketim eğilimleri üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Charles, K. K., Hurst, E. & Roussanov, N. (2009). Conspicuous consumption and race. The Quarterly Journal of Economics, 124(2), 425–467. doi:10.1162/qjec.2009.124.2.425

Chaudhuri, H., Mazumdar, S. & Ghoshal, A. (2011). Conspicuous consumption orientation: conceptualisation, scale development and validation. Journal of Consumer Behaviour, 10, 216-224.

Çınar, İ. (2014). Ölüm kaygısı ve gösterişçi tüketim eğilimi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (5), 89-104.

Clark, R. A., Zboja, J. J., & Goldsmith, R. E. (2007). Status consumption and role-relaxed consumption: a tale of two retail consumers. Journal of Retailing and Consumer Services, 14(1), 45-59.

Coleman, R. (1983). The continuing significance of social class to marketing. Journal of Consumer Research, 10(3). 265-280.

Corneo, G & Jeanne, O. (1997). Conspicuous consumption, snobbism and conformism. Journal of Public Economics 66 .55-71.

Danzer, A. M., Dietz, B. & Gatskova, K. & Schmillen, A. (2014). Showing off to the new neighbors? Income, socioeconomic status and consumption patterns of internal migrants. Journal of Comparative Economics, Elsevier, 42(1), 230-245.

Demir, F. (2019). Y Kuşağının tatil tercihlerinde sosyal ağlar ve gösterişçi tüketim. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ding, W., Pandelaere, M., Slabbinck, H. & Sprott, D. (2020). Conspicuous gifting: when and why women (do not) appreciate men's romantic luxury gifts. Journal of Experimental Social Psychology, 87, 1-12.

Dogan, V., Ozkara, B. Y., & Dogan, M. (2018). Luxury consumption tendency: conceptualization, scale development and validation. Current Psychology, 1-19.

Dubois, B., & Duquesne, P. (1993). The market for luxury goods: Income versus culture. European Journal of marketing. 27(1). 35-44.

Eastman, J. K., Fredenberger, B., Campbellve, D. & Calvert, S. (1997). The relationship between status consumption and materialism: A cross-cultural comparison of Chinese, Mexican and American students. Journal of Marketing Theory and Practice. 5 (1), 52-65.

Eastman, J. K., Goldsmith, R. E., & Flynn, L. R. (1999). Status consumption in consumer behaviour: scale development and validation. Journal of Marketing Theory and Practice, 7(3), 41-52.

Fah, B. C. Y., Foon, Y.S. & S. Osman. (2011). An exploratory study of the relationship between advertising appeals, spending tendency, perceived social status and materialism on perfume purchasing behavior. International Journal of Business and Social Science. 2(10), 202-208.

Frohlich, M.T. & Westbrook, R. (2001). Arcs of integration: an interna-tional study of supply chain strategies. Journal of Operations Management, 19 (2), 185–200.

Gierl, H. & Huettl, V. (2010). Are scarce products always more attractive? The interaction of different types of scarcity signals with products' suitability for conspicuous consumption. International Journal of Research in Marketing, 27(3), 225-238.

Gökaliler, E., A., Sabuncuoğlu, A. & Göker, G. (2011). Bir statü tüketimi göstergesi olarak Iphone markalı akıllı telefon algısı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim Dergisi, 7(1), 36-48.

Griskevicius, V., Tybur, J. M., Sundie, J. M., Cialdini, R. B., Miller, G. F., & Kenrick, D. T. (2007). Blatant benevolence and conspicuous consumption: When romantic motives elicit strategic costly signals. Journal of Personality and Social Psychology, 93(1), 85–102. doi:10.1037/0022‐3514.93.1.85.

Grotts, A. S. & Johnson, T. (2013). Millennial consumers’ status consumption of handbags. Journal of Fashion Marketing and Management, 17(3), 280-293.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis : A global perspective. (Seventh Ed). Upper Saddle River: Pearson Education.

Heffetz, O. (2004). Conspicuous consumption and the visibility of consumer expenditures. Working Paper, Princeton University. (forum.johnson.cornell.edu/faculty/ heffetz/papers/conspicuous.pdf).

Herbig, P., Koehle, W. & Day, K. (1993). Marketing to the baby bust generation. Journal of Consumer Marketing, 10(1), 4–9.

Hoe, S. L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal of Applied Quantitative Methods, 3(1), 76-83.

Hooper D., Coughlan J. & Mullen M.R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1),53-60.

Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.

İlhan, T. (2018). Sosyal medya kullanımında gösteriş tüketimi eğiliminin x, y ve z kuşakları açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Jin, B. & Sternquist, B. (2003). The influence of retail environment on price perceptions: An exploratory study of US and Korean Students. International Marketing Review, 20(6), 643-660.

Kahraman, B. & Arıkan, G. (2011). Öğretim üyelerinin toplumsal köken bağlamında tüketim alışkanlıkları ile yaşam tarzları arasındaki ilişki. Istanbul Journal of Sociological Studies (44), 133-156.

Kastanakis, M. N. & Balabanis, G. (2014). Explaining variation in conspicuous luxury consumption: an individual differences' perspective. Journal of Business Research, 67(10), 2147-2154.

Kilsheimer, J. (1993). Status consumption: the development and implications of a scale measuring the motivation to consume for status, a dissertation. Unpublished doctoral thesis. Florida State University, Florida, USA.

Kotler, P., Armstrong, G. & Opresnic, M. (2018). Principle of marketing. Pearson Publishing. 17. Edition. London.

Landis B. & Gladstone J. (2017). Personality, income, and compensatory consumption: Low-income extraverts spend more on status. Psychological Science. 28(10), 1518–1520.

Lens, D., Kim, J. & Pandelaere, M. (2012). Would male conspicuous consumption capture the female eye? Menstrual cycle effects on women's attention to status products. Journal of Experimental Socal Psychology. 48(1):346-349.

Li, Z.G., Fu, S. & Murray, L.W. (1997). Country and product images: the perceptions of consumers in the people’s republic of China. Journal of International Consumer Marketing, 10(1/2), 115-138.

Liang, S., He, Y., Chang, Y., Dong, X. & Zhu, D. (2018). Showing to friends or strangers? Relationship orientation influences the effect of social exclusion on conspicuous consumption. Journal of Consumer Behaviour, (17). 355–365. doi:10.1002/cb.1723.

Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M. & Netemeyer, R. G. (1993). Price perceptions and consumer shopping behavior: A field study. Journal of Marketing Research. 30(2), 234-245.

Loulakis, A. & R. P. Hill. (2010). Status and materialism among college-aged women. American marketing association winter educators. Conference Proceedings. New Orelans: 45-52.

Mahmud, S. (2016). Mutfağın gösterişçi tüketim obje olmasının oluşumdaki süreçler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bilkent Üniversitesi, İstanbul.

Marcoux, J., Filiatrault, P. & Cheron, E. (1997).The attitudes underlying preferences of young urban educated polish consumers towards products made in western countries. Journal of International Consumer Marketing, 9(4), 5-29. doi: 10.1300/J046v09n04_02.

Mason, R. (2001). Conspicuous consumption: A literature review. European Journal of Marketing, 18(3), 26-39.

Mazzocco, P.J., Rucker, D.D., Galinsky, A.D. & Anderson, T. (2012). Direct and vicarious conspicuous consumption: identification with low-status groups increases the desire for high-status goods. Journal of Consumer Psychology, 22 (4). 520-528

Meng, J. G. & Nasco, S. A. (2009). Cross‐cultural equivalence of price perceptions across American, Chinese, and Japanese consumers. Journal of Product & Brand Management, 18(7), 506-516.

Mi, L., Yu, X., Yang, J. & Lu, J. (2018). Influence of conspicuous consumption motivation on high-carbon consumption behavior of residents An empirical case study of Jiangsu province, China. Journal of Cleaner Production, 191: 167-178.

Miller, G. (2001). The Mating Mind- How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature. New York: Anchor Books

Moore, M., & Carpenter, J. (2006). The effect of price as a marketplace cue on retail patronage. Journal of Product & Brand Management. (15), 265-271.

Mulyanegara, R. C. (2011). The relationship between market orientation, brand orientation and perceived benefits in the non-profit sector: a customer-perceived paradigm. Journal of Strategic Marketing, 19(5), 429-441.

Munro, B.H. (2005). Statistical methods for health care research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Naeve, L., Tzemou, E. & Fastoso, F. (2020). Seeking attention versus seeking approval: How conspicuous consumption differs between grandiose and vulnerable narcissists. Psychol Marketing Journal. (37), 1452-1460.

O’cass, A. & Frost H. (2002). Status brands: examining the effects of on‐product‐related brand associations on status and conspicuous consumption. Journal of Product & Brand Management, 11(2). 67-88.

O'cass, A. & McEwen, H. (2004). Exploring consumer status and conspicuous consumption. Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review, 25-39.

Perez-Truglia, R. (2013). A test of the conspicuous–consumption model using subjective well-being data. The Journal of SocioEconomics, (45), 146-154.

Phau, I. & Leng, Y.S. (2008). Attitudes toward domestic and foreign luxury brand apparel. Journal of Fashion Marketing and Management. 12 (1), 68-89.

Piacentini, M. & Mailer, G. (2004). Symbolic consumption in teenagers clothing choices. Journal of Consumer Behaviour. 3.(3), 251-262

Podoshen, J. S., Li, L. & Zhang, J. (2011). Materialism and conspicuous consumption in china: A cross-cultural examination. International Journal of Consumer Studies, 35(1), 17-25.

Podoshen, S. J. & Andrzejewski, S.A. (2014). An examination of the relationships between materialism, conspicuous consumption, impulse buying, and brand loyalty. Journal of Marketing Theory and Practice. 20(3):319-333.

Raykov, T. & Marcoulides, G.A.(2006). A first course in structural equation modeling, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.

Roth, C. (2015). Conspicuous consumption and peer effects: evidence from a randomized field experiment. Centre for the Study of African Economies Working Paper Series (1). 1-45

Saad, G. & Vongas, J. G. (2009). The effect of conspicuous consumption on men’s testosterone levels. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 110(2), 80-92.

Sabir, İ., Naeem, M. & Ami, M. (2016). Determining the impact of social media intensity and celebrity culture on conspicuous consumption with mediating effect of materialism. Proceedings of 2nd International Multi-Disciplinary Conference 19-20 December 2016, Gujrat. 1-14.

Savlıoğlu, Ö. (2019). Factors influencing ownership decisions. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bilgi Üniversitesi, İstanbul

Schreiber J.B., Nora A, Stage F.K., Barlow E.A. & King J. (2006). Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A Review. The Journal of Educational Research. 99(6): 323-38.

Schumacker, R.E. & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modelling, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.

Shukla, P. (2010). Status consumption in cross-national context: sociopsychological, brand and situational antecedents. International Marketing Review, 27(1), 108-129.

Sivanathan, N. & Pettit, N. C. (2010). Protecting the self through consumption: Status goods as affirmational commodities. Journal of Experimental Social Psychology, 46(3), 564–570. doi: 10.1016/j.jesp.2010.01.006

Solomon, M. R. (2004). Tüketici krallığının fethi. (S. Çetinkaya, Çev.) İstanbul, MediaCat Kitapları.

Souiden, N., M’Saad, B. & Pons, F. (2011). A cross-cultural analysis of consumers, conspicuous consumption of branded fashion accessories. Journal of International Consumer Marketing, 23:329–343.

Spero, I. & Stone, M. (2004). Agents of change: how young consumers are changing the world of marketing, qualitative market research. An International Journal, 7(2), 153 - 159 .

Sundie, J. M., Kenrick, D. T., Griskevicius, V., Tybur, J. M., Vohs, K. D., & Beal, D. J. (2011). Peacocks, Porsches and Thorstein Veblen: conspicuous consumption as a sexual signaling system. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 664-680.

Sungur, K. (2018). Tüketicinin popülarite ihtiyacı, benzersiz olma ihtiyacı ve statü tüketiminin gösterişçi tüketim eğilimi üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Karabük Üniversitesi, Karabük

Taylor, D. G. & Strutton, D. (2016). Does Facebook usage lead to conspicuous consumption ? The role of envy, narcissism and self-promotion. Journal of Research in Interactive Marketing, 10(3). 231-238.

Tekin, S. (2019). Lüks marka algısı ve marka tercihinin puro ve sigarillo ürünlerinin satın alma niyetine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

Truong, Y., Mccoll, R. & Kitchen, P. J. (2009). New luxury brand positioning and the emergence of masstige brands. Journal of Brand Management, 16(5), 375-382.

Veblen, T. (2007). The theory of the leisure class (ed. Martha Banta), Oxford, GBR: Oxford University Press.

Veblen, T. (2015). Aylak sınıfın teorisi, (Çev: E. Kırmızıaltın ve H. Bilir), Heretik yayınları, 1. Baskı, Ankara.

Waltz, C.F., Strcikland, O.L. & Lenz, E.R. (2010). Measurement in nursing and health research. New York: Springer Publishing Company..

Wang, C. L., Chen, Z. X., Chan, A. K. K. & Zheng, Z. C. (2000). The influence of hedonic values on consumer behaviors: an empirical investigation in China. Journal of Global Marketing, 14(1/2), 169-186.

Wang, H., Cheng, Z. & Smyth, R. (2019). Consumption and happiness. The Journal of Development Studies, 55(1), 120-136, doi: 10.1080/00220388.2017.137129

Wang, X., Chunling, Y. & Yujie, W. (2012). Social media peer communication and impacts on purchase intentions: A consumer socialization framework. Journal of Interactive Marketing, 26, 198–208.

Wang, Y., & Griskevicius, V. (2014). Conspicuous consumption, relationships, and rivals: Women's luxury products as signals to other women. Journal of Consumer Research, 40(5), 834-854.

Wiedmann, K. P., Hennigs, N. & Siebels, A. (2009). Value‐based segmentation of luxury consumption behavior. Psychology & Marketing, 26(7), 625-651.

Wooten, D. (2006). From labeling possessions to possessing labels: ridicule and socialization among adolescents. Journal of Consumer Research, 33, 188-198.

Yang, H. (2006). Lead us into temptation: a survey of college students media use, materialism, beliefs, and attitudes toward advertısıng, status consumption tendencies, compulsive buying tendencies, brand recall, and purchase intent of luxury products. Unpublished doctoral thesis. Southern Illinois University. Illinois.

Zhou, L. & Hui, M. (2003). Symbolic value of foreign products in the people’s republic of China, Journal of International Marketing, 11(2), 36-58.

Kaynak Göster

APA Tor-kadıoğlu, C , Yağcı, M . (2021). GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN VE MOTİVASYONLARININ YAŞ KUŞAKLARI EKSENİNDE İNCELENMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 479-507 . DOI: 10.30798/makuiibf.858836