Supraventriküler taşiaritmilerin tedavisinde intravenöz propafenonun etkisi

İntravenöz (i.v.) propafenonun supraventriküler taşiaritmilerin akut tedavisinde etkinliği ve güvenilirliğini araştırmak amacıyla nonfarmakolojik tedaviye cevap vermeyen paroksismal supraventriküler taşikardisi (PSVT) olan 38, yüksek ventrikül hızlı atrial fibrillasyonu (AF) olan 19 olmak üzere toplam 57 hasta çalışmaya dahil edildi. 38 PSVT'li hastanın gelişigüzel seçilen 25'ine 10 dakika süreyle 2 mg/kg dozunda i.v. propafenon, 13'üne ise plasebo olarak 100 ml %5 Dextrose çözeltisi infüze edildi. AF'si olan 19 hastanın gelişigüzel seçilen 12 'sine propafenon, 7'sine %5 Dextrose çözeltisi aynı doz ve süreyle infüze edildi. Hastalar 30 dakika süreyle izlendi. Propafenon uygulanan 25 PSVT'li hastanın 18'inde (%72), plasebo uygulanan 13 PSVT'li hastanın ise 2'sinde (%15) sinüs ritmine dönüş gözlendi (p

Effects of intravenous propafenone for the treatment of supraventricular tachyarrhythmias

To assess the efficacy and safety of intravenous propafenone for the treatment of supraventricular tachyarrhythmias, 57 patients of whom 38 had paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) and 19 had atrial fibrillation (AF) with rapid ventricular rates who did not respond to nonpharmacological treatment were included in this study. 25 of 38 patients with PSVT were randomized to be given i.v propafenone infusion at a dose of 2 mg/kg for 10 minutes ;13 of them received 100 ml of %5 Dextrose solution as placebo. 12 of 19 patients with AF were given propafenone and 7 of them received placebo as already described. The patients were observed for 30 minutes. Among the patients with PSVT who were given propafenone 18 of 25 (%72) converted to sinus rhythm and among those who received placebo only 2 of 13 converted to sinus rhythm (% 15) p<0.05. The mean time interval for conversion to sinus, rhythm was 8.74± 3.5 minutes. Among the patients with AF whether given propafenone or placebo, none returned to sinus rhythm. In patients with AF, baseline ventricular rate was 132 ± 22 beats / min before propafenone and after propafenone administration, the ventricular rate decreased significantly to 108 ±11 beats /min at 20 minutes (p<0.05). There were no important adverse effects to propafenone. In conclusion, this study showed that in patients with AF propafenone was ineffective to produce a short -term conversion to sinus rhythm, but it however produced a moderate decrease in ventricular responce ; moreover i.v. propafenone could be used successfully in patients with PSVT to convert them to sinus rhythm with a success rate of % 72.

Kaynak Göster

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor
  • ISSN: 1300-4743
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

23.3b10.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kinidine bağlı trombositopeni ve akut respiratuar distres sendromu

İbrahim AŞIK, Mehmet ORAL, Tülay TUNCER, Necmettin ÜNAL, Murat SAYIN, Oya ÖZATAMER, Filiz TÜZÜNER

Traneksamik asit bolus doz ve infüzyon uygulamalarının kardiyopulmoner bypass sonrası kanama miktarı ve koagulasyon parametrelerine etkileri (Randomize kontrollü çalışma)

Yeşim ATEŞ, Necati ÇANAKÇI, Jülide HALLIOĞLU, Beyhan AYGÜNEŞ, Filiz TÜZÜNER

Çocukluk çağı Guillain-Barre sendromu ve intravenöz immunoglobulin kullanımı

Gül SERDAROĞLU, Nedret URAN, ERKİN SERDAROĞLU, Bülent SADİ

Çocukluk çağı intihar girişimleri

Gürol YENDUR, Gül SERDAROĞLU, Tülay KAVAKLI, Şükriye YAVUZ, Pamir GÜLEZ

Benign bir vertebral litik lezyon vakası

Nevin YILMAZ, Fatih BORLU, Zerrin EREN

Cornelia de Lange sendromu: İkisi ikiz kardeş beş vakanın takdimi

Uzun süre tedavi almamış postmenapozal kadınlarda geç evrede başlanan östrojen replasman tedavisinin kemik mineral yoğunluğuna etkisi: ( Prospektif, randomize, placebo kontrollü çalışma )

Feza BURAK, Remzi GÖKDENİZ, Özcan BALAT, Ömür TAŞKIN

Pelvik inflamatuar hastalıkta rahim içi aracın rolü

Kutlugül YÜKSEL, Kazım ARAL, Utku ÖZCAN, Oya GÖKMEN

Romatoid nodüllerle başvuran ve romatoid faktör negatif saptanan bir juvenil romatoid artrit olgusu

Murat HIZARCIOĞLU, Sertaç SÖZER, Hayriye KOÇANAOĞULLARI

Küçük hücreli akciğer kanseri: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi sonuçları

Mustafa ALTINBAŞ, Eray KARAHACIOĞLU, Zeliha GÖKTAŞ, MUSTAFA ÇETİN, Muhammed GÜVEN, Ali ÜNAL, İnci GÜLMEZ