Neş'etu Usûli'l-fıki'l-Hanefî ve Tatavvuruhu

Öz ÖzetÎsâ b. Ebân fıkıh usulü meselelerini Hanefî mezhebine uygun biçimde ele alıp bu konuda eserveren âlimlerin ilklerinden sayılır. Mezhebin kurucusu olan üç alimden biri İmam Muhammed b.Hasan eş-Şeybânî’nin talebelerinden olan İsa b. Eban’ın görüşleri Hanefîlerin fıkıh usulünüoluşturmada önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu makalede Hanefî usulünün doğuşuna ışık tutmakamacıyla İsa b. Eban’ın Hanefî usul eserlerindeki görüşlerini takip ederek bir araya getirdik vezaman içinde kendisinden sonraki Hanefi usulcülerle onun görüşleri arasında meydana çıkanortak ve farklı noktaları ortaya koymaya çalıştık.Anahtar Kelimeler: İsa b. Eban, Fıkıh usulünün doğuşu, Hanefî usulünün doğuşu, Hanefîusulünün gelişimi, âmm ve hâss, sünnet, haber, haber-i vâhid, teâruz ve tercih, mutezile.AbstractÎsâ b. Abân is one of the foremost scholars in early period who have spoken of and written on thequestions in Islamic jurisprudence according to Hanafi school. Being one of the students of ImamMuhammad b. Hasan al-Shaybani who is one of the three founders of this school, his views had asignificant impact on the composition of Hanafi Jurisprudence. In this article I collected his viewsmentioned in Hanafi jurisprudence books trying to shed light on the early development of Islamicjurisprudence and compared his views with views of later Hanafi Jurisprudence scholars to findthe points of agreement and disagreement between them over time.Key Words: Îsâ b. Abân, birth of usul al-fiqh, birth of Hanafi usul, development of Hanafi usul,al-âmm wa’l-khâss, sunnah, khabar, khabar al-wâhid, at-taârud wa’t-targih, al-mutazila.

Kaynak Göster

Chicago Boynukalın, M . "Neş'etu Usûli'l-fıki'l-Hanefî ve Tatavvuruhu". Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2014 ): 25-56