Hadis Şerh Literatürü I (ed. Mustafa Macit Karagözoğlu). İstanbul: İFAV, 2020, 440 sayfa.

Öz Türkiye’deki hadis araştırmaları içerisinde şerh literatürüne dair kapsamlı çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Mevcut çalışmaların geneli belirli bir şerhe yoğunlaşsa da bazıları ilgili literatürü kapsamlı bir şekilde inceleme iddiasındadır. Ancak bu araştırmalar dar bir perspektifle kaleme alınmış olup şerh literatürünün dinamikliğini, sürekliliğini ve gelenek içerisindeki konumunu yansıtmamaktadır. Nitekim mevcut literatürün ilklerinden sayılabilecek Hicri İlk Dört Asırda Hadis Şerhçiliği isimli doktora tezi hadis şerhçiliğini büyük oranda garîb kelime ve lafızların açıklanmasından ibaret bir faaliyet olarak sunar. Zişan Türcan şerh geleneği ana eğilimler üzerinden inceleyen ve literatürdeki dönüşümü kovalayan Hadis Şerh Geleneği Doğuşu, Gelişimi ve Dönüşümü adlı araştırmasında ise fıkıh eksenli bir okuma yaparak şerh geleneğinin oluşmasındaki temel saikin öncelikle Ehl-i re’y–Ehl-i hadis gerilimi, daha sonraki süreçte ise mezhebî bağlılık olduğunu vurgular. Araştırmanın adından hareketle hadis şerh geleneğinin doğuş, gelişim ve dönüşüm serencamını ortaya koyması beklenirken eser daha çok “Hadis şerhlerinin muhtevası ve metotları nedir?” sorusuna yoğunlaşır. Klasik dönemden günümüze yaklaşıldığında aradaki süreyi kapsayan araştırmaların makale düzeyinde çalışıldığı dikkat çeker. Mezkûr araştırmalardan biri olan Türcan’ın “Osmanlı Dönemi Hadis Şerhlerinin Şerh Literatürü İçindeki Yeri” adlı makalesi Osmanlı hadis şerhçiliğinin özgün yanlarını ortaya koymaktan ziyade ele alınan eserlerin klasik literatürle uyumuna değinir. Erdinç Ahatlı’nın Cumhuriyet dönemine dair makalesi ise birtakım tahliller içeren bir bibliyografya çalışması mahiyetindedir. Hadis şerh araştırmalarının mevcut seyri dikkate alındığında Mustafa Macit Karagözoğlu’nun editörlüğünü yaptığı Hadis Şerh Literatürü I’in önemli ortaya çıkmaktadır.

Kaynakça

Hadis Şerh Literatürü I (ed. Mustafa Macit Karagözoğlu). İstanbul: İFAV, 2020.

Kaynak Göster

Chicago Çetin, B . "Hadis Şerh Literatürü I (ed. Mustafa Macit Karagözoğlu). İstanbul: İFAV, 2020, 440 sayfa.". Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 59 (2020 ): 191-194
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1302-4973
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

10.4b5.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ryan J. Lynch. Arab Conquests and Early Islamic Historiography: The Futuh al-Buldan of al-Baladhuri. London & New York: I.B. Tauris, 2019, XIV + 254 sayfa.

Halil İbrahim YILMAZ

Fozia Bora. Writing History in the Medieval Islamic World The Value of Chronicles as Archives. Great Britain: I. B. Tauris Bloomsbury Publishing, 2019, 250 sayfa.

Aygül DÜZENLİ

Rahime Karayiğit’in “Mâlikî Fakîh’i Abdullah b. Vehb’in (v. 197/812) Hadisçiliği ve el-Câmi’ine Ait Tefsir Bölümü” Adlı Kitap Değerlendirmesi Üzerine

Sedat YILDIRIM

“Kendim Yazdım Kendim Yaktım”: Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin (ö. 414/1023) Kitaplarını İmhası

Hikmet YAMAN

Hadis Şerh Literatürü I (ed. Mustafa Macit Karagözoğlu). İstanbul: İFAV, 2020, 440 sayfa.

Büşra ÇETİN

Osmanlı Taşrasında Ehl-i Örfe Karşı Kadılar yahut Kânûn-i Kadîmin Ehl-i Şer‘ Bekçileri (1453-1586)

Muharrem MİDİLLİ

Fatma Betül Altıntaş. Tarihsel Eleştiri Yöntemlerinin Tenkidi ve İslâmî Rivayetlere Uygulanması Sorunu. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2019, 520 sayfa.

Ayşe MUTLU ÖZGÜR

Tarek Elgawhary. Rewriting Islamic Law: The Opinions of the ‘Ulamā Towards Codification of Personal Status Law in Egypt. New Jersey: Gorgias Press LLC, 2019, xi + 223 pages.

Emine Enise YAKAR

Wael B. Hallaq. Modernitenin Reformu: Abdurrahman Taha’nın Felsefesinde Ahlak ve Yeni İnsan (trc. Tahir Uluç). İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020, 451 sayfa.

Hümeyra ÖZTURAN

“Mısır Ahvali”: II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslâmcı Basında Mısır

Hilal LİVAOĞLU MENGÜÇ