UŞAK İLİ ARAZİSİNDE KARSTİK ŞEKİLLER4

Bu çalışmada Uşak ili arazisindeki karstik şekiller ile bunların oluşmasında ve gelişmesinde etkili olan fiziki coğrafya faktörleri incelenmiştir. Uşak ili arazisinde karstik gelişim için uygun olan litolojiye sahip yerler jeoloji haritasından yararlanılarak tespit edilmiştir. Litolojik birim, iklim ve bitki örtüsü bakımından karstlaşma için uygun şartlar taşıyan yerlerde lapya, dolin, flüvio-karstik şekiller, travertenler ve mağaralar gibi karst topografyası şekilleri gelişmiştir. Çalışma kapsamında karstlaşma ile ilgili olarak araştırma alanının jeolojisi, jeomorfolojisi, hidrografyası, iklimi, bitki ve toprak örtüsü üzerinde genel özellikleri ile durulmuş, daha sonra Uşak ili arazisinde görülen karst topografyasının unsurları tek tek ele alınarak oluşumları, gelişimleri incelenip fiziki coğrafya şartlarıyla ilişkileri araştırılmıştır

Karstic Shapes in the Area of Uşak Province

In this study, karstic shapes in the area of Uşak province and physical geography factors affecting formation and development of such shapes. Areas with lithology which are appropriate for karstic development in the area of Uşak province were identified by using a geological map. Lithological unit developed such karstic topography shapes as clints, sinkhole, fluvio-karstic shapes, travertine and caves in the areas which have appropriate conditions in terms of climate and vegetation cover for karstification. Within the scope of this study, general features of geology, geomorphology, hydrography, climate, vegetation and ground cover of the research area were outlined in terms karstification and then the relations of the elements of karstic topography in the area of Uşak province with physical geography were researched by viewing their formations and developments and discussing these elements one by one.

Kaynakça

Atabey, E., (2003), Tufa ve Traverten, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara.

Atalay, İ, Yılmaz, Ö., Kafalı, F., (2004), The Effect of Neotectonic Movements on The Formation Ulubey-Banaz Canyon, W of Turkey, The Third Turkish-Romanian Geographical Academic S, 16-24 Eylül, 2004, İstanbul.

Atalay, İ., (2005), Genel Fiziki Coğrafya, META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

Atalay, İ., Mortan, K., (2006), Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılâp Kitapevi, İstanbul.

Aysal, N., (2001), Uşak'ın Türkiye Jeolojisindeki Yeri, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, s.745-754, Uşak.

Başarı, N., (1982), Uşak, Banaz, Kızılcaören Köyü Demir Mangenez Cevherleşmesi Jeoloji Raporu, Derleme 7182, Proje No: 1981 /I, Ankara.

Baykal, F., (1955), "Alaşehir ve Uşak Ovaları (Batı Anadolu)", İstanbul Üniversitesi Fen Fak. Mecmuası, 20 (4), s.225-236, İstanbul.

Baykara, M.O., (2007), Çokrağan-Yukarı Karacahisar (Banaz-Uşak) Karstik Kaynaklarının Hidrojeolojik İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı, İzmir.

Ercan, T., Dinçel, A., Metin, S., Türkecan, A., Günay, E., (1978), "Uşak Yöresindeki Neojen Havzalarının Jeolojisi", Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c.21, s.91-106, İstanbul.

Ercan, T., (1982), "Kula Yöresinin Jeolojisi ve Volkanitlerin Petrolojisi", Yerbilimleri 3: 1-2, İstanbul.

Erinç, S., (2001), Jeomorfoloji II, DER Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.

Güldalı, N., (1971), "Karstik Araştırmaların Türkiye İçin Önemi", Jeomorfoloji Dergisi, Sayı: 3, s. 54-61, Ankara.

Günal, N., (2003), Yukarı Gediz Havzasının Bitki Coğrafyası, Çantay Kitabevi, Melisa Matbaacılık, İstanbul.

Gürgen, G., (1997), "Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller", Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 6, s. 149-161, Ankara.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (1997), Uşak İli Arazi Varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No: 64, Ankara.

Pekcan, N., (1999), Karst Jeomorfolojisi, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul.

Polat, S., Karğı, S., (2008), Karahallı (Uşak) İlçesinde Lapyalı Kalker Sökümü ve Çevresel Etkileri, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2008, s.54-63, Çanakkale.

Sür, A., (1994), "Karstik Yerşekilleri ve Türkiye'den Örnekler", Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı:3, s. 1-28, Ankara.

Şahin, C., (2006), Türkiye Fiziki Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

T.C. Uşak Valiliği, (2008), Uşak İli 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Uşak.

Yalçınlar, İ., (1955), "Banaz Çayı Havzası ve Uşak Civarında Bünye ve Morfoloji Araştırmaları", Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 13-14, s. 57-89, Ankara.

Yılmaz, F., (2004), "Uşak'ta Yağış Miktarında Meydana Gelen Değişimler", A.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VI, s.192-206, Afyon.

Kaynak Göster