ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASINA İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ4

Gelecekte devletin çeşitli kademelerinde görev yapacak olan üniversite öğrencilerinin Türk Dünyası ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha ileri götürebilecek konumda olabilmesi için Türk Dünyası Coğrafyasına ilişkin farkındalıklarının büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. Üniversite öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyası farkındalık düzeylerinin belirlenmesi çalışılmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Uşak Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler; örneklemini ise Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültelerinden tabakalı oranlı örnekleme yoluyla seçilen 800 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma bulguları üniversite öğrencilerin Türk Dünyası Coğrafyası farkındalık düzeylerinin çok düşük olduğunu göstermektedir.

The Investigation of University Students' Awareness Levels about Geography of Turkish World

It has been thought that university students must be aware of Geography of Turkic World for being in the status to develop the relations between Turkey and Republics of Turkish in Geography of Turkey World. This study aims to investigate the awareness levels of university students on Geography of Turkic World. This research was designed through survey model which is one of quantitative research methods. In study, as data collection tool, a questionnaire form including three parts was utilized. The study group of this research consists of 800 university students chosen using stratified sampling method from faculty of education, faculty of art and literature, faculty of engineering, faculty of economics and administrative sciences, faculty of Islamic sciences, faculty of communication, and faculty of fine arts. The finding indicates that university students' awareness levels about Geography of Turkic World are very low.

Kaynakça

Alim, M. (2009). Coğrafya eğitimi öğrencilerinin Türk Dünyası algıları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 1303-5134

Arıcı, F. (2011). Türk Dünyası ve Türkçe Eğitimi: 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyum Bildirileri. Ankara; Ekoavrasya Yayınları

Atalay, İ. (2013). Türk Dünyasının Coğrafyası, Yeni Türkiye, 166-198.

Aydın, N. Z. (2012). Hazar enerji kaynakları ve siyaset. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 207-224.

Bayram, H. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Türk Dünyası. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Dönmez, Y. (1987). Türk Dünyasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası (2.Baskı). İstanbul: Coğrafya Bölümü Yayınları.

İlhan, S. (1993). Türkiye'nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

İşcan, İ. H. (2004). Uluslararası ilişkilerde klasik jeopolitik teoriler ve çağdaş yansımaları, Uluslararası İlişkiler,1 (2), 47-79.

Karaçalı, H. (2012). 7. Sınıf öğrencilerinin zihin haritasında Türk Dünyası algısı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kydryrali, D. (2013). Ortak Tarih Bilincine Doğru, Yeni Türkiye, 302- 304.

Özdağ, M. (2001). Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Üzerine. Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları.

Özey, R. (2010) Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya (Genişletilmiş 7. Baskı), aktif yayıncılık, İstanbul

Özkan, N. (2007). Türk Dilinin Yurtları (2. Baskı), Akçağ Basın Yayın Pazarlama A.Ş., Ankara

Saray, M. (1995). Atatürk ve Türk Dünyası. Ankara: Türk Tarihi Kurumu Basımevi.

Sekin, S. ve Özel, A. (2002). Türkiye'de ülkeler coğrafyası çalışmalarının tarihi gelişimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 6, 37-52.

Sezer, A. (2011). Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Türk Dünyası Coğrafyasının Öğretimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 16 (29), 341-373.

Sezer, A., Topal, E. ve Deniz M. (2014). Türkiye'de Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi ve dengi programlarında Kıbrıs. Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Araştırma Sonuçları Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2014, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC.

Sezer, A. ve Topal, E. (2014). Türkiye'de 1980 sonrası Ortaokul Sosyal Bilgiler ve dengi ders kitaplarının Türk dünyası coğrafyası içeriğinin incelenmesi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos- 6Eylül 2014 Kazan

Raşit Yılmaz, H. (2012). "Türkiye'nin Türkmen Politikası ve Suriye Türkmenleri" Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Değerlendirme Notu (Erişim: 22.10.2015)

Ulusoy, K. (2009). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Türk Dünyası ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik tutum ve düşünceleri. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 26, 357-377.

Ünal, F. ve Özmen C. (2012). 1998 ile 2005 4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Yer Alan Türk Dünyası Konularının Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (9), 445- 459

Yıldırım, T. (2006). Türkiye'de İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Tarih Derslerinin Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Karşılaştırılması,

Kaynak Göster