TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO- KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ VE ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Üniversite yaşamı insan hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bunda insanın meslek sahibi olması için aldığı eğitimin yanı sıra kendi hayatını kurması öncesinde yarı bağımsız bir hayat sürdürmesinin, kendi arkadaş grubunu oluşturmasının ve kendisini hayata hazırlayacak bilgi, beceri ve kültürü elde etmesinin önemi büyüktür. Çünkü bu dönemde öğrenciler genel itibariyle ekonomik olarak ailelerine bağımlı olmakla beraber zamanını yönetme, arkadaş grubunu seçme/oluşturma, istediği sosyal ve kültürel aktiviteleri yapma bakımından özgürdürler ve belirli sorumluluklar almaktadırlar. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı da İstanbul'daki üniversitelerde okuyan öğrencilerin sosyo-kültürel özelliklerini tespit etmek ve ayrıca devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler arasında bu özellikler bakımından farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla İstanbul'daki on bir üniversitede üniversite öğrencilerine anketler yapılmış ve bulgular değerlendirilmiştir

Analysis and Determination of Socio-Cultural Features of the University Students in Turkey: Case of Istanbul

University life is one of the most important periods of human life. Receiving education to have your own profession, having a semi-dependent life before founding your own life, forming your own group of friends and gaining the knowledge, skills and culture to become prepared for life have big share in this fact. Because in this period while the students are economically dependent on their families on overall, they are free in terms of time management, selection/forming of friend group, performing social and cultural activities and they take certain responsibilities. In this scope the purpose of this study is the determination of socio-cultural properties of students receiving education in Istanbul universities and also finding out whether there are such differences between students of state universities and students of foundation universities. Surveys have been carried out with university students of eleven Istanbul universities with this purpose and findings have been evaluated

Kaynakça

Enç, Mithat (1976). Ruh Sağlığı Bilgisi. İstanbul: MEB Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Öğretmen Kitapları.

Karaküçük, Suat (1999). Rekreasyon, Boş Zamanları Değerlendirme. Ankara: Bağırgan Yay,

Kasapoğlu, Aytül (1996). "Din Siyaset ilişkileri Öğrenci Gençlik Üzerine Bir Siyasal Kültür Araştırması", Ankara Üni. Dil Ve Tarih- Coğrafya Fak. Sosyoloji Dergisi (1), s. 118.

Kılbaş, Şükran (1995). Gençlik Ve Boş Zamanı Değerlendirme. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi.

Kır, İbrahim. (2007) "Yüksek Öğretim Gençliğinin Boş Zaman Etkinlikleri: KSU Örneği". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2): 307-328.

Özel, Ali (2006) "Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16: 317-336.

Tezcan, Mahmut (1982). Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi: Ankara: Ankara Üni. Eğitim Bilimleri Fak. Yay. No: 116.

Kaynak Göster