TÜRKİYE'DE KURAKLIK VE KURAKLIĞIN TARIMA ETKİSİ

Kuraklık, yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkan ve herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde meydana gelebilecekolan doğal bir iklim olayıdır. Günümüzde; dünyada, karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisi olan kuraklık, bugün gelinen nokta itibariyle fiziksel ve doğal çevre, kent yaşamı, kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere hayatımızın her aşamasını etkilemektedir. Etki derecesi, süresi ve zamanının tahmin edilmesi son derece zor olan kuraklığın etkileri, insan faaliyetleri ile de yakın ilişkilidir.Kuraklık, önemli ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olandoğal bir olaydır. Kuraklık başlangıç ve bitiminin belirlenmesinin güçlüğü nedeniyle diğer doğal afetlerden farklıdır. Yavaş yavaş kuvvetini artırır ve olay sona erdikten yıllar sonra bile etkisini devam ettirebilir. Kuraklığın etkileri genellikle ilk olarak tarımda görülür ve yavaş yavaş diğer suya bağımlı sektörlere yayılır.Tarım sektöründe kuraklığın anlamı, diğer sektörlerden daha farklıdır. Çünkü bitkiler için yıl içerisinde yağan toplam yağıştan çok, büyüme dönemlerinde bitki kök bölgesinde var olan su daha önemlidir. Dolayısı ile bitkilerin çıkış ve gelişme döneminde ihtiyaç duydukları suyun toprakta bulunamaması, tarımsal kuraklıkolarak adlandırılmaktadır. Ülkemizin, küresel ısınmanın muhtemel etkileri açısından, risk grubu ülkeler arasında yer aldığı, gelecekte özellikle Akdeniz ve İçanadolu bölgelerimizin iklim değişikliğinden daha çok etkileneceği tahmin edilmektedir. Tarımsal kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak, kuraklık olmadan önceki dönemlerde alınacak tedbirler ve kuraklığın yaşandığı dönemlerde yapılacak doğru planlamalarla mümkündür. Bu nedenle, kuraklıktan önceki dönemde alınacak tedbirler ve kuraklık yaşanırken atılacak adımlar ayrı ayrı planlanmalıdır. Yağışların devamlılığını sağlayarak, su arzını artırmak elimizde olmasa da, kuraklıktan kaynaklanan olumsuz etkileri azaltmak elimizdedir.

Drought and Drought ın Turkey Effect of Agriculture

Drought, with rainfall occurring for many years, and less than average to happen at any time, any place is a naturally occurring climate event may occur. Today, in the world, which is one of the biggest problems we face on a global scale drought, the point reached today at the physical and natural environment, urban life, development and the economy, technology, agriculture and food, clean water and health care affects every stage of our lives to be. The degree of impact, duration, and time is extremely difficult to estimate the effects of the drought, human activities are closely related to the.Drought is a natural phenomenon that has significant economic, social and environmental impacts. Drought differs from other natural hazards in the sense that its onset and end is difficult to determine. It develops slowly and its impacts may remain for years even after termination of the event. Impacts of drought are usually first apparent in agriculture and gradually move to other water dependent sectors.Drought in the agricultural sector, meaning different than other sectors. Because the total rain falling throughout the year for plants too, the water is more important than the growth stages of plant's root zone. Therefore, plants need water in the soil can not be found in the output, and the development of agricultural drought is called. The country, in terms of the possible effects of global warming, are among the countries at risk in the future, especially in the Mediterranean and Central Anatolia regions are estimated to be affected by climate change than. Reduce the negative impacts of agricultural drought, drought and drought periods of measures to be taken in prior periods without the proper planning, can do. Therefore, while there steps you can take drought and drought measures to be taken in the previous period should be planned separately. Ensuring the continuity of rainfall, although we have to increase the supply of water, to reduce the negative effects of drought in our hands

Kaynakça

Atalay, İ.(1997). Türkiye Coğrafyası, Ege Üniv. Basımevi, İzmir.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi - BMÇMS (1997). Çevre Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Doğanay, H.(1985). Tarım Coğrafyası, Atatürk Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Ders Notları:86, Coğrf. Böl. No: 12, Erzurum.

Göney, S.(1979). Türkiye Ziraatının Coğrafya Esasları, İst. Üniv. Yayın No: 2600, Coğrf. Enst. Yayın No: 110, İstanbul.

Güngördü, E. (2001). Eğitim Fakülteleri İçin Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Kadıoğlu,M.(Mart 2001). " Kuraklık Kıranı", Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, s.17-24, İstanbul.

Kömüşçü, A.Ü. ve Erkan, A. (2000). Kuraklık ve Çölleşme Süreci ve Türkiye Açısından Analiz ve Çözümler, Yayımlanmamış Rapor, Ankara.

Klimatoloji Şube Müdürlüğü (2008), Türkiye İklim Atlası, Ankara.

Özey, R. (2001). Günümüz Dünya Sorunları, Aktif Yayınevi, İstanbul.

Şimşek, O., Murat, A. ve Çakmak, B. (2008). 2006-2007 Tarım Yılı Kuraklık Analizi. Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı Bildiri Kitabı, 15-16 Mayıs 2008 5. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci Türkiye Bölgesel Su Toplantısı. ÇOB DSİ Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğü, s.199-213, Ankara.

Şimşek, O.(2010) Türkiye'de Tarım Yılı Kuraklık Değerlendirmesi ve Bitki Gelişim Modeli İle Buğdayda Kuraklık-Verim Analizi. 2A.Ü. Ziraat Fak. Doktora Tezi, Ankara.

Tanoğlu, A. (1968). Ziraat Hayatı (Ziraat Tarihine Bir Bakış ve Orta İklim Memleketlerinde Ziraat), Genişletilmiş 2. Baskı, Cilt I, İst. Üniv. Yay. No:177, Coğrafya. Ens. Yay. No: 8, İstanbul.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, (2008). Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2008-2012), Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı, (2012). 2010-2011 Tarım Yılı nın Kuraklık Analizi, Ankara.

Tümertekin, E.(1981). "Kırsal Alanlar ve Coğrafya", İst. Tekn. Üniv. Mimarlık Fak. Şehircilik Enst.Derg.,Sayı:17, s: 49-63, İstanbul.

Tümertekin, E.(1957). Kurak Bölgelerde Ziraat, İst Üniv Yay. No: 713, İktisat Fak. Yay. No: 96, İstanbul.

Tümertekin, E., ve Cöntürk, H.(1961)."Kuraklık ve İlgili Faktörler", İstanbul Üniv. Coğrf. Enst. Dergisi, Cilt:6, Sayı:12, s:188- 191, İstanbul.

Türkeş, M. (2003). Spatial and temporal variations in precipitation and aridity index series of Turkey. In:Hans-Jürgen Bolle, (ed.): Mediterranean Climate - Variability and Trends, Regional Climate Studies.Springer Verlag, Heidelberg, pp. 181-213.

Türkeş, M.(2007). "İnsanın küresel iklim üzerindeki etkileri, gözlenen ve öngörülen iklim değişkenliği ve değişiklikleri ile sonuçları", Küresel İklim Değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar Sempozyumu, 13-14 Aralık 2007, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Bildiriler Kitabı, İstanbul.

http://www.mgm.gov.tr/FILES/arastırma/2010-2011

http://www.dsi.gov.tr/yayınlarımiz/

www.geocities.com/Klimatoloji/Kuraklık

http:// www. koeri.boun.edu.tr/meteor./kuraklık

www.civil.emu.edu.tr.

www.webworld.unesco.org/water/

www.togem gov.tr

http:// www.tarim.gov.tr/

http://tmb.mkutup.gov.tr/

http.// www.tubitak.gov.tr/

http:// www.tema.org.tr/

http://www.tigem.gov.tr/

Kaynak Göster