Türkiye ve Bulgaristan'da İlköğretim Düzeyindeki Okullarda Uygulanan Coğrafya Ders Programları

Türkiye ve Bulgaristan’ın ilköğretim 5.6.7.8. sınıf düzeyindeki okullarında okutulan coğrafya dersi programlarının incelenmesi çalışmamızın konu sunu oluşturmaktadır. Komşumuz Bulgaristan’ın ilköğretim düzeyindeki coğrafya dersi programlarının içeriğini ortaya koymak ve ülkemizde uygulanan programlarla karşılaştırmasını yapmak bu çalışmanın temel amacıdır. Türkiye ve Bulgaristan’ın İlköğretim düzeyindeki (5.6.7.8.sınıflar) coğrafya dersi programlarının karşılaştırılması ele alınmamış bir çalışmadır. AB ye aday ülkemiz ile AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazanan ve 2007 de AB’ye katılması beklenen Bulgaristan’ın ilköğretim düzeyindeki (5.6.7.8.sınıflar) coğrafya dersi programlarını karşılaştırmak, benzerlikleri ve farklılıkları belirlemek amacıyla ünite başlıkları ve içerikleri ele alındı. İki ülkenin aynı düzeydeki sınıflarda uyguladığı programlar tablo halinde sunuldu.

Geography Curriculum Used in Primary Schools in Turkey and Bulgaria

This text constitutes the subject of our study about examining geography lesson programmers that instructed at primary education level (5,6,7,8) in Turkey and Bulgaria. Main purpose of this study is exposing the contents of geography lesson programmers at primary education level in our neighbor Bulgaria and compare it with the programmers which are being practiced in our country. Comparing the programmers of geography lessons at primary education level (5, 6.7.8.) is a study that is not taken up before. Subject tittles and contents are taken up, to compare the programmers of geography lessons at primary education level (5,6,7,8) in our country (which is candidate to EU )and Bulgaria( that deserved the free circulation and expecting to join EU in 2007), and to determine the similarities and differences between them. The programmers that practiced at the same level in both two countries are presented with in tables

Kaynakça

Akyüz, Y., 1993, Türk Eğitim Tarihi. İstanbul.

Doğanay, H., 1993, “Coğrafyada Metodoloji” Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi 187, İstanbul.

Doğanay, A., 1999, Sosyal Bilgiler Öğretimi Ders Notları, Adana.

Güngördü, E., 2002, İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Nobel yay. Ankara.

MEB., (1936, 1948, 1968, 1988,1995) İlkokul Programı. İstanbul.

MEB., 2004, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı (5,6,7. sınıf).

Öztürk, C., Otluoğlu, R., 2002, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller, PegemA Yay., Ankara.

Özey, R., 1996, “Osmanlı Döneminden Bugüne Ortaöğretimde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi” M.Ü.II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirisi, İstanbul.

Sekin,S., 2000.,Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Genel Amaçlarına Eleştiriler ve Öneriler, 9. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirisi, Erzurum.

Sekin, S., 2000, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Kritiği, MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Raporu. Ankara.

Sekin, S., Bilgen, N., 1996, Sosyal Bilgiler Dersinin 21. yy’a Yönelik İşlevi. M.Ü.II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul.

Bulgaristan İlköğretim Coğrafya Ders Kitabı 5, R. Gaytacieva, Z.Kostova, D. Ancelova, M. Delçev,N.Marinova. 1993, Sofya.

Bulgaristan İlköğretim Coğrafya Ders Kitabı 6, R.Penin, M. Silyanova. 2000, Sofya.

Bulgaristan İlköğretim Coğrafya Ders Kitabı 7, R.Penin, M. Silyanova, M. Sultanova. 2000, Sofya.

Bulgaristan İlköğretim Coğrafya Ders Kitabı 8, A. Popov, İ. Çolev, V. Velikov, T.Bojilova. 1998, Sofya.

Kaynak Göster