Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin derslerindeki öğrenci başarısını etkileyen unsurlara ilişkin görüşleri

Sosyal Bilgiler dersi, demokratik bir toplumda etkin bir vatandaş olabilmek için sahip olunması gereken nitelikleri öğrencilere kazandırmak amacıyla verilmektedir. Bu amaca ulaşabilmeyi veya öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik başarısını etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi başarısını olumsuz etkilen unsurların öğretmenler tarafından belirlenmesidir. Nitel araştırma modelinde gerçekleştirilen çalışmada örneklem tipik durum örneklemesine göre belirlenmiştir. Sakarya ilinde görevli 35 sosyal bilgiler öğretmenine uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur.

(Views of social studies teachers related to the factors affecting students’ achievement in their courses)

Social Studies course has an aim of students’ gaining basic knowledge, skills and values in democratic society as effective citizens. There are a lot of factors affecting students’ achievements in social studies course. The aim of this research is determination of the negative factors affecting 6th and 7th grade students’ social studies achievement by teachers. This study is based on qualitative research model and sampling is determined according to typical situation sample methods. The data reached by using semi-structured interview form from 35 social studies teachers in Sakarya is reported according to descriptive analysis procedure.

Kaynakça

Altun-Akbaba, S. ve Çakan, M. (2008). “Öğrencilerin Sınav Başarısına Etki Eden Faktörler: LGS/ÖSS Sınavlarındaki Başarılı İller Örneği”. İlköğretim Online, 7(1), 157–173.

(http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 30/12/2009 tarihinde edinilmiştir).

Arıcı, İ. (2007). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ata, B. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. Cemil Öztürk (Ed), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi: Yapılandırmacı Bir Yaklaşım (71–83). Ankara: PegemA.

Balcı, A. (2002) Etkili Okul Ve Okul Geliştirme, Kuram Uygulama ve Araştırma. Ankara: Adalet Yayınevi.

Boozer ,M. & Rouse, C. (2001). “Intraschool Variation İn Class Size: Patterns And Implications”. Journal of Urban Economics. 50 (1), 163-189.

Ceyhan, E. ve Yiğit. B. (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık

Demir, Ö. (2009). Nitel Araştırma Yöntemleri. K. Böke (Der.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (287–320). Ankara: Alfa

Demir, S.B., Köçer, M.(2007). “Sosyal Bilgiler Sınıfının Öğrenci Başarısı Ve Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi”. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Adana.

Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). “Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından”. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt, 24. Sayı,2. s. 217–230.

Hendrix, J. C. (1999). “Connecting Cooperative Learning And Social Studies”. The Clearing House, 73(1). ss. 57–60.

Kılıç, A. ve Seven, S. (2008). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

MEB TTKB (2005). Sosyal Bilgiler 4–5. Sınıf Programı.Ankara: http://ttkb.meb.gov.tr

Olcay, A., Döş, İ. (2009). Ortaöğretimde başarıyı olumsuz etkileyen unsurların öğrenci boyutuyla tespitine yönelik bir uygulama. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(1):131 - 155. (http://sbe.gantep.edu.tr adresinden 30/12/2009 tarihinde edinilmiştir).

Öztürk, C. (2009). Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış. C. Öztürk (Der.) Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi (s.1-31). Ankara: PegemA

Punch, F.K. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş Nitel ve Nicel Yöntemler. (çev. Dursun Bayrak, H. Bader Arslan ve Zeynep Akyüz). Ankara: Siyasal Kitapevi.

Top, M. (2009). İlköğretim 8. Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Edebî Ürünlerin Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisan tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster