SANDIKLI İLÇESİNDE NÜFUSUN GELİŞİM, DAĞILIŞ VE YOĞUNLUK ÖZELLİKLERİNİN CBS İLE ANALİZİ

Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alan Sandıklı ilçesi yönetim bakımından Afyon iline bağlıdır. Çalışma alanının nüfusu, 2000 yılı itibari ile 76 618 kişidir. Nüfusun, yaklaşık % 51’i kırsal alanlarda yaşarken % 49’u şehirde yaşamaktadır. İlçede cumhuriyet ilanından sonra özellikle kırsal nüfusta 1975 yılına kadar önemli artışlar yaşanmıştır. Ancak bu dönemden sonra kırsal nüfusta bir azalma meydana gelmiştir. Şehirsel nüfusta ise genel olarak bir artış söz konusudur. Nüfustaki bu değişim yoğunluk ve dağılış özelliklerinde de kendini göstermiştir. İlçe genelinde, 1935–2000 dönemleri arasında nüfus artışına bağlı olarak birim alana düşen yoğunluk artmıştır. Dağılış bakımından ise nüfusun şehirsel yerleşmelere doğru yayıldığını tespit etmek mümkündür. Çalışmada nüfusun gelişim, dağılım ve yoğunluk özellikleri CBS(Arc Gıs 9.0) yardımı ile harita serileri oluşturularak yorumlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

coğrafya

The town of Sandıklı, administratively belongs to the city of Afyon, is located in the inner west Anatolian part of the Aegean region. The population of the area studied was 76 618 in 2000. 51 percent of the population lives in the rural whereas 49 percent of the population lives in the urban areas. After the proclamation of the republic, drastic increases occurred in rural population up until 1975. However after this period, rural population decreased. Respectively urban population increased to our time. The change in the population is also reflected on the density and dispersion of the population. In general, population density increased between 1935 and 2000 in the town. It could be seen that the population density shifted from rural to urban areas. In this study, this features tried to be analyzed by using the CIS(Arc Gıs 9.0).
Keywords:

geography,

Kaynakça

Darkot, B. 1953 Türkiye’de Nüfus Hareketleri, İst. Ünv. Coğ. Enst. Der. C: 2 Sayı: 5-6 s.3, İstanbul.

Doğanay, H., 1994, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Gazi Büro Kitapevi, Ankara.

Durmuş, M., A. 1993 XX Yüzyıl’da Sandıklı Kazasında Sosyal ve İktisadi Değişmeler,: Ege Ünv. Edb. Fak. Tarih Bölümü, (Basılmamış Lisans Bitirme Tezi), Kayıt No:80. İzmir.

Hızal, I., Aygen, M.S., 1987, Osmanlı Salnamelerinde Afyonkarahisar, Türkeli Yay:19, Afyonkarahisar.

Özav L., 1995, Narman’da Nüfus Hareketleri, Erzurum: Atatürk Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Edb Bil. Araştırma Der. Sayı: 21, s. 83, Erzurum.

Özav, L., 1996 Simav Depresyonu ve Çevresinin Coğrafi Etüdü, Atatürk Ünv. Yay. No: 813, Erzurum.

Özçağlar, A., 1997, Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmeler (Kasabalar-Şehirler), Ekol Yayınevi, Ankara.

Özgür, M., 1995, Türkiye’de İç Göçlerde Ankara İlinin Yeri, Ank. Ünv. Türkiye Coğ. Arş. ve Uyg. Mer. Der., S. 4, s. 63-76.

Mutluer, M., 1996, Edremit Yöresinde Kırsal Yerleşmelerin Coğrafi Dağılışı ve Nüfus Büyüklüklerinin Etkileyen Faktörler, Ege Coğrafya Der., S. 8, s. 207-225, İzmir.

DİE., 1935-2000 Genel Nüfus Sayım İstatistikleri, Ankara.

Kaynak Göster