Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı

Bilgi çağı yada teknoloji çağı olarak da adlandırılan günümüzde teknoloji hayatın her alanını ilgilendiren ve etkileyen hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu teknolojik gelişmeler eğitim alanında da etkilerini belirgin bir şekilde hissettirmektedir. Aktif bir öğrenme ortamının oluştuğu bir coğrafya dersi için, internet, bilgisayar, görüntüleme teknikleri gibi bünyesinde birçok detayı barındıran akıllı tahta sistemlerinin kullanıldığı akıllı sınıflar birçok yenilik vaat etmektedir. Son yıllarda ülkemiz okullarında bu akıllı sınıf uygulamaları hızla artmaktadır. Ülkemizde bu uygulamanın öncülüğünü genelde maddi anlamda daha çok imkana sahip olan özel okullar yapmaktadır. Akıllı tahta sistemine sahip sınıfların coğrafya eğitimine etkilerinin ortaya konulmasını hedefleyen bu araştırma için, 2007 yılından itibaren okullarındaki tüm sınıflarda akıllı tahta kullanmaya başlayan Doğa Koleji, çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda Doğa Kolejinin İstanbul’daki 7 lisesinde görev yapan 16 coğrafya öğretmenine ve her okuldan birer sınıf olmak üzere toplam 148 öğrenciye anketler uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanmanın coğrafya eğitimi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

(The using of active board at secondary school geography lessons)

In today’s age of information or age of technology, technology shows fast advancements and is effective in every field of life . These technological advancements are also impressively effective in education field. In creation of an active learning environments called smart classrooms having internet, computers, projectors, interactive whiteboards in its structure, promises many further developments for Geography education. In recent years, these smart classroom applications are increasing day by day. These advancements are generally led by private schools, which have more facilities and infrastructure funding. This study aims to clarify the effects of using interactive whiteboards in geography education. Doga College is chosen as sample universe, which employs interactive whiteboards since 2007 in all its classrooms. This study is made within 7 high schools of Doga College in Istanbul with 16 geography teachers and 148 students taking geography course. According to the results of questionnaires applied to the sample target population, the effects of using interactive whiteboards in geography education is assessed.

Kaynakça

Alkan, C. (2005). Eğitim Teknolojisi, Anı yayıncılık, Ankara

Bransford, J., Brown, A. & Cockıng, R. (2000). How people learn: brain, mind, experience and school. National Academic Press, Washington, DC.

Demirci, A.(2008). Özel Öğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Teknolojisinden Yararlanması. Marmara Coğrafya Dergisi, 17, 27-44.

Demirci, A., Taş, H.İ., Özel, A. (2007). Türkiye’de Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Teknoloji Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 15, 37-54.

EMINTS National Center. (2005), Fact sheet, Columbia, MO, Erişim tarihi, 10.07.2010, http://www.emints.org/about/ emintsfactsheet.pdf

Hersh C. W., Meng-Fen L. and Georgette M. M. (2003), A Meta-Analysis of the Effectiveness of Teaching and Learning With Technology on Student Outcomes, Erişim tarihi, 10.07. 2010,

http://www.ncrel.org/tech/effects2/abstract.htm

Kazu, H. , Yeşilyurt, E. (2008). Öğretmenlerin Öğretim Araç-Gereçlerini Kullanım Amaçları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18/2, 175-188.

ÖBBS, 2003. Durum Belirleme II. Genel Rapor, MEB EARGED, Ankara.

Rüzgâr, B. (2005), “Bilginin Eğitim Teknolojilerinden Yaralanarak Eğitimde Paylaşımı”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET July 2005 ISSN: 1303– 6521 Volume 4, Issue 3, Article 16.

Smeets, E. (2005). Does ICT contribute to powerful learning environments in primary education? Computers and Education, 44, 343-355.

Suı, D.Z., Bednarz, R.S. (1999). The Message is the Medium: Geographic Education in the Age of the Internet. Journal of Geography, 98(3), 93-99.

Şahin, Y. T., Yıldırım, S. (1999), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara.

Şaşan, H., 2002. ‘Yapılandırmacı Öğrenme’, Yaşadıkça Eğitim, 74-75, 49-52.

Taş, H., Özel, A., Demirci, A. (2007). Coğrafya Öğretmenlerinin Teknolojiye Bakış Açıları ve Teknolojiden Yararlanma Seviyeleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 31-52.

Kaynak Göster