OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDA COĞRAFYA DERSLERİNİN GEREKLİLİĞİNİN İRDELENMESİ

Bilindiği gibi öğretmen yetiştirme, eğitim sistemi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme lisans programları incelendiğinde, okul öncesi öğretmenliğinin mevcut lisans programında ve yeni taslak programda coğrafya ile ilgili herhangi bir ders bulunmadığı dikkati çekmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı da, okul öncesi öğretmenliği lisans programlarında coğrafya derslerinin gerekliliğini ortaya koymak ve çeşitli öneriler getirmektir. Okul öncesi öğretmen adaylarının coğrafya konularındaki başarılarını ortaya koymak için son üç yılın üniversite giriş sınavlarında yer alan sorular veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2006-2007 öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitimi Bölümü’ne devam eden toplam 68 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı örneklem gruba Ekim 2006’da uygulanmıştır. Toplam 49 çoktan seçmeli sorudan oluşan veri toplama aracına, öğrencilerin verdikleri cevaplar SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi sonucunda, öğretmen adaylarının coğrafya sorularında ortalama başarıları %56,2 olarak bulunmuştur. Üniversite giriş sınavlarında yer alan coğrafya sorularının yapısı düşünüldüğünde, öğretmen adaylarının coğrafya sorularındaki başarıları istenilen düzeyde değildir. Sonuç olarak okul öncesi çocuklarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve onların dünya ve ülkeleri ile ilgili konularda daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak daha nitelikli öğretmenlerin eğitimi için, okul öncesi öğretmenliği lisans programlarında coğrafya derslerinin yer alması bir ihtiyaç ve zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynakça

Akbıyık M., Özbakan F., Çalışkan V. -2003: “Tük Coğrafya Kurumu Öğretmen Komisyonu Raporu”, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı (09-12 Temmuz 2002 Gazi Üniversitesi-Ankara) Bildiriler, s. 68-73, Ankara.

Barth, L.J.-Demirtaş, A. -1997: İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yök /Dünya Bankası, Ankara.

Demirkaya, H. 2003: “Coğrafya Öğretiminde Örnek Bir Konu Çalışması”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 157, Ankara. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/157/demirkaya.htm.

Doğanay, H. -1993: Coğrafya’ya Giriş I-Metodlar, İlkeler ve Terminoloji, Gazi Büro Kitapevi, II. Baskı, Ankara.

İzbırak, R. -1992: Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

Karabağ S. -2003: Coğrafya Öğretmenlerinin Mesleki Nitelikleri, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı (09-12 Temmuz 2002 Gazi Üniversitesi-Ankara) Bildiriler, s. 386-404, Ankara,

Karabağ, S. -1998: Coğrafya Öğretiminde Anahtar Sorular ve Kavramlar, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 18, sayı 2, 25-41, Ankara. (http://www.osscografya.com/111.htm)

Karamustafaoğlu, S.-Üstün, A. -2006: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen ve Doğa Etkinliklerini Uygulayabilme Düzeylerinin Belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, s.15-23, Samsun.

Korkmaz, A. 2004: “Son Öğretmen Yetiştirme Modeli”, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler (Cilt-I), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, (Cilt-I), 467-486, Ankara.

Milner A. -2005: Geography Through Play, Geographical Association First Published 1997, ISBN 1899085424, Sheffield, UK,.

Oğuz, A. -2004: “Yükseköğretimde Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamaları”, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler (Cilt-I), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, (Cilt-I) s. 79-98, Ankara.

Parlakyıldız, B. -Aydın, F. -2004: Okulöncesi Dönem Fen Eğitiminde Fen ve Doğa Köşesinin Kullanımına Yönelik Bir İnceleme, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Sipahioğlu, Ş. -2003: “Coğrafya Müfredat Programlarında Doğal Afetlerin Yeri ve Değerlendirilmesi”, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler, s. 96-101, Ankara.

Şahin, C. -2003: “Orta Öğretim Coğrafya Müfredat Programında Temel Sorunlar”, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler, s. 59-67, Ankara.

Şahin, K. -2003: “Orta Öğretim Kurumlarında Coğrafya Eğitiminde Müfredat Programları”, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler, s. 74-91, Ankara.

Taşlı, İ. -2000: “Günümüz Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Aktivitelerinin Bilgi Üretimine Dönüştürülmesinde Olgular, Kavramlar ve Genellemelerin Sistematik Kullanımının Sağlanması”, Milli Eğitim Dergisi 145, Ankara. http://yayim.meb.gov.tr/ dergiler/145/tasli.htm

Turan, İ. -2002 “Lise Coğrafya Derslerinde Kavram ve Terim Öğretimi ile İlgili Sorunlar” G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, 67-84, Ankara.

Ünlü M. -2001Okul Öncesi Eğitim Programında Öğrencilere Kazandırılan Coğrafya Eğitimi, Marmara Coğrafya Dergisi, sayı:4, s. 87-100, İstanbul.

İnternet Kaynakları:

http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_egitiminde_kalite.htm.

http://www.osym.gov.tr.

Kaynak Göster