KIRSAL ALANDA İSTİHDAMIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ: KÂHTA TEKSTİL İŞÇİLERİ ÖRNEĞİ

Bilindiği üzere kırsal alandan şehirlere doğru gerçekleşen göç hareketi bir yandan kırsal alanların boşalmasına, diğer taraftan şehirsel merkezlerde pek çok mekânsal ve sosyo-ekonomik sorunların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu bakımdan kırsal nüfusu yerinde istihdam etmek büyük önem taşımaktadır. Adıyaman İline bağlı Kâhta ilçesi gerek mevsimlik ve gerekse daimi göç hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı yörelerden bir durumundadır. Özellikle istihdamı arttırıcı kırsal ekonomik faaliyetler bakımında büyük potansiyeller barındırmayan ilçede son 10 yılda yoğunluk kazanan tekstil imalât sektörü, sadece Kâhta şehir merkezinde değil aynı zamanda köylerde yaşayan çalışabilir nüfus için de önemli bir istihdam alanı haline gelmiştir. İlki 1998 yılında faaliyete geçen, günümüzde sayıları hızla artan tekstil imalâthaneleri, büyük bir genç nüfus kitlesine iş imkânı oluşturmuş bulunmaktadır. Artan işletme sayısıyla birlikte ihtiyaç duyulan işgücünün şehir merkezinden sağlanamaması ise çevre köylerden işçi temin edilmesi olgusunu gündeme getirmiştir. Kâhta ilçesinde, köyden gelen tekstil işçileri üzerine odaklanan bu çalışma kapsamında kurumsal niteliğe sahip 11 işletmede mülâkatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler sonucu sözü edilen tekstil işletmelerinde toplam 763 kişinin istihdam edildiği bu miktarın %40'ının ise günübirlik olarak, şehir merkezine uzaklığı 5 ile 46 km arasında değişen 23 ayrı yerleşmeden geldiği anlaşılmıştır. Kırsal alanda istihdamın çeşitlendirilmesi kapsamında bir örnek olarak ele aldığımız bu çalışmada; Kâhta'da tekstil sanayinin gelişimi, tekstil işletmelerinin nitelikleri, genel istihdam durumları ve kırsal istihdama katkıları üzerinde durulmuş, Kâhta'da tekstil sektörünün sorunları ile geleceğine yönelik öngörüler ortaya konulmuştur

Diversification of Employment in Rural Areas: Case of Textile Workers in Kâhta

As its known, migration from rural to urban areas, on the one hand cause emptied of rural areas, on the other hand create many spatial and socioeconomic problems in the urban centers. In this regard, it has a great importance to create new possibilities in employment for rural population in rural areas Kahta district of Adıyaman Province is one of the regions that both seasonal and permanent migration experiencing in intense. That area hasnt great potantials about make wide employment for rural economic activities, but the textile manufacturing sector that intenced last 10 years in Kahta become a major source of employment not only for city center but also for the population living in villages. The textile mills, the first of which was founded 1998 and in increasing process today, have created job opportunities for a large group of young people. The lack of worforce needed in the city center with the number of growing mills, bring about a case to provide workers from surrounding villages This study focused on the textile workers from villages in Kahta district. Within this study it was realised interviews in 11 institutional textile mills. According to the data obtained, 763 persons are employed in these mills of which 40% came from 23 different settlements distance from city center ranging from 5 to 46 km. In this study; historical development of textile sector in Kahta, characteristics of textile enterprices, contributions to overall and rural employment, the problems and the predictions of the future of textile sector heve been introduced

Kaynakça

DİE, 1935-2000 Genel Nüfus Sayımları. Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları. Ankara

GÖNEY, S., (1995), Şehir Coğrafyası I. İstanbul Üniversitesi Yayınları. (3.Baskı) İstanbul.

TÜİK, (2012), Adrese Dayalı Kayıt Sistemi 2011 Yılı Verileri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/ adnksdagitapp/adnks.zul. 20.09.2012

Kaynak Göster