İNCESU YARMAVADİSİ (ÇORUM-ORTAKÖY)

İncesu Yarmavadisi, Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyü ile Yozgat’ın Aydıncık İlçesine bağlı Kazankaya köyü arasında, Çekerek ırmağı tarafından açılmış bir epijenik yarmavadidir. Büyük kısmı ile kıvrımlı-kırıklı Jura-Kretase arazisi üzerinde açılmış olan vadinin ortalama yatak eğimi ‰ 35 civarındadır. Toplam uzunluğu 8 km’yi bulan vadi boyunca, bağıl yarılma yer yer 500 m’yi geçer. Vadi içerisinde farklı seviyelerde sekilere ve yapıya bağlı asimetrilere rastlanılır. Ayrıca, boğaz içerisinde vadi tabanı çok az yerde genişlemektedir. Boğaz içerisinde tarımsal faaliyetlerin yapılması çok güçtür. Gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla turizm amaçlı rafting ve dağcılık (yamaç tırmanışı) gibi sportif faaliyetlerin rahatlıkla yapılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye,jeomorfoloji

Break-River of İncesu

İncesu break-through valley is situated between İncesu village, Ortaköy-Çorum and Kazankaya village Aydıncık-Yozgat. It is an epygenic break-through valley formed by the river Çekerek. The average river bed inclination is about ‰ 35 and it is formed on Jura-Cretase landscape with curls. Through the total length of 8 km the height of the valley is approximately more than 500 m. In the valley an asymmetry is seen related to the structure of the land and the pedestals. Furthermore, the bottom of the valley widens in few places. It is very difficult to make agricultural activities in the valley. It is thought that rafting and alpinism can be done if necessary organizations made.

Kaynakça

Akkan, E. (1996): Şahinkaya Yarmavadisi. Ankara Üniv. DTCF Yay. Coğrafya Araştırmaları Dergisi sayı 1, Ankara.

Aktimur, H. T.- Tekirli, M. E.- Yurdakul, M. E.- Ateş, Ş.- Ürgün, B. M.- Teokan, M. Ş.- Koçer, M.- Turşucu, A.- Genç, S. (1989): Niksar, Erbaa ve Destek Dolayının Jeolojisi. MTA Derleme Rap. No:8894, Ankara.

Ardos, M. (1979): Türkiye Jeomorfolojisi’nde Neotektonik. İstanbul Üniv. Yay. No:2621, İstanbul.

Atalay, İ. (1987): Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yay. No:9, İzmir.

Aylar, F. (2006): Coğrafya Eğitiminde Alan Çalışmalarına Bir Örnek: Budaközü Çayı Havzası’nın (Çorum) Fiziki Coğrafyası (Basılmamış Doktora Tezi). Ondokuzmayıs Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Erinç, S. (1996): Jeomorfoloji-I. (Genişletilmiş 4. Baskı). Özeğitim Yay. No:12, Konya.

Erol, O. (1983): Türkiye’nin Genç Tektonik ve Jeomorfolojik Gelişimi. Jeomorfoloji Derg. sayı11, Ankara.

Ketin, İ. (1962): 1:500 000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Sinop Paftası ve İzahatnamesi. MTA Yay. Anakara.

Koçman, A.- Gümüş, H. (1989): Dereboğaz Deresi Yarmavadisinin Oluşumu ve Cumaovası Çevresinin Morfotektonik Evrimi (İzmir). Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yük. Kur., Coğr. Araş. Derg. C.1, sayı:1, Ankara.

Şaroğlu, F.- Emre, Ö.- Boray, A. (1987): Türkiye’nin Diri Fayları ve Depremsellikleri. MTA Rapor No:8714, Ankara.

Uzun, A. (1990): Masat Çayı Havzası’nın Fiziki Coğrafyası (Basılmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Uzun, A. (1993): Nişantaşı Yarmavadisi. Türk Coğrafya Derg. Sayı:28, İstanbul.

Yücel, T. (1954): Deveci Dağları-Kalecik Arasında Kuzey Anadolu Dağlarıyla İç Anadolu İntikal Alanının Jeolojisine Dair Rapor. MTA Derleme Rap. No:2295, Anakara.

Zeybek, H. İ. (1998): Amasya Ovası ve Yakın Çevresinin Fiziki Coğrafyası (Basılmamış Doktora Tezi). Ondokuzmayıs Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Kaynak Göster