İlköğretim Öğrencilerine Göre Bulut ve Yağmur İlişkisi

Öğrencilerin kavramlarla ilgili önceden var olan ancak bazıları doğru olmayan episod ve imajlarını, öğretmenin kendilerine sunduğu önerme ve zihinsel becerilerle ilişkilendirmesi onların kavramları yanlış anlamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerdeki önbilgilerin ve mevcut kavram yanılgılarının çeşitli araştırmalarla ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışmada da, ilköğretim öğrencilerinin bulut ve yağmur ilişkisiyle ilgili algılamaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bilindiği gibi, bulutların olması yağmur yağması için gereklidir ancak yeterli değildir. Bulutların varlığı her zaman yağmur yağacağı anlamına gelmez. Çalışmada, yağmur yağması için bulutun gerekli olup olmadığı ve/veya bunun nedeniyle ilgili olarak öğrencilerin yaklaşık %30’unun; gökyüzünde bulut olduğunda mutlaka yağmur yağmayacağı ve/veya bunun nedeniyle ilgili olarak öğrencilerin yaklaşık %28’inin çeşitli yanlış algılamalara sahip olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin bulut ve yağmur ilişkisiyle ilgili ciddi yanlış algılamalara sahip oldukları tespit edilmiş ve çeşitli öneriler getirilerek araştırma sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

iklim, yağmur

When students associate pre-existing or some false episodes and images related to the concepts with the suggestions presented by the teachers and mental abilities, they are lead to misunderstand the concepts. For this reason, it is necessary to expose the present misconceptions and advanced information in students by various studies. Also in this study, elementary school students’ conception of rain and cloud relation was investigated. As it is known, clouds are neccessary to have rain, yet it is not enough. The presence of clouds do not always indicate rain. In this study, it is determined that 30% of the students, related to the reason and the necessity of clouds for rain, and 28% of them, related to the reason and the idea that it does not necessarily rain when there is cloud in the sky, have various misconceptions.As a result; it is determined that students have serious misconceptions on the cloud and rain relation ve by giving various suggestions this study was completed.
Keywords:

climate, rain,

Kaynakça

Akbaş, Yavuz, 2002, İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafi Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trabzon.

Atasoy, Basri, 2004, Fen Öğrenimi ve Öğretimi, Asil Yayın, 2.Baskı, , Ankara.

Aydoğan, Serkan - Güneş, Bilal- Gülçiçek, Çağlar, 2003, Isı ve Sıcaklık Konusunda Kavram Yanılgıları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 23, sayı 2, 111-124, Ankara.

Başıbüyük, Adem - Doğar, Çetin - Gürses, Ahmet - Yazıcı, Hakkı, 2004, Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Hava ve İklim Olaylarını Anlama Seviyeleri ve Kavram Yanılgıları, Milli Eğitim Dergisi, sayı:162 (Bahar), Ankara.

Baysen, Engin - Temiz, Burak - Baysen, Fatma - Yağbasan Rahmi, 2004, Ortaöğretim Öğrencilerinin Atmosferde Meydana Gelen Bazı Doğa Olayları ile İlgili Yanlış Algılamaları, XII Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, (Cilt III), 1979-1999, Ankara.

Coşkun, Mücahit, 2003, Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Ünitelerinin İçerik Yönünden Değerlendirilmesi, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, Editör: Cemalettin Şahin, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

Henriques, Laura, 2000, Children's Misconceptions About Weather: A Review of the Literature, The Annual Meeting of the National Association of Research in Science Teaching, New Orleans, LA, (çevrimci) http://www.csulb.edu/ ~lhenriqu/ NARST2000.htm, 18 Kasım 2004

Köroğlu, Hayrettin - Yavuz, Güneş - Ertem, Semra, 2004, 11.Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersinde Karşılaştıkları Bazı Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, (Cilt-IV), 2279-2299, Ankara.

Munson, Bruce H., 1994, Ecological Misconceptions, Journal of Environmental Education, 00958964, Vol. 25, Issue 4, Database: Academic Search Premier.

Ozay, Esra - Oztas, Haydar, 2003, Secondary Students' Interpretation of Photosynthesis and Plant Nutrition, Journal of Biological Education, 00219266, Vol. 37, Issue 2, Database: Academic Search Premier.

Papatya, Muharrem Yaşar, 2001, Kimya Öğretmenlerince Zor Anlaşıldığı Nitelenen Kimya-II Kavramlarının Lise III Öğrencilerince Anlaşılma Düzeyleri, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.

Platten, Linda, 1995a, Talking Geography: an Investigation into Young Children’s Understanding of Geographical Terms Part-1, International Journal of Early Years Education, Vol.3, Number:1 (Spring), 74-91.

Platten, Linda, 1995b, Talking Geography: an Investigation into Young Children’s Understanding of Geographical Terms Part-2, International Journal of Early Years Education, Vol.3, Number:3 (Autumn), 69-84.

Sözbilir, Mustafa, A 2003, Review of Selected Literature on Students’ Misconceptions of Heat and Temperature, Boğaziçi University Journal of Education, Vol 20 (1), 25-41, İstanbul.

Şimşek, Ali, 2004, Önbilgi, Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Editörler: Yıldız Kuzgun, Deniz Deryakulu, Nobel Yayın, 137-165, Ankara,

Watt, Fiona- Wilson, Francis, 2002, Weather and Climate / Hava ve İklim, Çeviri: Gökhan Barış Bağcı, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 15.Basım, Ankara.

Yazıcı, Hakkı - Samancı, Osman, 2003, İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Konuları ile İlgili Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri, MEB. Dergisi, sayı:158, Ankara.

Kaynak Göster