Coğrafya öğretmen adaylarının “sınıf yönetimi stratejilerine” yönelik görüşleri

Bu araştırmanın temel amacı, coğrafya öğretmen adaylarının “sınıf yönetimi stratejilerine” yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmaya 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 161 öğrenci katılmıştır. Tarama modelindeki bu araştırmanın verileri Çakmak, Kayabaşı ve Ercan (2008) tarafından geliştiren anket aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre; coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yüksek oranda katıldıkları belirlenmiştir. Coğrafya öğretmen adaylarının en önemli gördükleri sınıf yönetimi stratejileri: “öğrencilerin dikkatini çekme”, “motivasyonu sağlama” ve “dikkati sürdürme” olarak bulunmuştur. Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri hem “cinsiyete” hem de “sınıf düzeyine” göre anlamlı farklılık göstermiştir.

Kaynakça

Aksu, F. (1997). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimindeki Etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmit.

Arslantaş, Y. (1998). Sınıf Yönetiminde Öğretmen İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Atıcı, M. (2001). Yüksek ve Düşük Yetkinlik Düzeyine Sahip Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 483-499

Aydın, F. (2009). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Başarıya, Tutuma ve Motivasyona Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aydın, F., Coşkun, M. ve Kaya, H. (2010). The Efficacy of Geography Teachers According to Secondary School Students’ Views in Turkey (Karabük Case). World Applied Sciences Journal, 9(9), 1033-1038.

Aydoğmuş, M.Y. (2010). Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamalarının Coğrafya Dersinde Öğrencilerin İlgi, Motivasyon Ve Öğrenme Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Christophel, D.M. (1990). The Relationship Among Teacher İmmediacy Behaviors Student Motivation and Learning. Communication Education, 39, 323-340.

Coşkun, M. (2004). Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çakmak, M., Kayabaşı, Y. ve Ercan, L. (2008). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:35, s:53-64.

Demirkaya, H. (2003). Coğrafya Öğretiminde 4mat Öğretim Sisteminin Lise Coğrafya Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Denkdemir, E. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Hakkında Görüşleri ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Duman, B. ve Atar, E. (2004). Data Show Teknolojisinin Coğrafya Derslerinde Soyut Konuların Öğretilmesinde Öğrencilerin Akademik Başarısı Ve Motivasyonu Üzerindeki Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 85- 89.

Erdoğan, İ. (2002). Sınıf yönetimi, 4.Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Erol, Z. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Matbaacılık.

Geçer, A. (2002). Öğretmen Yakınlığının Öğrencilerin Başarıları, Tutumları ve Güdülenme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi.

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güçlü, N. (2000). İletişim. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss.133-154.

Güler, E. (2005). Liselerde Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

Güven, S. ve Akdağ, M. (2002). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı: 29, ss. 69-80.

Güven, T. (2007). Akademik Çelişki Tekniğinin Öğrencilerin Coğrafya Derslerindeki Başarı İle Güdü Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hoşgörür, V. (2002). İletişim. Z. Kaya (Editör) Sınıf Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık, ss.65-89.

İlgar, L. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Koçak, M. (2008). Ortaöğretimde Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Performansı ve Motivasyonu Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Lemlech, J. K. (1988). Classroom Management. Second Edition, USA: Longman Pub.

Lewis, R. ve Burman, E. (2006). Providing for Student Voice in Classroom Management: Teachers’ Views. International Journal of Inclusive Education. 1–17.

Lyman, L. ve Foyle, H. (1991). Teaching Geography Using Cooperative Learning, Journal of Geography, 90 (5), 223-226.

Milner, R.H. ve Tenore, B.F. (2010). Classroom Management in Diverse Classrooms. Urban Education, 45(5), 560-603.

Neuliep, J.W. (1997). A Cross-Cultural Comparison of Teacher Immediacy in American and Japanese College Classrooms. Communication Research. 24(4), 431-451.

Öztürk, M. (2008). Coğrafya Derslerinde Planlama., R. Özey ve A. Demirci (Editörler). Coğrafya Öğretiminde Yöntem Ve Yaklaşımlar. İstanbul: Aktif Yayınevi. s. 23-56.

Özyürek, M. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: Karatepe Yayınları. Reupert, A. ve Woodcock, S., (2010). Success and Near Misses: Pre- Service Teachers' Use, Confidence and Success in Various Classroom Management Strategies. Teaching and Teacher Education, 26(6), 1261-1268.

Şentürk, H. ve Oral, B. (2008). Türkiye’de Sınıf Yönetimi ile ilgili Yapılan Bazı Araştırmaların Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, 7(26), 1-26.

Şentürk. H. (2007). Uygulama Liselerindeki Rehber Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 8, ss. 7-16

Tal, C. (2010). Case Studies to Deepen Understanding and Enhance Classroom Management Skills in Preschool Teacher Training. Early Childhood Education Journal, 38(2), 143- 152.

Tan, I.G.C ve diğerleri (2007). Grup İnvestigation Effects on Achievement, Motivation, and Percepitons of Students in Singapore. National İnstitute of Education, 100 (3), 142-155.

Tan, I.G.C., Sharan, S. ve Lee, C.K.E. (2005). Students’ Perceptions of Learning Geography through Group Investigation in Singapore, International Research in Geographical and Environmental Education, 14 (4), 261-276.

Taştan, B. (2010). Coğrafya Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine Yönelik Görüşleri: Karabük Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, , Ankara.

Terzi, Ç. (2001).Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

West, B. (2003). Student Attitudes and the Impact of GIS on Thinking Skills and Motivation, Journal of Geography, 102, 267-274.

Kaynak Göster