Coğrafya derslerinde harita becerisine yönelik uygulamalarının öğrenci tutumlarına etkisi

Bu araştırmada, Coğrafya derslerinde harita becerisi kazandırmaya yönelik uygulamaların, öğrencilerin tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Üsküdar Henza Akın Çolakoğlu Lisesi’nde 9-10-11. sınıflarda öğrenim gören 100 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler için geliştirilen anket ile uygulama sonrası derse yönelik tutumları ölçülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: 1. Kız öğrencilerin Coğrafya dersine yönelik tutumları erkek öğrencilere göre daha olumludur. 2. Öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça Coğrafya dersine yönelik tutumları da olumlu yönde değişmektedir. 3. Eşit ağırlık ve sosyal bilimler alanı öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları, fen matematik bölümü öğrencilerine göre daha olumludur. 4. Coğrafya derslerinin öğretimi ile görsellik arasında anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre öğrenciler, başta harita olmak üzere derslerde görsel öğelerin (tablo, şekil, grafik, küre gibi…) kullanımının coğrafya öğretiminde gerekli ve önemli olduğunu düşünmektedir. 5. Öğrencilerin haritaların kalıcı öğrenmeye etkisi hakkındaki düşünceleri olumludur. 6. Öğrencilerin mekân algılarını geliştirmeleri ile harita kullanımı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 7. Öğrenciler henüz kendi taslak haritalarını oluşturma beceri düzeyine erişmediklerinden mekân algılarını geliştirmelerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Effect of student attitudes applications ability maps in geography lessons

In this research, it is aimed to analyze the implementation of getting the students to acquire the map skills and their manners against the subject geography. The research sample is formed of 100 students at 9th, 10th and 11th grade of İstanbul Üsküdar Henza Akın Çolakoğlu High School. Through the survey improved for students, their attitudes have been qualified after practice. The findings from the research are below: 1. Girls’ attitudes to the geography is more content than the boys’. 2. The more level of class, students’ attitudes to geography changes in a content way. 3. The attıtudes of the students in equal weight and social sciences field to geography is more content than the ones in scince and maths field. 4. There is a meanıngful relation between the impotance of geography and visuality. So students regard the usage of visual equipments, firstly map, (Picture.shape,globe..etc) necessary and important in teaching geography. 5. The idea of students about map effect on long lasting learning is favourable. 6. There is a meanıngful relation between students’capability of improving space perception and teh usage of map. 7. Because students haven’t been not able to get the skill of making their own outlıne map, it doesn’t play role in improving space perception.

Kaynakça

Catling, S. (1991). Maps and mapping geographical. In D. Mills (Ed.), Work in Primary and Middle Schools (pp. 186-187). Glasgow: Printed by Bell and Bain Ltd.

Çalışkan, V. (2002). İlköğretim ve Ortaöğretimdeki Coğrafya Konuları ve Kitaplarındaki Sorunlar ve Öneriler. 9–12.07.2002 Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler Kitabı. Ankara: Gazi Kitabevi.

Demirel, Ö., Seferoğlu S.ve Yağcı, E.. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Geography Education Standards Project (GESP). (1994). Geography for life national geography standars. Washington: DC National Geography Society.

Girgin, M., Koca, H. ve Sever, R. (2002). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Harita Kullanımı ve Sorunlar. 09-12.07.2002 Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler Kitabı, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

MEB, (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara: M.E Basımevi.

Seferoğlu, S.S.(2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Anakara: Pegem Akademi.

Taş, H.İ. (2003). Zihinsel Haritalama ve Öğrencilerin Zihni Haritalarını Geliştirme Yolları. Marmara Coğrafya Dergisi, 8, 1-18. İstanbul.

Taş, H.İ. (2008). Zihin Haritaları, Harita Okuma ve Görselleştirme. Ramazan Özey, Ali Demirci. Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar. (s.133-169).İstanbul: Aktif Yayınevi.

Ünlü, M., Üçışık ve S., Özey, R. (2002).Coğrafya Eğitim ve Öğretiminde Haritaların Önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, S.5, sh.9-25. İstanbul.

Ünlü, M. (2011), "Coğrafya Derslerinde Coğrafi Becerilerin Gerçekleşme Düzeyi-The Level of Realizing Geographical Skills in Geography Lessons", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory. 11(4) s.2155-2172, İstanbul.

Kaynak Göster