BİTKİ COĞRAFYASI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İçinde yaşadığımız çevrede canlı hayatının devamlılığı adına mutlak anlamda gerekli olan doğal bitki örtüsü, fiziki coğrafyanın önemli araştırma konularından birini oluşturmaktadır. Çevrenin doğal elemanları üzerindeki etkilerinden, ekonomik fonksiyonların birçoğunda doğrudan kaynak elde edilen bitki örtüsünün her bakımdan ayrıntılı bir şekilde araştırılması da dünyamızın geleceği açısından ayrı bir öneme sahiptir. Coğrafyanın konularını oluşturan doğal ve beşeri çevrenin elemanlarının incelenmesinde gözlemin ayrı bir yeri vardır. Modern coğrafyanın kurucularından biri olarak kabul edilen Alman coğrafyası A. Von Humbold’un coğrafyaya kazandırdığı en önemli katkılardan biri de gözlem metodudur. Fiziki coğrafyanın konularından birisi durumundaki bitki örtüsünün araştırılmasında da gözlem metodunu uygulamak bir zorunluluktur. Yerinde gözleme dayalı araştırmalarda gerek, yatay, gerek, dikey, gerekse zaman içerisinde bitki örtüsünün tanımlanabilmesi ancak usulüne göre yapılacak bir gözlem süreciyle mümkün olabilecektir. Bitki tür ve topluluklarının dünyadaki dağılışı ve farklılıkları yerinde tespit edilecek, farklılığa sebep olan faktörlerle bağlantılı bir biçimde ortaya konulacaktır. Bitki tür ve topluluklarını başta iklim olmak üzere toprak, topografik koşullar ve biyotik faktörler doğrudan etkilemektedir. Bitki coğrafyası araştırmalarında bitkiler ile bahsedilen yetişme şartları arasındaki ilişkilerin oryaya konulmasında sahada gözlem yapmak, istatistiki verilerle sahanın doğal elemanlar arasında korelasyon sağlamak, fiziki coğrafya çalışmalarında mutlak anlamda zorunluluktur.

Plant Geography Research Method

Being essential for the permanence of living beings in the environment we live, natural vegetation forms one of the important subjects of physical geography. Among the impacts of the environment over its natural elements, researching the vegetation thoroughly in all respects, through which direct source is obtained in most of the economic functions, has got a special importance, as well for our world’s future. In the examination of the elements of the natural and humane environment, which form the issues of geography, observation has a distinct place. One of the most important contributions of A.Von Humbold, a German geographer acknowledged as one of the founders of modern geography, is the observation method. In the research of the vegetation as well, which is one of the issues of the physical geography, applying the observation method is a must. In the research based on the in situ observations, identifying the vegetation either horizontally or vertically or in time will only be possible through an observation period applied according to its sort. Thus the distribution and distinctions of plant species and communities around the world can be found out onsite and revealed in a way connected with the factors that cause the distinction. Being mainly the climate; soil, topographic conditions and biotic factors directly affect the plant species and communities. In plant geography researches, in finding out the relations between plants and growing conditions, making observations in the field, forming correlation between statistical data and field’s natural elements are certainly essential in physical geography studies.

Kaynakça

Dönmez, Y. ve Büyükoğlan, F. (2012). Bitki Araştırmalarında İzlenecek Yol Hakkında Fikirler (Bitki örtüsü, Bitki toplama, Kurutma, Herbaryum oluşturma), Doğa Eğitimi -Ders Dışı Öğretim Faaliyetlerine Örnek, Anı Yayıncılık. Ankara.

Dönmez, Y. (1984). Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, İstanbul Üniv. Coğrafya Enst. Yay. No:102, İstanbul.

Dönmez, Y. (1985). Bitki Coğrafyası, İstanbul Üniv. Coğrafya Enst. Yay. No: 3213, İstanbul.

Uma, M, M. (2010). Bitki Toplama, Teşhis ve Herbaryum Teknikleri, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Yaltrık, F. ve Davis, P, H. (1962). Bitki Toplayıcılarına Tavsiyeler, İ.Ü. Orman Fak. Derg., Seri, A.12, 2, 123,127. İstanbul.

Kaynak Göster