İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar -Doğuşu Gelişimi ve Temsilcileri

Öz Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü öğretim elemanlarından Murat Ağarı'nın İsIdili Coğrafyaeılığı ve Müslümaıı Coğrafyaedar -Doğuşu Gelişimi ve Teııısilcileri- adlı eseri, yazarın 2000 yılında hazırlamış olduğu "TariM Coğrafyaedığııı Doğuşu ve Gelişiıııi (III, 610/1000)" adlı doktora tezinin geliştirilerek kitaplaşmış halidir. Kitap giriş ve dört bölümden oluşmaktadır, Yazar kitabın önsözünde İslam dönemine gelinceye kadar geçmiş milletlerin oluşturduğu bir bilgi birikimini söz konusu ederek bu birikimin üzerinde çalışılması gereken bir miras olarak değerlendirir.(s, XIIXIV) Bu mirasın oluşumunun ise görsel ürürı!ere dayanmakla birlikte içeriğinde düşünce mahsulü bir takım unsurların bulunduğunun dikkate alınması gerektiği üzerinde duran yazar, kitabın giriş kısmında tarihi coğrafya denildiği zaman geçmişten günümüze bir ilerlemenin olduğundan bahsederek tarih ve coğrafyanın kesişme noktasında bulunan tarihi coğrafya kavramını açıklarken konuyla ilgili tanımlar üzerinde durmuştur. Tarih ve coğrafya kelimelerine yüklenen tanımları, her ikisinin konularını ve sımrlarını, ilişkili oldukları yan alanları vererek konunun anlaşılması için ihtiyaç duyulan temel kavramlar tafsilatlı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Kaynak Göster

ISNAD Dadan, Ali . "İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar -Doğuşu Gelişimi ve Temsilcileri". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 6 / 1 (Nisan 2006): 257-259 .