İmam Mâturîdî ve Maturidilik, Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik Mezhebi

Öz Genellikle Eş’arîliğin yanında Ehl-i Sünnet’in iki kolundan biri kabul edilmesine rağmen Mâturîdîlik ve kurucusu İmam Mâturîdî hakkında her yönüyle aydınlatılmış bir bilgi birikimine sahip değiliz. Son yüzyıl içerisinde konuya gerek Türkiye gerekse de dünya çapında bir ilgi mevcuttur. Bu mesaide nicelik ve nitelik açısından önde giden Batılı devletler olmuştur. Özellikle Almanya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Orta Asya’nın dînî düşünce yapısı ve tarihi, bilhassa da Mâturîdîlikle ilgili projeleri desteklemektedir. Aynı şekilde Türkiye’de de mezhep üzerinde yoğun mesailer harcayan araştırmacıların sayısı az değildir. Bunlardan birisi olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi öğretim üyesi Prof. Dr. Sönmez Kutlu, “İmam Mâturîdî ve Maturidilik konusunda gelinen son noktayı ortaya koymak, konuyla ilgili Arapça, Almanca, (İngilizce), Özbekçe yazılmış önemli bazı makaleleri Türkçe’ye kazandırmak ve bu konuda müstakil araştırmalar yapan bilim adamlarının yazdıkları yeni makaleleri ilave etmek suretiyle” (s.11) hazırladığı seçki/derleme türündeki bu eseri ilim dünyasının teveccühüne sunmuştur

Kaynak Göster

ISNAD Gömbeyaz, Kadir . "İmam Mâturîdî ve Maturidilik, Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik Mezhebi". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 5 / 3 (Ocak 2005): 463-466 .