VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Çağımızın vazgeçilmezi olan teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi bizi biz yapan milli kültür unsurlarının saklanıp korunmasını güçleştirmektedir. Halk edebiyatı mahsulleri bu teknolojik gelişmeler sebebiyle kaybolmaya yüz tutmaktadır. Eskiden masal anlatarak insanların hayal dünyalarını zenginleştiren ninelerin, dedelerin yerini bugün insanı karşısında zapt eden, hayatın ve hayal dünyasının dışına atan televizyon almıştır. Bu durumda sözlü mahsullerimiz özellikle de masallarımız unutulmaya yüz tutmuştur. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Kütahya’nın Domaniç ilçesinde masal derleme çalışması yaptık. Derlenen masallar içerisinde seçtiğimiz ‘Padişahın Evlatlığı’ masalının Propp metoduna uygun bir yapıda olduğunu gördük. Çalışmamızda Propp metodunu “Padişahın Evlatlığı” masalına uygulamaya çalıştık.

The rapid progress of technology, which has become an inevitable instrument of our lives, makes it more complicated to conserve national cultural components. The works of folk literature are endangered owing to these technological developments. The grandpas narrating stories and enriching the people’s imaginary world have been replaced by the television which controls the people and disables them even to imagine. In this case our oral products, especially fairy tales have been almost forgotten. We compiled fairy tales in Domaniç county of Kütahya where Ottoman Empire was founded. We found out that “Sultan’s Adopted Child” fairy tale is suitable for Propp's method. We tried to apply Propp's method on "Sultan's Adopted Child

Kaynakça

ARTUN, Erman (2009), Anonim Türk Halk Edebiyatı Neşri, Kitabevi, İstanbul.

ÖLMEZ, Emin (2014), “Domaniç Masallarının Propp Metoduna Göre İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

GÜNAY, Umay (2011), Elazığ Masalları ve Propp Metodu, Akçağ Yayınları, Ankara.

PROPP, Vladimir (2011), Masalın Biçimbilimi (çev. Mehmet Rifat- Sema Rifat), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

SEYİTOĞLU, Bilge (1975), Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar, Baylan, Ankara. MASALIN METNİ: PADİŞAHIN EVLATLIĞI

Kaynak Kişi: Mediha Karataş

Doğum Yeri ve Tarihi: Domaniç – 1930; Mesleği: Ev Hanımı; Tahsili: Yok

Kaynak Göster

APA Ölmez, Ö . (2015). VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (1) , 533-541 . DOI: 10.18026/cbusos.03347