Varoluşsal Kaygının Kişilik, Sağlık ve Demografik Özellikler İle İlişkisi

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin varoluşsal kaygılarıyla kişilik özellikleri, psikolojik ve fiziksel sağlık geçmişleri ve demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda ortalama yaşları 20.84 olan 319 üniversite öğrencisi çalışma değişkenleri ile ilgili ölçüm araçlarını doldurmuştur. Veriler demografik bilgi formu, Varoluşsal Kaygılar Ölçeği ve Temel Kişilik Faktörleri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bulgular, katılımcıların cinsiyet, yaş ve üniversitedeki sınıf düzeylerinin varoluşsal meseleler ile farklı şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Psikolojik bozukluk geçmişi daha yüksek varoluşsal kaygı düzeyleri ile ilişkiliyken, hayatı tehdit eden fiziksel hastalık geçmişi yalnızca daha düşük anlamsızlık kaygısı ile ilişkili bulunmuştur. Kişilik özelliklerinin varoluşsal kaygıyı anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Bulguların, varoluşsal kaygının ve bununla ilişkisi olan etkenlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

The Relationship Between Existential Anxiety and Personality, Health, and Demographic Characteristics

In this study, the aim was to examine the relationship between existential anxieties and personality traits, prior history of mental and physical health, and demographic characteristics in a sample of university students. Accordingly, 319 university students with a mean age of 20.84 completed the assessment tools for study variables. Data were collected by using a demographic information form, Existential Anxiety Scale and Basic Personality Traits Inventory. The findings showed that the participants' gender, age, and year in university were differentially related to existential concerns. A history of mental disorders was associated with higher levels of existential anxiety while a history of life-threatening physical illness was associated with only lower levels of meaninglessness anxiety. Personality factors were found to significantly predict existential anxiety. The findings would contribute to better understand existential anxiety and the factors associated with it.

Kaynakça

Ayten, A. (2009). Üniversite öğrencilerinde ölüm kaygısı: Türk ve Ürdünlü öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9(1), 85-108.

Balgiu, B. A. (2017). Self-esteem, personality and resilience. Study of a students emerging adults group. Journal of Educational Sciences and Psychology, 7(1), 93-99.

Berman, S. L., Weems, C. F. ve Stickle, T. R. (2006). Existential anxiety in adolescents: Prevalence, structure, association with psychological symptoms and identity development. Journal of Youth and Adolescence, 35, 285-292. DOI: 10.1007/s10964-006-9032-y

Bylski, N. C. ve Westman, A. S. (1991). Relationships among defense style, existentialanxiety, and religiosity. Psychological Reports, 68(3 Pt. 2), 1389-1390. DOI: 10.2466/pr0.1991.68.3c.1389

Craig, E. (2012). Human existence (cún zài): What is it? What's in it for us as existential psychotherapists? The Humanistic Psychologist, 40(1), 1-22. DOI: 10.1080/08873267.2012.643680

Dursun, S. ve Aytaç, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına yönelik beklentileri ve iş deneyimleri ile umutsuzluk ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 373-388. DOI: 10.17475/kastorman.282559

Frazier, P. H. ve Foss-Goodman, D. (1989). Death anxiety and personality: are they truly related? OMEGA - Journal of Death and Dying, 19(3), 265–274. DOI: 10.2190/141T-Q32F-LPPD-EY3W

Gashi, F. (2011). Türk ve Kosovalı öğrencilerin ölüm kaygısı üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Balkan Araştırmaları Dergisi, 2(1), 45-55.

Gençöz, T. ve Öncül, Ö. (2012). Examination of personality characteristics in a Turkish sample: Development of basic personality traits inventory. The Journal of General Psychology, 139(3), 194-216. DOI: 10.1080/00221309.2012.686932

Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2). DOI: 10.17860/efd.67011

Goodwin, R. D. ve Friedman, H. S. (2006). Health status and the five-factor personality traits in a nationally representative sample. Journal of Health Psychology, 11(5), 643-654. DOI: 10.1177/1359105306066610

Hounkpatin, H., Wood, A., Boyce, C. ve Dunn, G. (2015). An existential-humanistic view of personality change: Co-occurring changes with psychology well-being in a 10 year cohort study. Social Indicators Research, 121, 455-470. DOI: 10.1007/s11205-014-0648-0

Karakuş, G., Öztürk, Z. ve Tamam, L. (2012). Ölüm ve ölüm kaygısı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 21(1), 42-79.

Kesebir, P. (2014). A quiet ego quiets death anxiety: Humility as an existential anxiety buffer. Journal of Personality and Social Psychology, 106, 610-623. DOI: 10.1037/a0035814

Koçin, A. (2003). Ölüm gerçeğinin Türk kültürüne ve anadolu Türk şiirine yansıması. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(5), 135-160.

Kotov, R., Gamez, W., Schmidt, F. ve Watson, D. (2010). Linking “big” personality traits to anxiety, depressive, and substance use disorders: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 136(5), 768-821. DOI: 10.1037/a0020327

Lader, M. H. (1972). The nature of anxiety. British Journal of Psychiatry, 121(564), 481-191.

Lester, D., Templer, D. I. ve Abdel Khalek, A. (2007). A cross-cultural comparison of death anxiety: A brief note. Omega: Journal of Death & Dying, 54(3), 255-260. DOI: 10.2190/w644-8645-6685-358v

Levy, B., Celen-Demirtas, S., Surguladze, T. ve Sweeney, K. K. (2014). Stigma and discrimination: A socio-cultural etiology of mental illness. The Humanistic Psychologist, 42(2), 199-214. DOI: 10.1080/08873267.2014.893513

Mattingly, M. J. ve Sayer, L. C. (2006). Under pressure: Gender differences in the relationship between free time and feeling rushed. Journal of Marriage and Family, 68(1), 205-221. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2006.00242.x

McCrae, R. R. ve Costa, P. T., Jr. (2003). Personality in adulthood: A five factor theory perspective. New York, NY: The Guilford Press. DOI: 10.4324/9780203428412

Miller, A. D. ve Rottinghaus, P. J. (2014). Career indecision, meaning in life, and anxiety: An existential framework. Journal of Career Assessment, 22(2), 233-247. DOI: 10.1177/1069072713493763

Misra, R. ve McKean, M. (2000). College students' academic stress and its relation to their anxiety, time management, and leisure satisfaction. American Journal of Health Studies, 16(1), 41-51.

Neufeldt, D. E. ve Holmes, C. B. (1979). Relationship between personality traits and fear of death. Psychological Reports, 45(3), 907–910. DOI: 10.2466/pr0.1979.45.3.907

Sezer, S. ve Gülleroğlu, H. D. (2017). The predictive power of life satisfaction and self-esteem in existentıal anxieties. European Journal of Education Studies, 3(7), 329-344. DOI: 10.5281/zenodo.818076

Shumaker, D., Killian, K., Cole, C., Hruby, A. ve Grimm, J. (2017). Existential anxiety, personality type, and therapy preference in young adults. Journal of Humanistic Psychology. Advance online publication. DOI: 10.5281/zenodo.818076

Tedeschi, R. G. ve Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological inquiry, 15(1), 1-18. DOI: 10.1207/s15327965pli1501_01

Tillich, P. (1952a). The courage to be. New Haven, CT: Yale University Press.

Tillich, P. (1952b). Anxiety, religion, and medicine. Pastoral Psychology, 3(9), 11-17.

Türkiye İstatistik Kurumu (2019). İşgücü istatistikleri, işsizlik oranı (%) [Veri Dosyası]. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=72velocale=tr adresinden alınmıştır.

Weems, C. F., Costa, N. M., Dehon, C. ve Berman, S. L. (2004). Paul Tillich’s theory of existential anxiety: a conceptual and empirical analysis. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 17(4), 383–399. DOI: 10.1037/11321-001

Weems, C. F., Russell, J. D., Neill, E. L., Berman, S. L. ve Scott, B. G. (2016). Existential anxiety among adolescents exposed to disaster: linkages among level of exposure, PTSD, and depression symptoms. Journal of Traumatic Stress, 29, 466-473. DOI: 10.1002/jts.22128

Weinstock, L. M. ve Whisman, M. A. (2006). Neuroticism as a common feature of the depressive and anxiety disorders: A test of the revised integrative hierarchical model in a national sample. Journal of Abnormal Psychology, 115(1), 68-74. DOI: 10.1037/0021-843X.115.1.68

White, W. ve Handal, P. J. (1991). The relationship between death anxiety and mental health/distress. OMEGA-Journal of Death and Dying, 22(1), 13-24. DOI: 10.2190/YBTU-176L-D48C-YQK8

Wilkowski, B. M., Robinson, M. D. ve Meier, B. P. (2006). Agreeableness and the prolonged spatial processing of antisocial and prosocial information. Journal of Research in Personality, 40, 1152–1168. DOI: 10.1016/j.jrp.2005.12.004

Williams, P. G., Rau, H. K., Cribbet, M. R. ve Gunn, H. E. (2009). Openness to experience and stress regulation. Journal of Research in Personality, 43(5), 777-784. DOI: 10.1016/j.jrp.2009.06.003

Wong, P. T. P. (2010). What is existential positive psychology? International Journal of Existential Psychology & Psychotherapy, 3(1). Erişim adresi: http://journal.existentialpsychology.org/index.php/ExPsy/article/view/166

van Bruggen, V., Vos, J., Westerhof, G., Bohlmeijer, E. ve Glas, G. (2015). Systematic review of existential anxiety instruments. Journal of Humanistic Psychology, 55(2), 173–201. DOI: 10.1177/0022167814542048

Yalom, I. D. (2018). Varoluşçu psikoterapi. İstanbul: Pegasus.

Yazgan İnanç, B. ve Yerlikaya, E. (2016). Kişilik kuramları. Ankara: Pegem Akademi.

Yıkılmaz, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde varoluşsal kaygı: Erken dönem uyum bozucu şemalar, kontrol odağı ve travma sonrası gelişimin yordayıcılığı. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Yıldız, M. (1999). Savaş tecrübesi yaşayan Boşnaklar arasında ölüm kaygısı: Türk örneklemle karşılaştırmalı bir çalışma. D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12, 147-162.

Yukay Yüksel, M., Güneş, F. ve Akdağ, C. (2017). Investigation of the death anxiety and meaning in life levels among middle-aged adults. Spiritual Psychology and Counseling, 2, 165–181. DOI: 10.12738/spc.2017.2.0024

Kaynak Göster

APA Demi̇r, Ş , İki̇zer, G . (2020). Varoluşsal Kaygının Kişilik, Sağlık ve Demografik Özellikler İle İlişkisi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (4) , 352-368 . DOI: 10.18026/cbayarsos.648986