ÜSTGERÇEKLİK VE TURİZMİN SONU

Postmodern dönemde ortaya çıkan gelişmelerle birlikte kentlerin de yeniden inşası gündeme gelmiştir. Günümüzde kentler, artık sadece gündelik yaşamın sürdürüldüğü sıradan mekânlar değil, aynı zamanda bireylerin alışveriş, eğlence ve gezi gibi birçok ihtiyaç ve isteklerine de cevap verebilen, turistik cazibe merkezleri haline gelmiştir. Böylece turizm etkinlikleri, zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde her zaman ve her yerde gerçekleştirilebilen bir faaliyete dönüşmüştür. Bu çalışmanın amacı, postmodernizmin unsurlarından üstgerçekliğe ilişkin uygulamaların turizme yansımaları hakkında bir değerlendirmede bulunmaktır. Bu bağlamda, üstgerçeklik uygulamalarının turizme yansımaları, “turizmin sonu” söylemi ile irdelenmiş ve bu söylemin teorik temelleri incelenmiştir. Üstgerçeklik uygulamalarının teorik temeller çerçevesinde tartışıldığı bu çalışmada sonuç olarak, genel kabul görmüş turizm tanımlarının sorgulanması gerekliliği kanısına varılmıştır.

The reconstruction of the cities has come out in the postmodern period in which a lot of changes emerged. Today, the cities are no longer just the ordinary places of everyday life, but also have become tourist attractions meeting the individuals’ needs and desires, such as shopping, entertainment, sightseeing, etc. Thus, tourism activities have been transformed into the activities which can be carried out every time and everywhere regardless of time and space. The purpose of this study is to make assessments on the reflections of hyperreality applications in tourism. In this context, the reflections of hyper reality applications in tourism have been examined in the framework of the discourse "the end of tourism" and the theoretical basis of this discourse was also discussed. As a result, in this study discussing the applications of hyperreality in theoretical perspectives, it is emphasized that the generally accepted definitions of tourism should have been questioned

Kaynakça

ADUGİT, Yavuz (2013), “Göreli Mekânlarda Ahlâki Kayıtsızlık”, FLSF-Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar/ 15: 1-24.

ALTÉS ARLANDİS, Alberto (2012), “Towards The End of Tourism: Global Architecture, Fantasy and Void in The Age of Withdrawal”. A: Conference of the International Forum on Urbanism. "6th Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU): TOURBANISM. Barcelona, 25-27 gener". Barcelona: IFoU, 2012: 1-9.

AYTAÇ, Ömer (2006), “Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 /1: 27-53

BABACAN, Muazzez ve ONAT, Ferah (2002), “Postmodern Pazarlama Perspektifi”, Ege Akademik Bakış, 1/2: 12-20

BATI, Uğur (2007), “Kentin Postmodernitesi: “Postmodern Tüketim Kültürü Işığında Hedonik Bir Biçim Olarak Kent Tasarımı”, İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, 5/4:31-54.

BAUDRILLARD, Jean (1981), Simulacres et Simulation. çev. Oğuz Adanır. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon, 6. Basım, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

BAUDRILLARD, Jean (1983), Simulations. Translated by. Paul Foss, Paul Patton, and Philip Beitchman. New York: Semiotext[e].

BAUDRILLARD, Jean (1987a), Forget Foucault. New York: Semiotext[e]. akt. BEST, Steven ve Kellner, Dougles (1998), Postmodern Teori Eleştirel Soruşturmalar, (çev. Mehmet Küçük), 1. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

BAUDRILLARD, Jean (1987b), When Bataille Attacked the Metaphysical Principle of Economy. Canadian Journal of Political and Social Theory. 11/3: 57-62. akt. BEST, Steven ve Kellner, Dougles (1998), Postmodern Teori Eleştirel Soruşturmalar, (çev. Mehmet Küçük), 1. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

BAUDRILLARD, Jean (1992), “L'Illusion de la fin: ou La greve des evenements, Galilee: Paris”, Translated by Charles Dudas, Reversion of History, York University, Canada.

BAUDRILLARD, Jean (1995), Kötülüğün Şeffaflığı Aşırı Fenomenler Üzerine Bir İnceleme, (çev. Emel Abora ve Işık Ergüden), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

BAUDRILLARD, Jean (1996), “The Conspiracy of Art”. Chicago: University of Chicago Press, (çev. Elçin Gen ve Işık Ergüden-2010), Sanat Komplosu, 1. Basım, İletişim Yayınevi, İstanbul. BAUDRILLARD, Jean (2003), Toplumsalın Sonu, (çev. Oğuz Adanır), 3. Baskı, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

Sessiz Yığınların Gölgesinde

BAUDRILLARD, Jean (2008), Tüketim Toplumu, (çev. Hazal Deliçaylı-Ferda Keskin), 3. Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

BAUDRILLARD, Jean (2011), Simülakrlar ve Simülasyon, (çev. Oğuz Adanır), 6. Basım, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

BAUMAN, Zygmunt (2000), Postmodernlik ve Hoşnutsuzklukları, (çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

BAYAR BRAVO, Işıl (2006), “Tarihin Sonuna İlişkin Fikirler: G.W.F. Hegel, K. Marks, F. Fukuyama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7/1: 37-58

BAYHAN, Vehbi (2011), “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu : “Tüketiyorum Öyleyse Varım”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, 43/Özel Sayı 1: 221-248.

BELL, Daniel (1980), “Beyond Modernism, Beyond Self”, Sociological Journeys, Londra: Heinemann.akt. Featherstone, Mike, (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (çev. Mehmet Küçük), 2. Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

BERMAN, Marshall (2010), Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, (çev. Ümit Altuğ ve Bülent Peker), 13. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.

BEST, Steven ve Kellner, Dougles (1998), Postmodern Teori Eleştirel Soruşturmalar, çev. Mehmet Küçük, 1. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

BOCOCK, Robert (2009), Tüketim, (çev. İrem Kutluk), 3. Baskı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

DAĞTAŞ, Erdal ve DAĞTAŞ, Banu (2006), “Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları, Boş Zamanlar ve Medya Üzerine Bir Literatür Taraması”, Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi. 4/14: 4-31.

DANTO, Arthur Coleman (1984), The End of Art. In The Death of Art, (Ed). Berel Lang, NY: Haven Publishers.

DANTO, Arthur Coleman (1996), After the End of Art Contemporary Art And The Pale of History, Princeton Universty Press.

DEBORD, Guy (2010), Gösteri Toplumu, (çev. Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent), 3. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

DEMİRKAYA, Hilmi (2003), “Eleştirel Düşünme Kuramının Lise Coğrafya Programı Üzerindeki Etkileri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36/1-2: 97-106.

ECO, Umberto (1986) Reflections on The Name of the Rose. London: Martin Secker & Warburg Limited. akt. FINNEGAN, Nuala. (2007). Ambivalence, Modernity, Power. Women and Writing in Mexico Since 1980. Peter Lang AG, International Academic Publishers, 1.Edition. Bern.

ERİNÇ, Sıtkı M. (1994), “Postmodernizmin Tanımı”, Anadolu Sanat, Aralık/2: 31-45

FEATHERSTONE, Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (çev. Mehmet Küçük), 2. Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

FIRAT, A. Fuat ve SHULTZ, Clifford J. (1997), “From Segmentation to Fragmentation Markets and Marketing Strategy in The Postmodern Era”, European Journal of Marketing, 31/3-4:183-207.

Fransızca Sözlük (2014), Simulacre Sözcük Anlamı, (Çevrimiçi): http://www.fransizcasozluk.gen.tr/sozluk.php?word=Simulacre. (28.02.2014).

FUKUYAMA, Francis (1989), The End of History?, The National Interest 16 (Yaz). [Tarihin Sonu Mu?. Fukuyama – Marx- Modernite, (Der. Christopher Bertram, Andrew Chitty). (çev. Kamili Kurtul), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006]. akt. RITZER, George (2011b), Küresel Dünya, çev. Melih Pekdemir, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

FUKUYAMA, Francis (1992), The End of History and The Last Man. New York, Free Press [Tarihin Sonu ve Son İnsan, (çev. Zülfü Dicleli), Profil Yayıncılık, 2. Basım İstanbul, 2011]. akt. RITZER, George (2011b), Küresel Dünya, çev. Melih Pekdemir, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

GALE, Tim (2009), “Urban Beaches, Virtual Worlds and ’The End of Tourism”. Mobilities. 4/1: 119-138.

GOTTDIENER, Mark (2005), Postmodern Göstergeler. Maddi Kültür ve Postmodern Yaşam Biçimleri, (çev. Erdal Cengiz ve Arhan Nur), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.

HARVEY, David (1989), The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell Cambridge MA & Oxford UK.

HARVEY, David (1993), “Postmodernizme Bakış”, Birikim Dergisi. Mayıs/49: http://www.birikimdergisi.com/Birikim/dergiyazi.aspx?did=1&dsid=47&dyid= 55-59. 1474&yazi=Postmodernizme%20Bir%20Bak%FD%FE. (21.03.2014).

JAMESON, Fredric (2005), Kültürel Dönemeç, çev. Kemal İnal. Birinci Baskı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

KELLNER, Dougles (2001), “Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin İnşası”, (çev. Gülcan Seçkin), Doğu Batı Üç Aylık Düşünce Dergisi, 4/15:187-219.

KELLNER, Dougles (1994), “Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Bazı Meydan Okumalar”, içinde, Modernite Versus Postmodernite, çev. Mehmet Küçük, 2. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, s.227-258.

LASH, Scott ve URRY, John (1994), Economies of Signs and Space, Sage Publication. London. LIPOVETSKY, Gilles (1989), l’individualisme contemporain. Paris: Folio. akt. van WESEMAEL, Sabine. (2005). “L’ère du vide”. Ri.L.Un.E. (Revue des Littératures de l’Union Européenne) 1: 85-97.

L’ère du vide. Essais sur

LYATORD, Jean-François (1979), The Postmodern Condition. Manchester University Press. (1984) Minneapolis. University of Minnesota Press. akt. Kellner, Dougles (1994), “Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Bazı Meydan Okumalar” içinde. Modernite Versus Postmodernite, çev. Mehmet Küçük, 2. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, s.227-258.

McLUHAN, Marshall (1962), The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Universty of Toronto Press.

ODABAŞI, Yavuz (2004), Postmodern Pazarlama, MediaCat, İstanbul.

ÖLÇER ÖZÜNEL, Evrim (2011), “Kültür Turizminde “Yöresel” ve “Otantik” Olanı Sorgulamak ve Tüketilmiş Mekânları Yeniden Üretmek Üzerine”, Turkish Studies, 6/4: 255-262

ÖZCAN, Burcu (2007), “Tüketim, Risk ve Bireyselliğin Modern Dönemde Artan Önemi”. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 36: 83-98.

RITZER, George (2011a), Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, (çev. Şen Süer Kaya), 2. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

RITZER, George (2011b), Küresel Dünya, (çev. Melih Pekdemir), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

SENNETT, Richard (1999), Gözün Vicdanı Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam, (çev. Süha Sertabiboğlu ve Can Kurultay), 1. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

TURAN, Müslüm (2007), “Nihilizm ve Jean Baudrillard”, Erzican Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EÜHFD), XI/1-2: 87-103.

ULU, Ali ve KARAKOÇ, İlknur (2004), “Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi”, Planlama. TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 3/29: 59- 67.

UNWTO (United Nations World Toruism Organization) (2014), “2013 International Tourism Results and Prospects for 2014”, (Çevrimiçi): http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_fitur_2014_hq_jk _1pp_0.pdf (26.02.2014).

URRY, John (1995), Consuming Places, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.

URRY, John (1999), Mekânları Tüketmek, (çev. Rahmi. G. Öğdül), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

URRY, John (2009), Turist Bakışı, (çev. Enis Tataroğlu ve İbrahim Yıldız), Bilge Su Yayıncılık, Ankara.

UZUNÇARŞILI BAYSAL, Cihan (2012), “Disneyleşen İstanbul: Kentin Ruhu Ölürken”, Mimar ve Mühendis, 65/ Mart-Nisan: 92-95.

VATTIMO, Gianni (1992), The Transparent Society, trans. David Webb.

Baltimore: Johns Hopkins University Press. akt. FIRAT, A. Fuat ve Venkatesh, Alladi (1995), “Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption”, The Journal of Consumer Research, 22/3: 239-267.

WESEMAEL, Sabine van. (2005), “L’ère du vide”. Ri.L.Un.E. (Revue des Littératures de l’Union Européenne) 1: 85-97.

YANIKLAR, Cengiz (2006), Tüketimin Sosyolojisi, Birey Yayıncılık, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Aktaş Polat, Y . (2015). ÜSTGERÇEKLİK VE TURİZMİN SONU . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (1) , 120-137 . DOI: 10.18026/cbusos.08593