Spor Bilimleri, İlahiyat ve Müzik Eğitimi Öğrencilerinin İyi Oluş Durumlarının Karşılaştırılması

‘İyi oluş’ insanın kendi hayatındaki durumunu nasıl gördüğüyle ilgili bir kavramdır. Araştırma müziğin, ibadetin ve bedensel aktivitenin iyi oluşa etki etme durumu ile ilgili fikir edinebilme amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında (n=86), İlahiyat (n=97) ve Spor Bilimleri Fakültesinde (n=79) okuyan öğrenciler (n= 262) dâhil edilmiştir. Veriler, iyi oluş ölçeği (PERMA) ile toplanmıştır. PERMA puanının yıllara ve fakülteye göre durumuna ilişkin verilerin analizinde ANOVA, GANO ile ilişkisinin analizinde Pearson Korelasyon katsayısı ve cinsiyete göre ilişkisinin analizinde ise t-testi kullanılmıştır. Araştırmada diğer bölümlerden daha fazla spor ile uğraşan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin diğer iki gruptan anlamlı olarak daha yüksek iyi oluş puanlarına sahip oldukları görülmüştür. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Olumlu Duygular, Bağlanma, Anlam ve Başarı alt boyut puanlarının da diğer öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet, GANO ve eğitim yılı değişkenlerine göre iyi oluş durumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Comparison of the Well-Being of Students of Sports Sciences, Theology and Music Education

‘Well-being’ is a concept related to how one sees the situation in his own life. The research was carried out in order to get an idea about the effect of music, worship and physical activitymon well-being. Students (n = 262) studying in Bursa Uludağ University, Department of Music Education (n = 86), Theology (n = 97) and Sport Sciences (n = 79) were included in the study. Data were collected by well-being scale (PERMA). In analyzing the data ANOVA, t-test Pearson Correlation coefficient was used. In the study, it was found that the students of the Faculty of Sport Sciences who deal with more sports than other departments have significantly higher well-being scores than the other two groups. It was determined that the Positive Emotions, Engagement, Meaning and Accomplishment sub-dimension scores of the Faculty of Sports Sciences students were significantly higher than other students. There was no statistically significant difference in students' well-being according to gender, academic grade-point averages and education year variables.

Kaynakça

Bieligmeyer, S., Helmert, E., Hautzinger. M., & Vagedes, J. (2018). Feeling the sound – short- term effect of a vibroacoustic music intervention on well-being and subjectively assessed warmth distribution in cancer patients—A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine, 40, 171-178

Carr, A. (2016). Pozitif psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Costigan, S. A., Lubans, D. R., Lonsdale, C., Sanders, T. & Cruz, B. P. (2019). Associations between physical activity intensity and well-being in adolescents. Preventive Medicine, 125, 55-61. DOI:10.1016/j.ypmed.2019.05.009

Dağ, A., Korkutaata, R. & Özavcı (2019). Sportif etkinlik işletmelerinde çalışan personelin öznel iyi oluş düzeyleri ile yaşam doyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Spor Egzersiz & Antrenman Bilimi Dergisi, 5(3), 154–162.

Department of Health (n.d) The relationship between wellbeing and health. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/295474/The_relationship_between_wellbeing_and_health.pdf

Diener, E. (2009). The science of well-being. the collected works of Ed Diener. Heidelberg London New York: Springer Dordrecht.

D’raven, L. L., & Pasha-Zaidi, N. (2016). Using the PERMA Model in the United Arab Emirates. Social Indicators Research, 125(3), 905–933.

Ellison, C. G. (1991). Religious involvement and subjective well-being. Journal of Health and Social Behaviour, 32, 80-99.

Erdoğan, F. (n.d). İyi oluş nedir? Retrieved from https://fatierdogan.com/psikolojik-iyi-olus

Greaves, C. J., & Farbus, L. (2006). Effects of creative and social activity on the health and well-being of socially isolated older people: outcomes from a multi-method observational study. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 126(3), 134–142.

Hays, T. (2005). Well-being in later life through music. Australasian Journal on Ageing, 24, 28–32.

Demirci, İ., & Ekşi, F. (2015) Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: EPOCH Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3(3), 9-30.

Jin, Y., Carson, V., Pabayo, R., Spence, J, C. Tremblay, M., & Lee, E. (2019). Associations between utilitarian walking, meeting global physicalactivity guidelines, and psychological well-being among South Korean adolescents . Journal of Transport & Health, 14, 1-10.

Kardaş, F., & Yalçın, İ. (2019). Türkiye’de iyi oluş ile ilgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1423-1433. DOI:10.24106/kefdergi.2799

Khalek, A., & Ahmed M. (2009). Religiosity, subjective well-being, and depression in Saudi children and adolescents. Mental Health, Religion & Culture, 12(8), 803-815. DOI: 10.1080/13674670903006755.

Koç, M., & Keklik, İ., (2020). Hacettepe Üniversitesi’nde çalışan araştırma görevlilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin yordanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 107-119.

Koenig, H. G., Mc Cullough, M., & Larson, D. B. (2001). Handbook of religion and health . New York: Oxford University Press.

Korkmaz, Erdoğruca, N. (2012). Tanrıya bağlanma ve psikolojik iyi olma. Toplum Bilimleri Dergisi, 6(12), 95-112.

Lee, J., Krause, A. E., Davidson, & J. W. (2017). The PERMA well-being model and music facilitation practice: Preliminary documentation for well-being through music provision in Australian schools. Research Studies in Music Education, 39(1), 73–89.

Öztürk, A., & Çetinkaya, R. S. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile tinsellik, iyimserlik, kaygı ve olumsuz duygu düzeyleri arasındaki ilişki. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42, 335-356.

Panza, G. A., Taylor B. A. , Thompson, P. D., White C. M., & Pescatello, L. S. (2019). Physical activity intensity and subjective well-being in healthy adults. Journal of Health Psychology, 24(9) 1257–1267.

Paul Downward & Simona Rasciute (2011). Does sport make you happy? An analysis of the well‐being derived from sports participation, International Review of Applied Economics, 25(3), 331-348. DOI: 10.1080/02692171.2010.511168

Perma, (n.d). Perma Theory Of Well-Beıng And Perma Workshops. Retrieved from https://ppc.sas.upenn.edu/learn-more/perma-theory-well-being-and-perma-workshops.

Ploukou, S., & Panagopoulou, E. (2018). Playing music improves well-being of oncology nurses. Applied Nursing Research, 39. 77-80.

Rickard Nikki, S., & Mcferran, K. (2011). Müzikle Yaşam Boyu Etkileşim: Ruh Sağlığı ve Refahı İçin Yararları, Nova Science Publishers, Incorporated,. ProQuest Ebook Central, Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com/lib/uludag-ebooks/detail.action?docID=3021320.

Ryff CD (1989) Happiness is everything, or is it? Explorations of the meaning of psychological wellbeing. J Pers Soc Psychol, 57, 1069-1081.

Sezer, F. (2013). Psikolojik iyi olma durumu üzerine etkili faktörler. NWSA-Education Sciences, 8(4), 489-504.

Sharma, S. & Singh K., (2019) Religion and well-being: the mediating role of positive virtues. J Relig Health, 58, 119–131. https://doi.org/10.1007/s10943-018-0559-5

Singh, K., & Raina, M. (2019). Demographic correlates and validation of PERMA and WEMWBS scales in Indian adolescents. Child Indicators Research https://doi.org/10.1007/s12187-019-09655-1

Tiliouine, H., Cummins, R. A., & Davern, M. (2009). Islamic religiosity, subjective well-being, and health. Mental Health, Religion & Culture, 12(1), 55-74.

Tuzgöl Dost, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri. (Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Türkmen, M. (2012). Öznel İyi Oluşun Yapısı ve Anababa Tutumları, Özsaygı Ve Sosyal Destekle İlişkisi: Bir Model Sınaması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 41-73.

Türköz, S. & Şahin Kıralp, F. S. (2019). Öğretmen adaylarının öznel iyi oluş, algılanan sosyal destek ve kendini saklama düzeylerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 51-66. DOI: 10.7822/omuefd.529526.

Western, M., & Tomaszewski, W. (2016). Subjective Wellbeing, Objective Wellbeing and Inequality in Australia. PLoS One, 11(10), 1-20. DOI: 10.1371/journal.pone.0163345 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5047468/

Yalçın, İ (2014) İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye’de yapılmış çalışmaların meta analizi. Türk Psikiyatri Dergisi, 25, 1-12.

Yaşar Yılmaz, K., & Çetinkaya, R. (2019). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri: Psikolojik ve demografik değişkenlerin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 165-177. DOI: 10.17679/inuefd.3317

Kaynak Göster

APA Onuray Eği̇lmez, H . (2020). Spor Bilimleri, İlahiyat ve Müzik Eğitimi Öğrencilerinin İyi Oluş Durumlarının Karşılaştırılması . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (4) , 297-310 . DOI: 10.18026/cbayarsos.695929