Split Limanı’nın Uluslararası Ticarete Açılması ve Split-Dubrovnik Rekabeti (1590-1645)

Dubrovnik Limanı, kuruluşundan itibaren Dalmaçya kıyılarında Balkanlarla Adriyatik Denizi’ni birbirine bağlayan ve buradan başta İtalya limanları olmak üzere Akdeniz’in diğer liman ve iskeleleriyle bağlantı sağlayan en önemli liman olmuştur. Dubrovnik Cumhuriyeti’nin 1459’da Osmanlı İmparatorluğu’nun bir haraçgüzarı haline gelmesi ve Venedik Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki ticari hegemonyasına karşı başlatılan savaşta Dubrovniklilerin en fazla desteklenen tüccar taifesi konumuna gelmeleri, şehir limanının jeo-ekonomik önemini bir kat daha arttırmıştır. Dubrovnik Limanı Dalmaçya’daki başat önemini 1590’da Split Limanı’nın Osmanlı-Venedik ortaklığında bir uluslararası transit ticaret limanı olarak kurulmasına kadar tekel olarak sürdürmüştür. Split Limanı’nın 1592’de hizmete açılmasından itibaren Dubrovnik Limanı’nın bu gelişmeden ekonomik, sosyal ve stratejik yönlerden etkilenmesi, Split’e karşı rekabet gayretleri, Split sayesinde Boşnak ve Venedikli tacirler arasında kurulan işbirliği ile bunun Dubrovniklilere yansımaları ve Split Limanı üzerinden gelişen ticari aktivitelerde karşılaşılan problemler gibi meseleler bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Makale, Osmanlı ve Dubrovnik arşivlerinden elde edilen belgeler ışığında ve tarih literatüründen faydalanılarak inşa edilmiştir.

Split Port’s Establishment for International Trade and Rivalry between Split and Dubrovnik (1590-1645)

The port of Dubrovnik, situated in Dalmatian shores, links Balkans with Adriatic Sea. Throughout history, it also established a connection between Italian and other Mediterranean ports. The Republic of Dubrovnik had become a tributary state for the Ottoman Empire in 1459. Moreover, Ragusan traders took on the most supported traders during the wars against Venice, so that the importance of the city port increased. The Port of Dubrovnik had maintained its monopoly until the establishment of the port of Split as a international port in 1590. This study is to aim to deal with economic, social and strategic effects that negatively hit the port of Dubronik with the emergence of Split port, and its reflection to the Dubrovnik port, problems arisen from the commercial activities over Split port. During this study, the material sources have been obtained from Ottoman and Dubrovnik archives and modern studies.

Kaynakça

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maliyeden Müdevver Defterler Tasnifi (MAD. d), no. 6004.

BOA, Düvel-i Ecnebiyye Defteri (A. DVNS. DVE. d.), no: 13/1.

Dubrovnik Devlet Arşivi (Državni Arhiv u Dubrovnik: DAD), Diplomata et Acta (DA.), Acta Turcarum (7/2.1) Tasnifi, Svezak (sv.) 11, broy (br.) 518 .

Kaynak Göster

APA Yemişçi, C . (2021). Split Limanı’nın Uluslararası Ticarete Açılması ve Split-Dubrovnik Rekabeti (1590-1645) . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 265-284 . DOI: 10.18026/cbayarsos.803502