Şiirin Sultanı Baki

malumudur; derin bir konudur “aşk”; mecazîsi ile, ilâhîsi ile… Bâkî de biliyor bunu; bu sebeple, aşk, tezâhürleri ve sonuçları ile ilgili uzun ve derin açıklamalar yapıyor. Bugüne kadar kendisi hakkında konuşulanların aksine, tamamen maddi aşktan bahsetmediğini, çoğu şiirinin tasavvuf kaynaklı olduğunu anlatıyor. Yazara göre Bâkî, Osmanlı Devletinde en yüksek dinî makamlara kadar gelmiş, şeyhülislamlığa aday olmuş bir şahsiyettir. Bu sebeple şiirlerini salt bir estetik örtüye büründürse de gördüğü eğitimin, aldığı medeniyet, kültür ve terbiye gereği terennüm ettiği aşk, açık ya da imalı bir biçimde ilâhî bir yön taşır. Bu şiirlere örnekler de verilir. Daha sonra şairimiz

Şiirin Sultanı Baki

Kaynak Göster

APA Yıldız, A . (2013). Şiirin Sultanı Baki . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (2) , 558-560 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/4064/53580