MUHASEBE EĞİTİMİNDE VERİLEN TEORİK BİLGİ İLE MUHASEBE SEKTÖR UYGULAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖLÇÜLMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte gerek ulusal gerekse de uluslararası ticarette önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak, işletmeler yapmış oldukları ticari faaliyetleri, ilgili kişi ve kurumlara doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir biçimde sunması için muhasebeye ihtiyaç duyacaktır. Bu anlamda muhasebe, bütün işletmelerin göz önünde bulundurması gereken önemli bir unsur olmuştur. Muhasebenin bu derece önemli bir yapıya sahip olması, muhasebe faaliyetlerini yerine getirecek kişilere olan ihtiyacı arttırmış ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için Türkiye’de birçok lisans ve önlisans düzeyinde muhasebecilik mesleğine yönelik bölümler açılmıştır. Ancak, her sektörde olduğu gibi muhasebecilik sektöründe de eğitim döneminde verilen teorik bilgiler ile sektör uygulamaları arasında farklılıkların olması önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının lisans veya önlisans düzeyinde muhasebe alanında almış oldukları eğitim ile sektör uygulamaları arasında belirli bir farklılığın olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaçla, Aydın Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO)’na kayıtlı mali müşavirlere basit tesadüfi örnekleme yoluyla mülakat yöntemi yapılıp teorik bilgi ile sektör uygulaması arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.

MEASURING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE THEORETICAL KNOWLEDGE GIVEN IN ACCOUNTING EDUCATION AND THE ACCOUNTING SECTOR PRACTICES: EVIDENCE FROM AYDIN

The process of globalization led to essential developments both in national and international trade. In parallel with these developments, firms need accounting as a core element to present their business activities correctly, credibly, comparably and understandably. In this sense, accounting became an important element for all firms. To meet the need for qualified work force in the area of accounting, a good number of associate degree and undergraduate degree programs are established in Turkey. However as in all sectors, the differences between theoretical knowledge gathered through education and sectoral practices present a problem in accounting sector as well. The aim of this study is to identify if there is a significant difference between the theoretical knowledge in associate degree and undergraduate degree accounting education and the accounting sector practices. For this purpose, an interview study is implemented to independent accountants registered to Aydın Chamber of Certified Public Accountants with a simple random sampling method in order to reveal the relationship between theoretical knowledge and implementation of sector

Kaynakça

CHIA, Yew Ming (1995), “Decentralization, Management Accounting System (MAS), Information Characteristics and their Interaction Effects on Managerial Performance: A Singapore Study”, Journal of Business Finance and Accounting, vol:22, no: 6, September, pp: 811-830.

ÇÜRÜK, Turgut ve DOĞAN, Zeki (2002), “Muhasebe Ders ve İçeriklerinin Üniversitelerden Taleplerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, sayı:1, cilt:17, ss.107-126.

DİNÇ, Engin ve KAYA, Uğur (2006), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Ahlakı Kuralları Açısından Hizmet Satın Alanlar Tarafından Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, sayı:17, cilt:5, ss.139-152.

DURAK, Gökhan (2009), Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresi’nde Faaliyet Gösteren Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Edirne.

DURSUN, Âdem (2006), Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

HANSEN, Don, MOWEN, Maryanne ve GUAN Liming (2007), “Cost Management, Accounting and Control”, South-Western Learning, Mason.

HYVÖNEN, Timo (2003), “Management Accounting and Information Systems: ERP Versüs BoB”, Europen Accounting Review, vol:12, no:1, pp:155-173.

KARAPINAR, Aydın (2001), “Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Muhasebe Eğitimi ve Ülkemiz Muhasebe Eğitimi ile Karşılaştırılması”, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 23-27 Mayıs, Antalya, ss. 211-231.

MURTHY, Uday S. ve WIGGINS, Casper E. (1999), “A Perspective on Accounting Information Systems Research”, Journal of Information Systems, vol:13, no:1, pp.3-6.

OKAY, Suat (2011), Muhasebe Hata ve Hilelerinin Meslek Etiği Açısından İrdelenmesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaman.

PAKSOY, H. Mustafa, AKBULUT, Ramazan ve AYDIN, Vehbi. (2005), “Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliğinin Harran Üniversitesi Özelinde İncelenmesi ve Geleceğe İlişkin Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, sayı:15, cilt:5, ss.73-105.

ŞENGEL, Salim (2011), “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu ve Bir /documents/national_presantations/ul12.pdf tarihi:25.12.2014).

http://icongfesr2011.tolgaerdogan.net- (Erişim

YAYLA, Hilmi Erdoğan ve CENGİZ, Ekrem (2005), “Muhasebe Mesleğinin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, sayı:16, cilt:5, ss:147-168.

Kaynak Göster

APA Köroğlu, Y , Kaderli, D , Zeytun, A . (2015). MEASURING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE THEORETICAL KNOWLEDGE GIVEN IN ACCOUNTING EDUCATION AND THE ACCOUNTING SECTOR PRACTICES: EVIDENCE FROM AYDIN . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 289-302 . DOI: 10.18026/cbusos.26193

21055 13506

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KABİLİYETİNİN HİZMET KALİTESİNE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Araş. Gör. İsmet GÜNEŞ, Assoc. Prof. Dr. Fauziah SH. AHMAD

RİSK VE MALİYET ALGILARININ TEKNOLOJİ KABULÜNE ETKİLERİ: TURİSTLERİN ONLİNE REZERVASYON KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Assist. Prof. Volkan ÖZBEK, Lect. Mustafa GÜNALAN, Assist. Prof. Fatih KOÇ, Nisa ŞAHİN, Eda KAŞ

Etik Liderlik Tarzı, Duyarsızlaşma ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Altan AYAN

Finansal Hizmet Sektöründe Siber Güvenlik Riskleri ve Çözüm Yolları: Ödeme Sistemleri ve Tedarik Zinciri Bütünlüğü

Dr. Hamdi YEŞİLYURT

Mobil Telefon Tercihinde Etki Faktörleri-Kırgızistan’daki Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

Doç. Dr. Cihat POLAT, Yrd. Doç. Dr. Azamat MAKSUDUNOV

Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Cemile ÇETİN

Alman Federalizminin Tarihsel Süreçteki Gelişimi

Cafer KARADAĞ

Nikaragua Divan Kararları Işığında Kuvvet Kullanma ve Meşru Müdafaa Sorunu

Araş. Gör. Eren YILMAZ, Araş. Gör. Orhan IRK

Çöpten Geri Dönüşüme Giden Yolda Sürdürülebilir Tüketiciler

Araş. Gör. Meftune ÖZBAKIR UMUT, Yrd. Doç. Dr. Yusuf TOPUZ, Prof. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU

Perakende Mağazacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bir Araştırma

Dr. Mustafa KARADENİZ, Gökhan DEMİRKAN