Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsal Yönetim Arasındaki İlişki: Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşlerine Yönelik Bir Araştırma

İşletmelerin sürekliliği açısından muhasebe bilgi sistemleri ve kurumsal yönetim uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Meslek mensupları, muhasebe faaliyetlerini yerine getiren önemli meslek gruplarıdır. Meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yerine getirirken önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle meslek mensuplarının muhasebe bilgi sistemi ve kurumsal yönetim konusundaki düşünceleri önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının, muhasebe bilgi sistemi ve kurumsal yönetim arasındaki ilişki hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada, frekans ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; muhasebe meslek mensupları, muhasebe bilgi sistemi ve kurumsal yönetim arasında ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Muhasebe bilgi sistemi ve kurumsal yönetim arasındaki ilişki hakkındaki ifadelere de katıldıkları tespit edilmiştir.

The Relationship between Accounting Information System and Corporate Governance: A Study on the Perceptions of Members of Accounting Profession

Accounting information systems and corporate governance practices are of great importance for the continuity of businesses. Members of the profession are important groups of the profession who conduct accounting practices. Members of the profession have important responsibilities while conducting professional practices. Therefore, the perceptions of members of the profession about the accounting information system and corporate governance are of importance. The aim of this study is to determine the perceptions of members of the accounting profession about the relationship between accounting information system and corporate governance. Frequency and one-way variance analyses have used in the study. According to the study results, members of the accounting profession stated that there is a relationship between the accounting information system and corporate governance. It is determined that they agreed on the statements about the relationship between accounting information system and corporate governance. Furthermore, data have obtained that there are significant differences in terms of age and professional experience among accounting professionals.

Kaynakça

AKGÜN Ali İhsan, KILIÇ Selçuk (2013), “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetiminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa, Cilt: 20, Sayı: 2, s.21-36.

AYSAN Mustafa A. (2007), “Muhasebe ve kurumsal yönetim”, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), Sayı: 35, s.17-24.

DİNÇ Engin, VARICI İdris (2008), “Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurumsallaşma Düzeyine Etkisi: Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: X, Sayı: I, s.67-85.

DİNÇ Engin, ABDİOĞLU Hasan (2009), “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB-100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 21, s.157-184.

DİNÇ Engin, Aykut KARAKAYA (2014), “Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsallaşma Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 27, Nisan, s. 21-50.

EL-HELALY Moataz, SHEHATA F. Nermeen, EL-SHERIF Reem (2018), “National Corporate Governance, GMI Ratings And Earnings Management A Country Level Study”, Asian Review Of Accounting, Vol: 26, No: 3, pp. 373-390.

KADERLİ Yusuf, KÖROĞLU Çağrı (2014), “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi İle Kurumsal Yönetim Anlayışı Arasındaki İlişki”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 63, Temmuz, s. 21-37.

KALMIŞ Halis, DALGIN Burcu (2010), “Muhasebe Bilgilerinin Karar Almada Kullanımının Önemi ve Çanakkale’de Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 46, Nisan, s.112-128.

KILIÇ Metin, BENLİGİRAY Yılmaz (2012), “Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Süreci”, Denetişim, Sayı: 9, s. 60-73.

LI Weian (2018), “Corporate Governance Evaluation Of Chinese Listed Companies”, Nankai Business Review International, Vol:9, No: 4, pp.437-456.

SRIVASTAVA Varnita, DAS Niladri, PATTANAYAK Jamini Kanta (2018), “Corporate Governance: Mapping The Change”, International Journal Of Law And Management, Vol: 60, No:1, pp. 19-33.

SÜRMELİ Fevzi, ERDOĞAN Melih, ERDOĞAN Nurten, BANAR Kerim, SEVİM Adnan, KAYA Ergün (2011), Muhasebe Bilgi Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1736, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 895, 5. Baskı.

TEKŞEN Ömer, COŞKUN Ali, DALĞAR Hüseyin (2011), “Muhasebe Bilgi Sisteminde Bilgi Güvenilirliğinin İncelenmesi: Göller Bölgesinde Faaliyette Bulunan Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 33, Ocak, s.99-117.

https://www.turmob.org.tr/istatistikler/meslek-mensubu-dagilim-tablosu, Erişim Tarihi: 22.03.2019.

Kaynak Göster

APA Kaya, G . (2021). Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsal Yönetim Arasındaki İlişki: Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşlerine Yönelik Bir Araştırma . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 58-76 . DOI: 10.18026/cbayarsos.553005