MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ SAVAŞLARININ EN KÜÇÜK ÖRTEN AĞAÇ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Öz 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması, Batılı devletlerin Osmanlı üzerinden Anadolu topraklarını parçalama girişimidir. Yapılan bu müzakereler ile Anadolu, farklı ülkelerin güdümünde etnik parçalara ayrılarak yönetime tabi tutulmak istenmiştir. Ancak, özellikle Sevr’i imzalatmak isteyen Batılı devletlere karşı yapılan Türk Milli Mücadelesi, bu antlaşmanın resmiyete tabi tutulmasına engel olmuştur. Bu çalışmada Batılı devletlerin Anadolu’yu ele geçirme girişimine karşılık, Anadolu’da oluşturulan cephe savaşlarının önemi ve savaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin görsel olarak sunulmasına imkân veren, minimum örten ağaç yöntemi kullanılmıştır. Minimum örten ağaç yöntemi tanıtılarak sosyal bilimlere katkısı açıklanmıştır.

Kaynakça

AKBIYIK, Y. (1999). Milli Mücadele’de Güney Cephesi Maraş. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara , s. 3-5; Türk İstiklal Harbi Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, a.g.e., s. 105-107.

ARABACI, H. M. (2007). Milli Mücadele Safhasında Halide Edip Adıvar’ın Faaliyetleri ve Mustafa Kemal Atatürk. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya, S. 19, s. 276.

ATATÜRK, M. K. (2005). Nutuk. (Haz. Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 283-295.

BAŞYİĞİT, T. (2007). Anılarda Mudanya Ateşkes Antlaşması. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmalar Dergisi, İzmir, VI/14, Bahar, s. 183.

BERBER, E. (1997). Sancılı Yıllar: 1918-1922 Mütareke ve Yunan İşgali Döneminde İzmir Sancağı. Ayraç Yayınevi, Ankara, s. 209.

BORŮVKA, O. (1926). "O jistém problému minimálním" [About a certain minimal problem]. Práce mor. přírodověd. spol. v Brně III (in Czech and German). 3: 37–58.

DEVİREN, Ş.A. (2014) . Küresel Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme ve Elektrik Tüketiminin Hiyerarşik Yapı Yöntemleri Kullanılarak Topolojik Analizi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 3(2), 1-14.

GALAM, S. (2008). Sociophysics: a review of Galam models, International Journal of Modern Physics C, 19, 409.

Kaynak Göster

APA Yıldız, M , Batı, M , Şahi̇n, M . (2017). MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ SAVAŞLARININ EN KÜÇÜK ÖRTEN AĞAÇ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (3) , 19-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/31294/340963