Mavi Yakalı İşgörenlerin Sosyal Kaçınma ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama

Çalışmada ilk olarak sosyal kaçınma ve sosyal kaygı konusu ele alınmıştır. İkinci olarak ise tekstil sektöründeki bir işletmede çalışan 232 mavi yakalı işgörenin sosyal kaçınma ve sosyal kaygı düzeylerinin demografik özelliklerine göre nasıl bir değişim gösterdiği ele alınmıştır. Sosyal kaçınma ve sosyal kaygının hangi demografik özelliklere göre fark yarattığını belirleyebilmek çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir. Bu kapsamda SPSS 15 programı kullanılarak güvenilirlik analizi, frekans analizi, t-Testi ve tek yönlü Anova yapılmıştır. Nihayetinde sosyal kaçınma ve sosyal kaygının; gelir düzeyi, yetişme yeri, baba eğitimi, çalışma yılı ve öğrenim durumuna göre fark oluşturduğu görülmüştür.

Mavi Yakalı İşgörenlerin Sosyal Kaçınma ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama

In this study, firstly, the topic of social avoidance and social anxiety are discussed. Secondly, the type of change that social avoidance and social anxiety levels of the 232 blue-collar employees, working in an enterprise, in the textile sector in relation to the demographic characteristics is discussed. The main aim of this study is to determine the demographic characteristics that differantiate the social anxiety and social avoidance. In this context, one-way Anova, t-Test, frequency analysis and reliability analysis were carried out by using SPSS 15 programme. Ultimately, Social avoidance and social anxiety differ as regards income level, place of growth, educational status of father, years of employment and educational status.

Kaynakça

BURGER, J.M. (2006), (Çeviren: Ġnan Deniz Erguvan Sarıoğlu), Kişilik: psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri, Kaknüs Yayınları, Ġstanbul.

ÇAĞLAR, M., DĠNÇYÜREK, S. ve ARSAN, N. (2012), “Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygılarının analizi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 106-116.

COON, D. ve MITTERER, J.O. (2011), Psychology: A Journey, Fourth Edition, Wadsworth Cengage Learning, USA. CÜCELOĞLU, D., (2006), İnsan ve Davranışı, 15.Baskı, Remzi Kitabevi, Ġstanbul.

DOBSON, K.S. ve DOZOIS, D.J.A. (2008), Risk Factors in Depression, First Edition, Academic Press, USA.

ERKAN, Z., (2002), Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri, Ana-Baba Tutumları ve Ailede Görülen Risk Faktörleri Üzerine Bir Çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi.

ERKAN, Z., ÇAM, S. ve GÜÇRAY, S. (2003), “Sosyal kaçınma ve huzursuzluk ile olumsuz değerlendirilmekten korkma ölçeklerinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalıĢması”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(25), 112-117.

ERÖZKAN, A. (2007), “Üniversite Öğrencilerinin Reddedilme Duyarlıkları Ġle Sosyal Kaygı Düzeylerinin Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 225- 240.

ERTÜRK, Y. D. (2010), Davranış Bilimleri, 2.Baskı, Kutup Yıldızı Yayınları, Ġstanbul FEIST, G.J. ve ROSENBERG, E.L. (2009), Psychology: making connections, Mc-Graw-Hill, USA.

GEIST, C.R. ve HAMRICK, T.J. (1983), “Social avoidance and distress: its relationship to self-confidence, and needs for affiliation, change, dominance, and deference”, Journal of Clinical Psychology, Vol. 39, No.5, 727- 730.

GÜNEY, S. (2004), Açıklamalı Yönetim-Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler Sözlüğü, 1. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.

HYMAN, S.E. (2001), The Science of Mental Health: Personality Disorders, Routledge, USA.

KAY, J. ve TASMAN, A. (2006), Essentials of Psychiatry, John Wiley & Sons, USA.

LEVELEKI, Cs., SZIRAY, N., LEVAY,G., BARSVARI, B.,

SOPRONI, K., MIKICS, E. ve HALLER, J. (2006), “Pharmacological evaluation of the stress-induced social avoidance model of anxiety”, Brain Research Bulletin, 69, 153-160.

MOITRA, E., HERBERT, J.D. ve FORMAN, E.M. (2008), “Behavioral avoidance mediates the relationship between anxiety and depressive symptoms among social anxiety disorder patients”, Journal of Anxiety Disorders, 22, 1205-1213.

MURRAY, R.M., KENDLER, K.S., MCGUFFIN, P., WESSELY, S. ve CASTLE, D.J. (2008), Essential Psychiatry, Fourth Edition, Cambridge University Press, USA.

ROBINSON, J.P., SHAVER, P.R. ve WRIGHTSMAN, L.S. (1991), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes: Volume 1 in Measures of Social Psychological Attitudes Series, Academic Press, USA.

SCHULTZ, D.P. ve SCHULTZ, S.E. (2007), (Çeviren: Yasemin Aslay), Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs Yayınları, Ġstanbul.

SIMPSON, H.B., NERIA, Y., LEWIS-FERNANDEZ, R. ve SCHNEIER, F. (2010), Anxiety Disorders: Theory, Research and Clinical Perspectives, First Edition, Cambridge University Press, USA.

SOLMUġ, T. (2008), İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar, 1. Baskı, Epsilon Yayıncılık, Ġstanbul.

Kaynak Göster

APA Ayan, A , Ünsar, D , Dinçer, D . (2013). Mavi Yakalı İşgörenlerin Sosyal Kaçınma ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 163-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/4065/53599