Materyalist Eğilimlerin Tüketici Yenilikçiliği Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi ve Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çalışmanın amacı; toplumdaki bireylerin materyalist eğilimlerinin tüketici yenilikçiliği üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Mevcut araştırmanın örneklemini 2019 yılında Erzincan’da ikamet eden halk oluşturmaktadır. Çalışmada; materyalist eğilim ölçeği ve tüketici yenilikçiliği ölçeği kullanılmıştır. Ankette demografik değişkenler dahil olmak üzere toplam 33 soru bulunmaktadır. Materyalist eğilimler ve tüketici yenilikçiliği değişkenleri ile katılımcıların demografik özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Analizler SPSS paket programı kullanılarak elde edilmiştir. İki bölümden oluşan araştırmanın ilk bölümünde ilgili literatüre değinilmiş ve kavramlar arası ilişkiler açıklanmıştır. İkinci bölümde araştırma hipotezleri analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Erzincan ilindeki halkın materyalist eğilimleri arttıkça tüketici yenilikçiliği de artmaktadır. Demografik değişkenlere ile materyalist eğilimler ve tüketici yenilikçiliğine ilişkin çeşitli farklılıklar elde edilmiş ve yorumlanmıştır.

Determination and Analysis of the Effects of Materialist Tendencies on Consumer Innovation in Terms of Demographic Variables

The aim of the study was the determination of the effects of the materialist tendencies of individuals in society on consumer innovation. The sample of the present study was comprised of the people residing in Erzincan in 2019. In the study, the materialist tendency scale and consumer innovation scale were used. There are a total of 33 questions in the questionnaire including demographic variables. Relationships between materialist tendencies and consumer innovation variables and demographic characteristics of the participants were examined. The analyses were performed using the SPSS package program. In the first part of the study, which consisted of two parts, the relevant literature was discussed, and the relationships between concepts are explained. In the second part, the research hypotheses were analyzed. According to the results of the research, as the materialist tendencies of the people residing in Erzincan province increased, consumer innovation also increased. Various differences regarding demographic variables, materialistic tendencies, and consumer innovation were determined and interpreted.

Kaynakça

Aydın, S. (2009). Bireyci-Toplumcu, İdealist-Relativist ve Materyalist Eğilimler ile Hedonik Alışveriş Arasındaki İlişkiler, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi: Afyon.

Doğan, Y. S. (2010). Materyalist Eğilimlerin Demografik Özelliklerine Göre Farklılaşmasına Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1): 57-70.

Fitzmaurice J. and Comegys C. (2006). “Materialism and Social Consumptıon”, Journal of Marketing Theory and Practice, 14(4): 287–299.Hudders L. and Pandelaere M. (2012). “The Silver Lining of Materialism: The Impact of Luxury Consumption on Subjective Well-Being” , J Happiness Study, (13): 411- 437.

Nepomuceno M. and Laroche M.(2015). “The Impact of Materializm and Anti-Consumption Lifestyles on Personl Debt and Account Balances”, Journal of Business Research (68):654-664.

Odabaşı, Y. (2013). Tüketim Kültürü, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Sevgili, F. (2012). Değerler Tüketim İlişkisinde Materyalizm ve Değer-Eşya Temsilinin Aracı Rolü, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: İstanbul.

Titay, M. A. ve Torlak, Ö. (2011). “Materyalist Eğilim, Dini Değerler, Marka Bağlılığı ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler”, İş Ahlakı Dergisi, 4(7): 93-130.

Ventura, K. (2013). “Pazarlama Araştırmaları Kapsamında Yaş Anan Teknoloji-Tabanlı Değişim”, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.

Yapraklı, Ş. ve Keser, E. (2013). “Global Tüketici Kültürü ile Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, International Journal of Social Science, 6(6): 689-713.

Kaynak Göster

APA Özkan Pi̇r, E . (2020). Determination and Analysis of the Effects of Materialist Tendencies on Consumer Innovation in Terms of Demographic Variables . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (4) , 139-154 . DOI: 10.18026/cbayarsos.539112