Lise Öğrencilerinin Depresyon ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerinin Cinsiyet ile Akademik Başarı Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde depresyon ve olumsuz otomatik düşüncelerin ne düzeyde olduğunu belirlemek, cinsiyet ile akademik başarılarına göre anlamlı farlılıklar olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın diğer bir amacı da öğrencilerin depresyon ve olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Beck Depresyon ölçeği ve Geliştirilmiş Otomatik Düşünceler Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 248’i kadın, 237’si erkek olmak üzere toplam 485 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, Bağımsız Örneklem t-testi ve Pearson Korelasyon Analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen en önemli bulgulara bakıldığında; öğrencilerin orta düzeyde bir depresyona ve düşük düzeyde olumsuz düşüncelere sahip oldukları saptanmıştır. Kadın öğrencilerin olumsuz düşünceleri erkeklerden daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Başarısız kadın öğrencilerin, başarısız erkek öğrencilere göre olumsuz düşünceleri arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Öğrencilerin depresyon düzeyleri ile olumsuz otomatik düşünceleri arasında yükek düzeyde olumlu yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

An Investigation of High School Students' Depression and Negative Automatic Thoughts in Terms of Academic Achievement by Gender

The aim of this study is to determine the level of depression and negative automatic thoughts in high school students and to examine whether there are significant differences according to gender and academic achievement. Another aim of the study is to examine the relationship between students' depression and negative automatic thoughts. Beck Depression Scale and Developed Automatic Thoughts Scale were used as data collection tools in the research. The sample of the study consists of 485 high school students, 248 female and 237 male. Mean Analysis, Independent Sample t-test and Pearson Correlation Analysis techniques were used in the analysis of the data. When looking at the most important findings obtained in the study; it was found that the students had a moderate level of depression and a low level of negative thoughts. Depression score averages of female students are higher than male students, but no significant difference was found. Female students' negative attitudes were found to be higher than men. A highly positive significant relationship was found between students' depression levels and their negative automatic thoughts.

Kaynakça

Anlayışlı, C ve Serin, N.B. (2020). Lise öğrencilerinin depresyon düzeylerinin incelenmesi (KKTC Örneklemi). 3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2020)”. 29 - 31 Ocak 2020 Kayseri-TÜRKİYE. Kongre Tam Metin Kitabı. S.787-796.

Kaynak Göster

APA Bulut Serin, N , Aysan, F . (2021). Lise Öğrencilerinin Depresyon ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerinin Cinsiyet ile Akademik Başarı Açısından İncelenmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 285-296 . DOI: 10.18026/cbayarsos.803563