İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Metaforik Algıları

Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik metaforik algıları incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ege Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören 49 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine göre tasarlanan çalışmada, verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Veriler, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri kapsamında; “öğrenme ve yenilik becerileri”, “bilgi, medya ve teknoloji becerileri”, “yaşam ve kariyer becerileri” şeklinde kategorize edilen üç temel beceri alanına yönelik metaforik algılarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş açık uçlu sorulardan oluşan bir veri toplama aracı kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının en çok “oyun hamuru” metaforunu (f=10) kullandığı görülmüştür. Bu metafordan sonra “lastik” (f=7), “bitki yetiştirmek” (f=7), “gezmek” (f=6), “yemek yapmak” (f=5) “süzgeç” (f=5), “araba kullanmak” (f=5), “köprü” (f=4), “bukalemun” (f=4), “resim çizmek” (f=4) ve “kütüphane” (f=4) metaforlarının da üretildiği tespit edilmiştir.

Metaphoric Perceptions of Primary Mathematics Teacher Candidates Towards 21st Century Skills

In this study, metaphorical perceptions of mathematics teacher candidates towards 21st-century skills were examined. The study group consists of 49 mathematics teacher candidates studying in the education faculty primary school mathematics teaching program of a state university in the Aegean Region. In the study designed according to phenomenology pattern, one of the qualitative research methods, content analysis was used in the analysis of the data. The data was collected using a data collection tool consisting of open-ended questions developed by the researcher in order to determine metaphorical perceptions of three basic skill areas within the scope of 21st-century skills of teacher candidates categorized as “learning and innovation skills”, “information, media and technology skills”, “life and career skills”. As a result of the analysis of the data, it was seen that the teacher candidates mostly used the "play dough" metaphor (f = 10). Other than that, "rubber" (f = 7), "growing plants" (f = 7), "traveling" (f = 6), "cooking" (f = 5) "strainer" (f = 5), "driving a car" (f = 5), "bridge" (f = 4), "chameleon" (f = 4), "drawing pictures" (f = 4) and "library" (f = 4) are the other produced metaphors.

Kaynakça

Anagün, Ş.S., Atalay,N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 160-175.

Çetinkaya, S., & Eskici, M. (2018). Öğretmenlerin Öğretmeye Yönelik Metaforik Algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (24), 253-271.

Dündar, H., & Karaca, E. T. (2013). Formasyon Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 19-34.

Göksün, D. O., & Kurt, A. A. (2017). Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl. Öğrenen Becerileri Kullanımları ve 21. Yüzyıl. Öğreten Becerileri Kullanımları Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim, 42(190), 107-130.

Jacobson-Lundeberg, V. (2016). “Pedagogical Implementation of 21st Century Skills”. Educational Leadership and Administration: Teaching and Program Development, 27, 82-100.

Kay, K., & Greenhill, V. (2011). Twenty First Century Students Need 21st Century Skills. In G. Wan & D. M. Gut (Eds.), Bringing schools into the 21st century (pp. 41–65). Dordrecht: Springer.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2005). Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil. (Çev: Demir, G. Y.). İstanbul: Paradigma.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Millî Eğitim Bakanlığı (2017a). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonrasY_ilan.pdf. (Erişim Tarihi: 05.06.2020).

Orhan Göksün, D. (2016). Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Öğreten Becerileri ve 21. Yüzyıl Öğrenen Becerileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Partnership for 21st Century Learning P21 (2019). Framework for 21st Century Learning. http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Brief.pdf, (Erişim Tarihi: 10.06.2020).

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc

Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Selçuk, G. (2018). Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (26), 526-543. doi: 10.29329/mjer.2018.172.26

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. Francisco: Jossey-Bass

Yıldırım A., & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Kaynak Göster

APA Selçuk, G . (2020). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Metaforik Algıları . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (4) , 184-208 . DOI: 10.18026/cbayarsos.819188