G8 Ülkelerinde Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Bir Panel Veri Analizi

Teknolojik yenilik ve gelişmeler, ekonomik olarak büyümek ve rekabet gücü kazanmak için önem teşkil etmektedir. Bu yenilik ve gelişmeler Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 1997-2017 dönemi yıllık verileri ile G8 ülkeleri (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya) için, Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini, panel veri analizi yöntemi ile tespit etmektir. Çalışmanın sonucunda ampirik bulgular, G8 ülkeleri için Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

The Effect of R&D Expenditures on Economic Growth in G8 Countries: A Panel Data Analysis

Technological innovations and developments are important in terms of growing economically and acquiring competitiveness. These innovations and developments are made possible through Research and Development (R&D) studies. This study aims to determine the effect of R&D expenditures on economic growth for G8 countries (Germany, United States of America, United Kingdom, France, Italy, Japan, Canada, Russia) through panel data analysis method through the annual data of period between 1997 and 2017. As a result of the study, empirical results show a positive and significant relationship between R&D expenditure and economic growth for G8 countries.

Kaynakça

Altay, B., Tuğcu, C. T. ve Topcu, M. (2011). İşsizlik ve Enflasyon Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: G8 Ülkeleri Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2): 1-26.

Altin, O. ve Kaya, A. (2009). Türkiye’de Ar-Ge Harcamalari Ve Ekonomik Büyüme Arasindaki Nedensel İlişkinin Analizi. Ege Akademik Bakış, 9(1): 251-259.

Altıntaş, H. ve Mercan, M. (2015). Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(2), 345-376.

Audretsch, D. B. (2018). Entrepreneurship, Economic Growth, and Geography. Oxford Review of Economic Policy, 34(4), 637-651.

Blanco, L. R., Gu, J. ve Prieger, J. E. (2016). The Impact of Research and Development on Economic Growth and Productivity in the US States. Southern Economic Journal, 82(3): 914-934.

Del Monte, A. ve Papagni, E. (2003). R&D and The Growth of Firms : Empirical Analysis of A Panel of Italian Firms. Research Policy, 32(6): 1003-1014.

Dünya Bankası. (2019). GDP Per Capita, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD, erişim tarihi: 29.07.2019.

Dünya Bankası. (2019). Population, Total, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, erişim tarihi: 29.07.2019.

Ertek, T. (2009). Temel Ekonomi. İstanbul: Beta Yayınları.

Fogarty, B. J. (2018). Quantitative social science data with R: an introduction. SAGE Publications Limited.

Freimane, R. ve Balina, S. (2016). Research and Development Expenditures and Economic Growth in the EU: A Panel Data Analysis. Economics and Business, 29(1): 5-10.

Goel, R. K. ve Ram, R. (1994). Research And Development Expenditures And Economic Growth: A Crosscountry Study. Economic Development and Cultural Change, 42(2): 403-11.

Göçer, İ. (2013). Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı, dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. Maliye Dergisi, 165(2): 215-240.

Gülmez, A. ve Yardımcıoğlu, F. (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010). Maliye Dergisi, 163(1): 335-353.

Güriş, S. (2015). Stata ile Panel Veri Modelleri. İstanbul: Der Yayınları.

Hajnal, P. (2016). The G8 System And The G20: Evolution, Role and Documentation. New York: Routledge.

Jones, C. I. (2001). İktisadi Büyümeye Giriş. İstanbul: Literatür Yayınları.

Lichtenberg, Frank R. (1993). R&D Investment and International Productivity Differences. NBER Working Paper Series, Vol.W4161.

OECD. (2019). Gross Domestic Spending on R&D, https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm, erişim tarihi: 28.07.2019.

Özkan, G. ve Yılmaz, H. (2017). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 AB Ülkesi ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015). Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 12(1): 1-12.

Öztürk , M. B. E. (2016). Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar ve Kuruluşlar. Bursa: Ekin Yayınları.

Pece, A. M., Simona, O. E. O. ve Salisteanu, F. (2015). Innovation and Economic Growth: An Empirical Analysis for CEE Countries. Procedia Economics and Finance, 26: 461-467.

Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Hall, J. H., ve Nair, M. (2016). Innovation, financial development and economic growth in Eurozone countries. Applied Economics Letters, 23(16), 1141-1144.

Saatçioğlu, C. ve Bildirici, Ü. (2017). İnovasyon Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin OECD Ülkeleri Arasındaki Yeri: Ekonometrik Bir Uygulama. Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, 5(4): 44-56.

Sağlam, Y., Egeli̇, H. A. ve Egeli, P. (2017). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ar&Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi. Sosyoekonomi, 25(31): 149-165.

Samimi, A. J. ve Alerasoul, S. M. (2009). R&D and Economic Growth: New Evidence From Some Developing Countries. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4): 3464-3469.

Seyidoğlu, H. (2009). Uluslararası iktisat. İstanbul: Gizem Can Yayınları.

Shefer, D. ve Frenkel, A. (2005). R&D, Firm Size And İnnovation: An Empirical Analysis. Technovation, 25(1):25-32.

Ülkü, H. (2004). R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis, IMF Working Paper, No.04/185.

Ünal, T. ve Seçilmiş, N. (2013). Ar-Ge Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1(1), 12-25.

Vergil, H. ve Bahtiyar, B. (2017). Ekonomik Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Sosyal Sermayenin Etkisi: Güven Düzeyi Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(5), 673-686.

Yıldırım, D. Ç. ve Kantarcı, T. (2014). Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(5): 661-670.

Kaynak Göster

APA Oğuz, S . (2020). G8 Ülkelerinde Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Bir Panel Veri Analizi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (4) , 127-138 . DOI: 10.18026/cbayarsos.786505