FARKLI ÜLKELERDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLMA VE YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, Celal Bayar Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası ve Türkiye vatandaşı öğrencilerin psikolojik iyi olma ve yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmada psikolojik iyi olma ve yaşam doyumu değişkenleri ele alınarak öğrencilerin genel anlamda sahip oldukları psikolojik uyumun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Celal Bayar Üniversitesi çeşitli fakülte ve birimlerinde birinci sınıf öğrencisi olan 230 uluslararası öğrenci (95 kadın, 135 erkek), 202 Türkiye vatandaşı öğrenci (102 kadın, 100 erkek) katılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde tanımsal istatistiksel analiz yöntemleri ve bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Uluslararası öğrenciler ile Türkiye vatandaşı öğrencilerin psikolojik iyi olma ve yaşam doyumu düzeylerinin farklılaştığı bulunmuştur.

The aim of this research is to study the levels of psychological well-being and life satisfaction of both international and Turkey-citizen students at Celal Bayar University. Psychological well-being and life satisfaction variables were taken into consideration for the purpose of evaluating the general psychological adjustment of the students. This study covers first-year students enrolled in various faculties at Celal Bayar, including both international students (95 female, 135 male) and host-country students (102 female, 100 male). Descriptive statistical analysis and independent group tests were used for analysis in the study. The level of well-being and life satisfaction among Turkish students was found to be different from the level among international students

Kaynakça

BEKTAŞ, D. (2008), “Counselling International Students in Turkish Universities: Current Status and Recommendations”, International Journal for the Advancement of Counselling, 30(4), 268–278.

BERRY, J. W. (2005), “Acculturation: Living Successfully in Two Cultures”, International Journal of Intercultural Relations, 29(6), 697-712.

BEYDOĞAN, B. (2008), Self-Construal Differences in Perceived Work Situation and Well-Being. Doktora Tezi. Ankara: ODTÜ.

BRISSET, C., SAFDAR, S., LEWIS, J. R. ve SABATIER, C. (2010), “Psychological and Sociocultural Adaptation of University Students in France: The Case of Vietnamese International Students”, International Journal of Intercultural Relations, 34(4), 413-426.

CAKIR, S. G. (2014), “Ego Identity Status and Psychological Well- Being Among Turkish Emerging Adults”, Identity, 14(3), 230-239.

CETINKAYA-YILDIZ, E., CAKIR, S. G. ve KONDAKCI, Y. (2011), “Psychological Distress Among International Students in Turkey”, International Journal of Intercultural Relations, 35(5), 534-539.

DA CONCEIÇÃO PINTO, M. ve NETO, F. (2008), “Satisfaction With Life Among Portuguese and Indian Adolescents From Immigrant Families in Portugal”, International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(4), 531-540.

DECI, E. L. ve RYAN, R. M., (2008), “Hedonia, Eudaimonia, and Well-Being: An Introduction”, Journal of Happiness Studies, 9, 1–1.

DIENER, E., (2000), “Subjective Well-Being: The Science of Happiness and A Proposal For A National Index”, American Psychologist, 55(1), 34-43.

DIENER, E. ve DIENER, M. (1995), “Cross-Cultural Correlates of Life Satisfaction and Self-Esteem”, Journal of Personality and Social Psychology, 68, 653–663.

DIENER, E. D., EMMONS, R. A., LARSEN, R. J. VE GRIFFIN, S. (1985). “The satisfaction with life scale” Journal of personality assessment, 49(1), 71-75.

GÖÇEN, G. (2013), “Pozitif Psikoloji Düzleminde Psikolojik İyi Olma ve Dini Yönelim İlişkisi: Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma”, Toplum Bilimleri Dergisi, 7(13), 97-130.

GÜÇLÜ, N. (1996), “Yabancı Öğrencilerin Uyum Problemleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(29), 101-110.

GÜLEÇ, İ. ve İNCE, B. (2013), “Türkçe Öğrenen Yabancıların Günlük Yaşama İlişkin Kültürel Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Sakarya University Journal of Education, 3(3), 95-106.

HANTLEY, H. S. (1993), “Adult International Students: Problems of Adjustment”, Information Analyses (070). Guides - Non-Classroom (055), 1-15.

HECHANOVA-ALAMPAY, R., BEEHR, T. A., CHRISTIANSEN, N. D. ve VAN HORN, R. K. (2002), “Adjustment and Strain among Domestic and International Student Sojourners A Longitudinal Study”, School Psychology International, 23(4), 458-474.

HUEBNER, E. S., SULDO, S. M., SMITH, L. C. ve MCKNIGHT, C. G. (2004), “Life satisfaction in children and youth: Empirical foundations and implications for school psychologists”, Psychology in the Schools, 41(1), 81-93.

JASPERSE, M., WARD, C. ve JOSE, P. E. (2012), “Identity, Perceived Religious Discrimination, and Psychological Well‐Being in Muslim Immigrant Women”, Applied Psychology, 61(2), 250-271.

KASHIMA, E. S. ve EVELYN L. (2006), “International Students’ Acculturation: Effects of International, Conational, and Local Ties and Need For Closure”. International Journal of Intercultural Relations 30: 471–485.

KEYES, C. L. M., SHMOTKİN, D. ve RYFF, C. D. (2002), “Optimizing Well-Being: The Emprical Encounter of Two Traditions” Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007-1022.

KILIÇLAR, A., SARI, Y. ve SEÇİLMİŞ, C. (2012), “Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği”, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 61, 157-172.

KIROĞLU, K., KESTEN, A. ve ELMA, C. (2010), “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2). 26- 39.

KÖYLÜ, M. (2001), “OMÜ İlahiyat Fakültesine Devam Eden Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Hakkındaki Düşünce, Sorun ve Beklentileri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(12-13), 131-153.

LEE, J. S., KOESKE, G. F. ve SALES, E. (2004), “Social Support Buffering of Acculturative Stress: A Study of Mental Health Symptoms Among Korean International Students”, International Journal of Intercultural Relations, 28(5), 399-414.

LIN, J. G., ve YI, J. K. (1997). “Asian International Student’s Adjustment: Issues and Program Suggestions”, College Student Journal, 31(4), 473–479.

PAKSOY, H. M., PAKSOY, S. ve ÖZÇALICI, M. (2012), “Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Sorunları: GAP Bölgesi Üniversiteleri Örneği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 85-94.

RYFF, C. D. (1989), “Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on The Meaning of Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.

RYFF, C. D. ve KEYES, C. L. M. (1995), “The Structure of Psychological Well-Being Revisited”, Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719.

RYFF, C. D. ve SINGER, B. (2006), “Know Thyself and Become What You Are: A Eudaimonic Approach to Psychological Well-Being”, Journal of Happiness Studies, 9, 13–39.

SAM, D. L. (2001), “Satisfaction with Life Among International Students: An Exploratory Study”, Social Indicators Research, 53(3), 315-337.

SAM, D. L. ve BERRY, J. W. (2010), “Acculturation When Individuals and Groups of Different Cultural Backgrounds Meet”, Perspectives on Psychological Science, 5(4), 472-481.

SAM, D. L. ve EIDE R. (1991), “Survey of Mental Health of Foreign Students”, Scandinavian Journal of Psychology, 32(1), 22–30.

TAYYAR, N. ve DİLŞEKER, F. (2013), “Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi ve İmajın Öğrenci Memnuniyetine Etkisi”, Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, (28), 184-204.

TSENG, W. ve NEWTON, F. B. (2002), “International Students' Strategies for Well-Being”, College Student Journal, 36(4), 591-597.

WARD, C. ve KENNEDY, A. (1993), “Psychological and Socio‐cultural Adjustment during Cross‐cultural Transitions: A Comparison of Secondary Students Overseas and at Home”, International Journal of Psychology, 28(2), 129-147.

WARD, C. ve KENNEDY, A. (2001), “Coping with Cross-Cultural Transition”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(5), 636–642.

YETIM, U. (1993), “Life satisfaction: A study based on the organization of personal projects”, Social Indicators Research, 29(3), 277-289.

YETIM, U. (2003), “The impacts of individualism/collectivism, self- esteem, and feeling of mastery on life satisfaction among the Turkish university students and academicians”, Social Indicators Research, 61(3), 297-317.

ZHENG, X. ve BERRY, J. W. (1991), “Psychological Adaptation Of Chinese Sojourners in Canada”, International Journal of Psychology, 26(4), 451-470.

Kaynak Göster

APA Şeker, Y , Akman, A . (2015). FARKLI ÜLKELERDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLMA VE YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (1) , 106-119 . DOI: 10.18026/cbusos.60899