FAKİR BAYKURT’UN DUİSBURG ÜÇLEMESİ’NDE ALMANYA’DAKİ GÖÇMEN TÜRKLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Burdur’un Akçaköy’ünde dünyaya gelen ve eğitiminin ardından meslek hayatına köy öğretmenliği ile başlayan Fakir Baykurt, 1960 ihtilâlinden sonra ilköğretim müfettişliğine getirilir. 1962-63 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Bloomington Indiana Üniversitesi’nde ders araçları konusunda uzmanlık eğitimi alır. Milli Folklor Enstitüsü uzmanlığı, ODTÜ Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü görevlerinde bulunur. 1978 yılında Kültür Bakanlığı danışmanlığı yapar.1979 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından Almanya’daki Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Duisburg’a gönderilir. Burada “Yabancı Çocuk ve Gençlerin Teşviki ve Bölgesel Çalışma Kurumu”nda eğitim uzmanı olarak çalışır. Baykurt, elli yılı bulan yazarlık hayatının 20 yılını Almanya’da geçirmiştir. Bu sebeple Türkiye ve Almanya arasındaki sosyal ve kültürel farklılıkları iyi bilen aydınlar arasında yer alır.Öğretmenlik yaparken yazarlığı da sürdüren Baykurt, 13 roman, 15 hikâye ve 2 adet şiir kitabı yayımlamış; çocuk kitapları, araştırma ve gazete yazıları kaleme almıştır. Almanya’nın Duisburg şehrine ilk adım attığında 50 yaşında olan yazar, ömrünün neredeyse üçte birini burada geçirmiştir.Fakir Baykurt’un “Yüksek Fırınlar”, “Koca Ren” ve “Yarım Ekmek” adlarını taşıyan Duisburg üçlemesinde Türkiye’den Almanya’ya işçi olarak çalışmaya giden Türklerin hayatlarının, sancılı bir göç ve değişim sürecinden geçerek yeniden şekillenmesi edebi bir roman formu içerisinde tasvir edilmektedir. Bu çalışmamızda Türklerin, Alman toplumu içindeki durumu, sosyal ve kültürel farklılıkları, uyum sorunları ele alınarak irdelenmiş; bu konu ile ilgili yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Fakir Baykurt was born in Akçaköy of Burdur. After his education, he started his profession as a village teacher. He was appointed as a primary school inspector after the 1960 coup. He was specialized in lesson material development between the years 1962-1963 in the USA, in Indiana University. He held offices as a National Folklore Institute Specialist, in METU Public Relations and as a Publishing Manager. In 1978, he worked as a consultant at the Ministry of Culture. In 1979, he was sent to Duisburg, Germany by the government of Turkish Republic. There, he worked as an educational specialist in the“ Promotion of Foreign Children and Youngsters Institute and Regional Labor Institute”.Baykurt spent twenty years of his fifty-year writing career in Germany. Thanks to this experience, he was among the authors who knew social and cultural differences between Turkey and Germany best. Baykurt who also continued writing while he was working as a teacher, published 13 Novels, 15 Stories and 2 Poetry Books. He wrote books for children, reviews, newspaper articles. The author, who was 50 when he arrived at the city of Duisburg, spent almost one-third of his life there. In Fakir Baykurt’s trilogy called “Blast Furnaces”, “Big Rhein”, ““Half Bread”, the embodiment of the lives of the Turks who went to Germany from Turkey which underwent the process of a painful immigration and transformation was depicted. In this work, the condition of Turks in the German society as well as social and cultural differences will be studied

Kaynakça

AKAR, Yeliz (2011), “Fakir Baykurt’un Romanlarında Yabancılaşma ve Aidiyet Sorunu”, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3, Summer 2011, s. 1637-1644

AYATA, Yunus (2008), “Türk Edebiyatında Dış Göç Bir Dış Göç Romanı Örneği Olarak Çırpıntılar”, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/2, Spring 2008, s. 97-122.

BAYKURT, Fakir (2002A), Yüksek Fırınlar, Adam Yayınları, İstanbul

_____________ , (1998) Koca Ren, Adam Yayınları, İstanbul.

_____________ , (2002B) Yarım Ekmek, Adam Yayınları, İstanbul.

_____________ ,(1986) Duisburg Treni, Remzi Kitabevi, İstanbul.

_____________ ,(2002C) Özyaşam 7 Sıladan Uzakta, Papirüs Yay, İstanbul.

KARABELA ŞERMET, Sevim (2007), “Fakir Baykurt - Hayatı ve Romanları Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

KARUL, Doğan (1990), Değişen Avrupa ve Göçmen Türkler Gurbetçiler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

KOLAÇ, Emine (2008), “Gülten Dayıoğlu’nun Yurdumu Özledim Romanında Dış Göç Sorununun Çocuk Boyutu”, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/7 Fall, s. 457-479.

KÖKSAL, Sema (1986), Refah Toplumunda Getto ve Türkler, Teknoğrafik Matbaacılık, İstanbul.

MARTİN, P.L (1991) Bitmeyen Öykü: Batı Avrupa’ya Türk İşçi Göçü – Özellikle Federal Alman Cumhuriyeti’ne, Ankara Uluslararası Çalışma Bürosu, Ankara.

ONULDURAN E. ve RENSELAAR Vatı, H (1975), “Uluslararası İlişkiler, Hukuksal ve Siyasal Boyutlar”, Göç ve Gelişme, (Abadan-Unat), Ankara, s. 28-47.

YANARDAĞ, Mehmet Fetih (2005), “Fakir Baykurt’un Hikâye ve Romanlarının Tema ve Yapısı Üzerine Bir İnceleme”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya.

YAZICI OKUYAN, Hülya (2006), “Fakir Baykurt’un Romanlarında Eğitim İzleği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 12, s. 45-51.

Kaynak Göster

APA Morkoç, Y . (2015). FAKİR BAYKURT’UN DUİSBURG ÜÇLEMESİ’NDE ALMANYA’DAKİ GÖÇMEN TÜRKLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (1) , 482-499 . DOI: 10.18026/cbusos.35003