Etik Liderlik Tarzı, Duyarsızlaşma ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Çalışmada öncelikle etik liderlik tarzı ve duyarsızlaşma açıklanmıştır. Daha sonra etik liderlik tarzı, duyarsızlaşma ve demografik özellikler arasındaki ilişkiler bankacılık sektöründe araştırılmıştır. Çalışmada etik liderlik tarzının olumlu etkileri bankacılık sektöründe araştırılmaktadır. Araştırmanın amacı bankacılık sektöründe etik liderlik tarzının duyarsızlaşmaya etki edip etmediğini belirlemektir. Ayrıca demografik özelliklerin duyarsızlaşmaya etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi Edirne’deki bankacılık sektörü çalışanlarıdır. Bu kapsamda 110 kişiden veriler toplanmıştır. Frekans analizi, faktör analizi ve güvenirlik testleri, basit doğrusal regresyon testi, kolmogorov-smirnov normal dağılım testi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Sonuç olarak etik liderlik tarzının duyarsızlaşma üzerine negatif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu ve 22-29 yaş grubundaki işgörenlerin duyarsızlaşmalarının diğer yaş gruplarından yüksek olduğu gözlenmiştir. Sonuç itibarıyla bu araştırmanın bazı kısıtlarının mevcut olduğu ifade edilmiş ve gelecekte araştırma yapacaklara öneriler sunulmuştur.

This study first explains the constructs ethical leadership style and depersonalization. Then, relationships between ethical leadership styles, depersonalization and demographic characteristics are investigated on a sample of banking employees. The purpose of the study is to determine the potential effect of ethical leadership style on depersonalization within banking sector. The effects of demographic characteristics on depersonalization are also examined. The research sample consists of banking sector employees in Edirne Province. Within this scope data were gathered from 110 employees. Frequency analysis, factor analysis and reliability tests, simple linear regression test, Kolmogorov-Smirnov normality test, t-test and one-way Anova were carried out. According to the findings of the study, ethical leadership style has a significantly negative effect on depersonalization and the 22-29 age group displays a relatively higher level of depersonalization. The study concludes with the limitations of the current study and recommendations for future researches

Kaynakça

AMIGO, I., ASENSIO, E., MENEN, I., REDONDO, S. ve LEDESMA, J.A. (2014), “Working in Direct Contact with the Public as a Predictor of Burnout in the Banking Sector”, Psicothema, Vol.26, No.2, ss. 222- 226.

BAUMAN, D.C. (2013), “Leadership and the Three Faces of Integrity”, The Leadership Quarterly, 24, ss.414-426.

BIANCHI, R., SCHONFELD, I.S. ve LAURENT, E. (2015), “Interpersonal Rejection Sensitivity Predicts Burnout: A Prospective Study”, Personality and Individual Differences, 75, ss.216-219.

BOUCKENOOGHE, D., ZAFAR, A. ve RAJA, U. (2015), “How Ethical Leadership Shapes Employees’ Job Performance: The Mediating Roles of Goal Congruence and Psychological Capital”, Journal of Business Ethics, 129, ss.251-264.

BROWN, M. E., TREVIÑO, L. K., & HARRISON, D. A. (2005), “Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, ss.117- 134.

BROWN, M.E. ve MITCHELL, M.S. (2010), “Ethical and Unethical Leadership: Exploring New Avenues for Future Research”, Business Ethics Quarterly, 20:4, October, ss.583-616.

BUDAK, G. ve SÜRGEVİL, O. (2005), “Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, ss.95-108.

DEN HARTOG, D.N. ve BELSCHAK, F.D. (2012), “Work Engagement and Machiavellianism in the Ethical Leadership Process”, Journal of Business Ethics, 107, ss.35-47.

EİSENBEİB, S.A. ve BRODBECK, F. (2014), “Ethical and Unethical Leadership: A Cross-Cultural and Cross-Sectoral Analysis”, Journal of Business Ethics, 122, ss.343-359.

ERGUN ÖZLER, N.D. (2010), Örgütsel Davranışta Güncel Konular, 1. Baskı, Ekin Basım Yayın, Bursa.

ERTÜRK, Y.D. (2010), Davranış Bilimleri, 2.Baskı, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul.

HACIHASANOĞLU, T. ve KARACA, N. (2014), “Bağımsız Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik, İş Tatmini ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.19, S.4, ss.153-170.

KACMAR, K.M., ANDREWS, M.C., HARRIS, K.J. ve TEPPER, B.J. (2013), “Ethical Leadership and Subordinate Outcomes: The Mediating Role of Organizational Politics and the Moderating Role of Political Skill”, Journal of Business Ethics, 115, ss.33-44.

KARACAOĞLU, K. ve ARSLAN, F. (2013), “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Desteğin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Kayseri İmalat Sanayi Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, ss.457-476.

KORUKLU, N., FEYZİOĞLU, B., ÖZENOĞLU KİREMİT, H., ALADAĞ, E. (2012), “Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), ss.1813-1831.

LU, X. (2014), “Ethical Leadership and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Roles of Cognitive and Affective Trust”, Social Behavior and Personality, 42(3), ss.379-390.

LU, C.S. ve LIN, C.C. (2014), “The Effects of Ethical Leadership and Ethical Climate on Employee Ethical Behavior in the International Port Context”, Journal of Business Ethics, 124, ss.209- 223.

MA, Y., CHENG, W., RIBBENS, B.A. ve ZHOU, J. (2013), “Linking Ethical Leadership to Employee Creativity: Knowledge Sharing and Self-Efficacy As Mediators”, Social Behavior and Personality, 41(9), ss.1409-1420.

MASLACH, C. (2003), Burnout: The Cost of Caring, Malor Books, Cambridge.

MAYER, D.M., AQUINO, K., GREENBAUM, R.L. ve KUENZI, M. (2012), “Who Displays Ethical Leadership, and Why Does It Matter? An Examination of Antecedents and Consequences of Ethical Leadership”, Academy of Management Journal, Vol 55, No 1, ss.151- 171.

ÖZDEVECİOĞLU, M., SUCAN, S. ve AKIN, M. (2014), “Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C.6, S.3, ss.137-151.

ÖZKANAN, A. (2009), “Örgüt İklimi ve Tükenmişlik İlişkisi: Büro Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Büro Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.

SAĞLAM ARI, G. ve ÇINA BAL, E. (2008). “Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 15, Sayı 1, ss.131-148.

SIĞRI, Ü. ve BAŞAR, U. (2015), “Etik Liderliğin İyileştirici Etkisi Üzerine Görgül Bir Araştırma”, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı Cilt-2, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ss.606-612.

SOLMUŞ, T. (2004), İş Yaşamında Duygular ve Kişilerarası İlişkiler: Psikoloji Penceresinden İnsan Kaynakları Yönetimi, 1. Baskı, İstanbul.

TUNA, M., BİRCAN, H., & YEŞİLTAŞ, M. (2012), “Etik liderlik ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Antalya örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (2), ss.143-156.

UĞURLU, C.T. ve ÜSTÜNER, M. (2011), “Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerinin Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, ss.434-448.

YOU, X., HUANG, J., WANG, Y. ve BAO, X. (2015), “Relationships Between Individual-level Factors and Burnout: A Meta-analysis of Chinese Participants”, Personality and Individual Differences, 74, ss.139-145.

ZHU, Y. (2014), “The Mediating Effects of Managerial Skills on the Relationship Between Managerial Values, Ethical Leadership, and Organizational Reputation”, Journal of Asia-Pacific Business, 15:4, ss.335-359.

WALUMBWA, F.O., MORRISON, E.W. ve CHRISTENSEN, A.L. (2012). “Ethical Leadership and Group in-role Performance: The Mediating Roles of Group Conscientiousness and Group Voice”, The Leadership Quarterly, 23, ss.953-964.

Kaynak Göster

APA Ayan, Y . (2015). Etik Liderlik Tarzı, Duyarsızlaşma ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 137-150 . DOI: 10.18026/cbusos.48292

21007 13474

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Polislerin Demografik Değişkenler Açısından Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Hüriyet BİLGE, Buket AYDİLEK

MUHASEBE EĞİTİMİNDE VERİLEN TEORİK BİLGİ İLE MUHASEBE SEKTÖR UYGULAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖLÇÜLMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU, Doç. Dr. Yusuf KADERLİ, Araş. Gör. Yusuf ZEYTUN

Kalkınma Anlayışında Yeni Bir Boyut: Yeşil Ekonomi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ, Yrd. Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU

Alman Federalizminin Tarihsel Süreçteki Gelişimi

Cafer KARADAĞ

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KABİLİYETİNİN HİZMET KALİTESİNE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Araş. Gör. İsmet GÜNEŞ, Assoc. Prof. Dr. Fauziah SH. AHMAD

Perakende Mağazacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bir Araştırma

Dr. Mustafa KARADENİZ, Gökhan DEMİRKAN

Çöpten Geri Dönüşüme Giden Yolda Sürdürülebilir Tüketiciler

Araş. Gör. Meftune ÖZBAKIR UMUT, Yrd. Doç. Dr. Yusuf TOPUZ, Prof. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU

RİSK VE MALİYET ALGILARININ TEKNOLOJİ KABULÜNE ETKİLERİ: TURİSTLERİN ONLİNE REZERVASYON KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Assist. Prof. Volkan ÖZBEK, Lect. Mustafa GÜNALAN, Assist. Prof. Fatih KOÇ, Nisa ŞAHİN, Eda KAŞ

PROJE PERFORMANSI DEĞERLENDİRME MODEL ÖNERİSİ: KÖPRÜ MODELİ

Zafer ALTIN, Dr. Ömer LİVVARÇİN

Nikaragua Divan Kararları Işığında Kuvvet Kullanma ve Meşru Müdafaa Sorunu

Araş. Gör. Eren YILMAZ, Araş. Gör. Orhan IRK