ERMENİLERİN AZERBAYCAN’DA YAPTIĞI KATLİAMLARIN SORUŞTURULMASI (1918-1920)

Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Anadolu’da olduğu gibi Azerbaycan’da da Ermeni saldırıları artmıştır. Özellikle de 1917-1918 yıllarında Rus ordusu ile işbirliği içerisinde olan Ermeniler tarafından binlerce Azerbaycan Türkü katledilmiştir. 1918 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Hükümeti, ilk iş olarak bölgedeki Ermeni katliamlarını araştırmak üzere “Olağanüstü Soruşturma Kurulu”nu teşkil etmiştir. Bu çalışmada, kurulun oluşturulması ve faaliyetleri detaylı olarak ele alınmaktadır.

During the First World War, Armenian attacks increased in Azerbaijan as well as in Anatolia. Particularly in 1917-1918, thousands of Azerbaijani Turks were massacred by Armenians that were cooperating with Russian army. To start with, the Government of Azerbaijan Democratic Republic, which declared its independence in 1918, constituted an “Extraordinary Investigation Committee” to investigate massacres done by Armenians in the region. In this study, the formation of this committee and its activities are discussed in detail

Kaynakça

AĞAOĞLU, Elnur (2001), “Ermenilerin Azerbaycan Topraklarını İşgali ve Azerbaycanlıların Soykırım Günü”, Yeni Türkiye Ermeni Sorunu Özel Sayısı, c.II, Ankara.

ASLAN, Yavuz (2001), “Rus İstilasından Sovyet Ermenistanı’na Erivan (Revan) Vilayeti’nin Demografik Yapısı (1827-1922)”, Yeni Türkiye Ermeni Sorunu Özel Sayısı, c.II, Ankara.

ATTAR, Aygün (2003), “Rus Subayları Ermeni Terörünü Açıklıyor”, Askeri Tarih Araştırmalar Dergisi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Etüd Bşk. Yayınları, Sayı:1, Ankara.

Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-1920) (2001),

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd.– Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 28, Ankara.

BAL, Halil (2003), “Ermenistan Hükümeti’nin Güney Kafkasya’daki Türklere Karşı Saldırgan Politikası ve Mezalimi (1918-1920)”, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, ASAM-Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Kaynak Göster

APA Atar, Y , Demirkol, Y . (2015). ERMENİLERİN AZERBAYCAN’DA YAPTIĞI KATLİAMLARIN SORUŞTURULMASI (1918-1920) . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (1) , 275-295 . DOI: 10.18026/cbusos.61268